การรับประกันแบบจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคโดยผู้ผลิต SANDISK PROFESSIONAL

การรับประกันแบบจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคโดยผู้ผลิต SANDISK

วันที่มีผลใช้บังคับ 1 มีนาคม 2564

SanDisk ให้การรับประกันนี้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้ใช้ขั้นปลาย (“ท่าน”) ว่าผลิตภัณฑ์นี้ (“ผลิตภัณฑ์”) ซึ่งไม่รวมถึงเนื้อหา และ/หรือซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้พร้อมผลิตภัณฑ์หรือบนผลิตภัณฑ์ จะปราศจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุในขั้นตอนของการผลิต เป็นไปตามคุณลักษณะของสินค้าของ SanDisk ตามที่มีการเผยแพร่ให้ทราบ และจะเหมาะสมสำหรับการใช้งานปกติทั่วไปตามวิธีการใช้งานที่ได้มีการเผยแพร่ให้ทราบในระหว่าง ระยะเวลารับประกัน ตามที่ได้ระบุไว้ในตาราง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ซื้อ ทั้งนี้ โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีวางจำหน่ายในตลาดโดยชอบด้วยกฎหมาย และการรับประกันนี้เป็นการรับประกันต่อท่านเท่านั้น และไม่สามารถโอนได้

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้งานหรืออุปกรณ์ดังต่อไปนี้ (ตามที่ SanDisk กำหนด) (1) การสึกหรอตามปกติ (2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูภาพวิดีโอ รักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังความปลอดภัย (3) กล้องแบบอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (internet protocol cameras)/กล้องแบบเครือข่าย (network cameras) (4) อุปกรณ์บันทึกภาพและ/หรือเสียงในรถยนต์/กล้องติดรถยนต์/กล้อง black box (5) อุปกรณ์แสดงภาพที่บันทึกวิดีโออย่างต่อเนื่องแบบวนซ้ำ (6) อุปกรณ์เซ็ทท็อปบ็อกซ์ (set top box) ที่มีการบันทึกอย่างต่อเนื่อง (7) อุปกรณ์ที่บันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น เซิร์ฟเวอร์ หรือ (8) การใช้งานที่มากเกินกว่าการใช้งานตามวิธีการใช้งานที่ได้มีการเผยแพร่ให้ทราบ ข้อยกเว้นการไม่รับประกันในข้อ (2) ถึง (7) ข้างต้น ไม่ใช้กับการ์ด SanDisk High Endurance Video Monitoring microSD ตามลิงก์นี้ คลิก

การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ของแท้ของ SanDisk เท่านั้น ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต SanDisk ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่ช่วยเหลือในเรื่องการรับประกันสำหรับสินค้าที่ไม่ได้นำเข้าโดยผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต

ในการเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกัน กรุณาติดต่อ SanDisk ตามหมายเลขโทรศัพท์ในหน้า เพจ นี้ หรือ support@SanDisk.com ภายในระยะเวลารับประกัน และกรุณานำส่งหลักฐานการซื้อ (ที่แสดงวันที่ และสถานที่ที่ได้ทำการซื้อ และชื่อของผู้ค้าปลีก (reseller)) พร้อมด้วยชื่อ ประเภท และหมายเลขของผลิตภัณฑ์ ท่านอาจคืนผลิตภัณฑ์นี้ได้หลังจากได้รับหมายเลขอนุมัติการคืนสินค้า (Return Material Authorization) และได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอื่นใดตามที่ระบุไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ westerndigital.com/th-th/support การรับประกันนี้มีเงื่อนไขว่าต้องมีการคืนสินค้า และ SanDisk ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งสินค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ

ตามแต่ที่ SanDisk จะเป็นผู้เลือก SanDisk อาจจะ (1) ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้ด้วยผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ที่มีการปรับปรุงใหม่หรือแก้ไขใหม่ให้สามารถใช้งานได้เทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์เดิม หรือเปลี่ยนด้วยผลิตภัณฑ์อื่นที่เทียบเท่ากัน หรือ (2) คืนเงินเป็นจำนวนเท่ามูลค่าตลาดปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ขณะได้ทำการเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกันต่อ SanDisk หรือมูลค่าตามที่ภูมิภาคนั้น ๆ กำหนด หาก SanDisk ไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้ กรุณาดูข้อกำหนดของภูมิภาคด้านล่างนี้ ในกรณีของการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ SanDisk อาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์อื่นที่เคยได้มีการใช้ ได้มีการซ่อมแซม และทดสอบผ่านตามข้อกำหนดของ SanDisk แล้ว SanDisk ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง (ซึ่งรวมถึงการสูญหายของข้อมูล) หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม (ซึ่งรวมถึงการใช้งานในอุปกรณ์ หรือในลักษณะที่ไม่สามารถใช้ด้วยกันได้ และการใช้งานในประการอื่นที่ไม่เป็นไปตามวิธีการใช้งาน) หรือจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หรือการซ่อมแซมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือการดัดแปลง หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ ในการนี้ การรับประกันนี้ถือเป็นความรับผิดโดยเบ็ดเสร็จทั้งปวงของ SanDisk แล้ว ซึ่งจะไม่เกินไปกว่าราคาที่ท่านได้ชำระไป และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่ท่านต้องชำระสำหรับการดำเนินการเรียกร้องเกี่ยวกับการรับประกัน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของ SanDisk จะต้องไม่มีการนำไปใช้กับแอปพลิเคชันซึ่งหากแอปพลิเคชันนั้นใช้การไม่ได้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายต่อชีวิตได้ เช่น ระบบช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิต และ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายอนุญาต SanDisk ขอปฏิเสธไม่รับประกันทั้งโดยชัดแจ้ง และโดยนัยทั้งปวง หาก SanDisk ไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่รับประกันสำหรับการรับประกันโดยนัยได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การรับประกันโดยนัยดังกล่าวจะจำกัดเท่าระยะเวลาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ โดยเป็นไปภายใต้ขอบเขตที่จะสามารถกระทำได้ ระยะเวลาของการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำมาเปลี่ยน จะเท่ากับส่วนของระยะเวลาการรับประกันที่ยังคงเหลืออยู่ของผลิตภัณฑ์เดิม ในบางเขตการปกครองนั้นไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยอ้อมหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรง ดังนั้นการยกเว้น หรือการจำกัดดังกล่าวข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับท่านได้

การรับประกันนี้เป็นการให้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะแก่ท่าน กฎหมายของประเทศหรือท้องถิ่นอาจให้สิทธิอื่น ๆ แก่ท่าน ซึ่งสิทธิอื่น ๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกกระทบจากการรับประกันนี้