นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์ไดรฟ์ฮาร์ดแวร์เชิงพาณิชย์ของ Western Digital® และ SanDisk®

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้โดยละเอียดก่อนที่จะสั่งซื้อ เปิด หรือใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ที่ผลิตโดย WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. (“ผู้ผลิต”) การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ จะเป็นการรับรองว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของคำแถลงว่าด้วยการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนี้ (“ข้อตกลง”) หากคุณไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ก. ข้อมูลการรับประกัน

1. การรับประกันนี้ ("การรับประกัน") จัดขึ้นโดย Western Digital Technologies, Inc. และบริษัทสาขาที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "ผู้ผลิต") ซึ่งไม่สามารถถ่ายโอนได้ และมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ไดรฟ์ฮาร์ดแวร์เชิงพาณิชย์ที่ระบุไว้ในตารางในข้อ F ด้านล่าง ("ผลิตภัณฑ์" แต่ละชิ้น) การรับประกันนี้มีให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้ปลายทางเริ่มแรกของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น หรือผู้ใช้ปลายทางเดิมของระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกซึ่งมีผลิตภัณฑ์นี้ (“ลูกค้า”)

2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการซื้อผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโดยฝ่ายใดๆ ที่ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเป็นผู้ใช้ปลายทางของผลิตภัณฑ์นี้ การรับประกันและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องจัดหาให้โดยตัวแทนจำหน่ายในนามของฝ่ายดังกล่าว

3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ หรือตลาดมืด ผู้ผลิตจะไม่ให้การสนับสนุนใดๆ แก่ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ (1) ผู้ผลิตไม่ได้ขนส่ง (หรือได้รับอนุญาตให้ขนส่ง) เข้ามาในประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือ (2) ไม่ได้มีการจำหน่ายผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต

4. ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้น และไม่ควรใช้โดยผู้บริโภคหรือใช้ในครัวเรือน การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ใดๆ หากคุณได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้จากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ โปรดดูที่ข้อกำหนดที่บังคับใช้ในการรับประกันผลิตภัณฑ์ขายปลีกได้ที่ https://www.westerndigital.com/warranty

5. ถ้าผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อะโลนแยกต่างหากที่ทางผู้ผลิตจัดหาให้ (เช่น SSD Dashboard, Crypto Erase และ FlashSoft) การใช้โปรแกรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่มาพร้อมกับโปรแกรมดังกล่าว และไม่ใช่ข้อตกลงนี้

6. การรับประกันในเวอร์ชันนี้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสั่งซื้อภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2016 หรือหลังจากนั้น สำหรับการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขในเวอร์ชันก่อนหน้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (“ฝ่ายบริการลูกค้า”) ตามข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

ข. ข้อมูลการสนับสนุนทางเทคนิคภายในระยะเวลาการรับประกัน

1. การขอการสนับสนุนทางเทคนิคหรือการอ้างสิทธิ์ด้านการรับประกันใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเก้าสิบ (90) วันแรกหลังจากจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ควรได้รับการดำเนินการผ่านทางฝ่ายที่ลูกค้าได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากที่นั่น

2. ถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหานั้นฝังหรือติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก ลูกค้าควรติดต่อผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกนั้นเพื่อขอการสนับสนุนทางเทคนิคเริ่มต้นและการอ้างสิทธิ์การรับประกัน

3. ถ้าลูกค้าได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้แยกต่างหากในฐานะผู้ใช้ปลายทาง หรือหากผู้ผลิตของระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอกที่มีผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนประกอบ ได้ระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นต้นเหตุเดียวของปัญหาทางเทคนิค ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าอาจขอการสนับสนุนทางเทคนิคได้โดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางอีเมลภายในระยะเวลาการรับประกันได้ที่ support@SanDisk.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังฝ่ายบริการในภูมิภาคของลูกค้าได้ที่ https://www.westerndigital.com/support/international-phone-numbers การสนับสนุนทางเทคนิคดังกล่าวจะดำเนินการกับข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นเท่านั้น

ค. ข้อกำหนดของการรับประกัน

1. ผู้ผลิตรับประกันต่อลูกค้าว่า ผลิตภัณฑ์นี้ (ซึ่งไม่รวมส่วนประกอบและ/หรือซอฟต์แวร์ที่จัดหามาให้กับผลิตภัณฑ์หรือภายในผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)) ตามที่ระบุไว้ด้านล่างภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามปกติ ในระหว่างระยะเวลาการรับประกันตามที่ระบุด้านล่างว่า (ก) ปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุหรือคุณภาพความเชี่ยวชาญ และ (ข) จะปฏิบัติตามสาระสำคัญของข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตตามที่เผยแพร่ไว้ จะถือว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องที่สำคัญหรือจะมีข้อบกพร่องที่สำคัญก็ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานไม่ถึงระยะเวลาตามที่ออกแบบไว้ (ไม่เกินระยะเวลาการรับประกันที่เกี่ยวข้อง) และถูกส่งคืนไปยังสถานที่ที่เหมาะสมภายในระยะเวลาการรับประกันและขึ้นอยู่กับข้อมูลประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ (ซึ่งจัดทำขึ้นหรือจัดหาให้โดยผู้ผลิต)

2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ การนำไปใช้ในทางที่ผิด การใช้งานโดยมิชอบ ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือโดยส่วนตัว การติดตั้งอย่างไม่เหมาะสม การมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกภายในระบบคอมพิวเตอร์ หรือการถอดรื้อ การซ่อมแซม หรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นไปได้ว่ามีการใช้งานผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่ทำให้สื่อบันทึกสึกหรอ (และการรับประกันจะสิ้นสุดลง) ก่อนถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ในระยะเวลาการรับประกัน ตามที่ระบุในข้อมูลจำเพาะของความทนทานที่มีผลบังคับใช้

3. ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้กับชุดข้อกำหนดการรับประกันที่มีผลใดๆ ในปัจจุบันระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิต จะถือว่าข้อกำหนดระหว่างลูกค้ากับผู้ผลิตมีผลเหนือกว่าข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้จะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าในแบบฟอร์มสำหรับลูกค้าทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะใบสั่งซื้อที่ออกโดยลูกค้า

ง. การอ้างสิทธิ์การรับประกัน

1. หากต้องการอ้างสิทธิ์การรับประกัน ลูกค้าอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (ก) ติดต่อฝ่ายจัดจำหน่ายหรือจำหน่ายต่อที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ ("ตัวแทนจำหน่าย") ภายในระยะเวลาการรับประกันและแสดงหลักฐานการสั่งซื้อและสถานะการสั่งซื้อเดิมของฝ่ายที่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ (แสดงวันที่ สถานที่ซื้อ และชื่อของตัวแทนจำหน่าย ถ้ามี) หรือ (ข) รับหมายเลข RMA จากผู้ผลิตและปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันของผู้ผลิต เฉพาะลูกค้าเท่านั้นที่มีสิทธิจะอ้างสิทธิ์การรับประกัน และลูกค้าดังกล่าวต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำที่ระบุไว้โดยตัวแทนจำหน่ายและ/หรือผู้ผลิต รวมทั้งอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยละเอียด ซึ่งมากพอที่จะทำให้เข้าใจถึงสถานการณ์ของปัญหา ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการแนะนำให้ลูกค้าส่งคืนผลิตภัณฑ์ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย โดยดุลยพินิจของผู้ผลิต

2. การส่งคืนผลิตภัณฑ์อาจจำเป็นต้องส่งไปยังประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศที่ลูกค้าพำนักอาศัยอยู่และ/หรือประเทศที่ลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

3. หากลูกค้าเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่เป็นไปตามการรับประกันและเลือกที่จะทำตามขั้นตอนด้านการรับประกันของผู้ผลิต ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการอนุมัติการส่งคืนสินค้า (“RMA”) ในปัจจุบันของผู้ผลิต และลูกค้าต้องขอหมายเลข RMA จากฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อได้แจ้งสรุปข้อบกพร่อง จากนั้น ผู้ผลิตจะออกหมายเลข RMA ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งคำแนะนำในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเชื่อว่ามีข้อบกพร่องนั้นมายังผู้ผลิต ลูกค้าจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ตนเชื่อว่ามีข้อบกพร่องดังกล่าวมาในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องมีหมายเลข RMA ที่ปรากฏชัดเจน ซึ่งเป็นหมายเลขที่ลูกค้าได้รับจากผู้ผลิตก่อนที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนมายังผู้ผลิตภายใต้ข้อนี้ และการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักฐานนี้ จะได้รับและส่งจากผู้ผลิตโดยที่ผู้ผลิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและรับความเสี่ยงเอง ผู้ผลิต (หรือผู้รับจ้างของผู้ผลิต) จะประเมินผลิตภัณฑ์ และเมื่อพบข้อบกพร่อง จะดำเนินการส่งคืนโดยที่ผู้ผลิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หากผู้ผลิตพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลาก อยู่ในบรรจุภัณฑ์ หรือได้รับการจัดส่งอย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้การรับประกันผลิตภัณฑ์นั้นเป็นโมฆะ ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดส่งไปยังสถานที่ที่รับ RMA ของเรา

4. ผู้ผลิตอาจเลือกที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแทนดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับสภาพใหม่โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่เท่ากันหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งคืนมา ถ้าผู้ผลิตไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือหากตัวเลือกดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ ผู้ผลิตจะมอบยอดเครดิตให้แก่ลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น มูลค่าของยอดเครดิตดังกล่าวจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (ตามดุลยพินิจของผู้ผลิต) (ก) มูลค่าการเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือ (ข) มูลค่าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น โดยคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาการรับประกันที่ลูกค้าถูกปฏิเสธการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยหรือเลิกผลิตแล้ว อาจได้รับการเปลี่ยนแทนด้วยผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน หากการเปลี่ยนแทนนั้นไม่สามารถทำได้ ผลิตภัณฑ์จะมีฟังก์ชันการทำงานและความจุคล้ายกัน การแก้ไขเยียวยาของลูกค้าภายใต้ข้อนี้ อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดของผู้ผลิตที่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นต้องถูกส่งคืนทางกายภาพ

5. ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อมูลโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ RMA ลูกค้าเข้าใจว่าผู้ผลิตอาจมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจในผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนในระหว่างกระบวนการ RMA ทั้งนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมิให้ถูกเปิดเผย ผู้ผลิตขอแนะนำให้ทำการลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวออกจากผลิตภัณฑ์โดยวิธีการทางเทคนิคที่เป็นไปได้ ก่อนที่จะส่งผลิตภัณฑ์มารับกระบวนการ RMA หากข้อมูลทั้งหมดไม่ถูกลบออกหรือไม่สามารถลบออกได้ ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและป้องกันผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายจากความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและ/หรือข้อมูลส่วนตัวในผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกอื่นใด

6. ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดต่อ (ก) ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือโดยอ้อม หรือในกรณีพิเศษ หรือในกรณียกเว้น หรือความเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นผลตามมา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร และ/หรือการสูญเสียข้อมูล การสูญเสียอื่นๆ ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องใดๆ หรือการไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์หรือความด้อยประสิทธิภาพ ไม่ว่าโดยการใช้งานแยกต่างหากหรือรวมกับอุปกรณ์อื่น โดยไม่คำนึงว่าผู้ผลิตหรือลูกค้าได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม และ (ข) จำนวนเงินรวมที่เกินจากราคาซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดและไม่คุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ต่อต้นทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและ/หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Western Digital® หรือ SanDisk® รวมถึงผลิตภัณฑ์นี้ การรับประกันนี้ระบุถึงความรับผิดและข้อผูกพันทั้งหมดของผู้ผลิตโดยคำนึงถึงข้อบกพร่อง การละเมิดการรับประกัน หรือการไม่สามารถดำเนินการหรือเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใดๆ

7. ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์นี้ ต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการใช้งานที่หากเกิดความล้มเหลวขึ้น อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น ระบบการบิน ยานยนต์ นิวเคลียร์ ระบบการแพทย์หรือระบบช่วยชีวิต (หรือในรูปแบบใดๆ ของการใช้งานที่เป็นอันตรายอย่างมาก) และไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ผลิตไม่ต้องมีการรับประกันหรือข้อผูกพันอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจมีอัตราความล้มเหลวแตกต่างกันไปและมีอายุการใช้งานที่จำกัดและมีข้อจำกัดเรื่องความทนทาน ดังนั้นความรับผิดชอบต่อการออกแบบ การผลิต และการทดสอบที่เหมาะสมของแอปพลิเคชัน ระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในที่นี้โดยลูกค้า จะขึ้นอยู่กับลูกค้า โดยที่ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์อาจส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมให้เกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากส่วนประกอบที่สำคัญในอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ช่วยชีวิต การใช้งานด้านยานยนต์หรือการใช้งานที่สำคัญอื่นๆ ("การใช้งานที่สำคัญมาก") ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความใดๆ ที่ขัดกัน ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการวางมาตรการด้านความปลอดภัยและการทำซ้ำที่เหมาะสม คุณลักษณะของความทนทานต่อข้อผิดพลาด (FAULT TOLERANT) และคุณลักษณะในการสำรองข้อมูลที่เพียงพอต่อการปกป้องผู้ใช้ปลายทางจากความเสี่ยงของความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตที่เป็นผลมาจากความล้มเหลวใดๆ หรือปัญหาอื่นใดในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ หรือโดยการใช้งาน ระบบ หรืออุปกรณ์ของลูกค้าเมื่อมีการใช้งานที่สำคัญมาก และจะจัดหาการเตือน คำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาให้แก่ผู้ใช้ปลายทางเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าว

จ. ข้อความสงวนสิทธิ์

การรับประกันที่ระบุในที่นี้เป็นที่มาของสิทธิ์การรับประกันเดียวของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และใช้แทนการรับประกันอื่นใดทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความสามารถเชิงพาณิชย์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งทั้งหมดนี้ เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบไว้ในที่นี้ จะไม่มีการมอบสิทธิการรับประกันใดๆ ให้แก่ฝ่ายอื่นใดนอกเหนือจากลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ กฎหมายของเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจมอบสิทธิ์อื่นๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการรับประกันนี้

ฉ. ระยะเวลารับประกัน

1. ระยะเวลาการรับประกัน ("ระยะเวลาการรับประกัน") ที่อ้างถึงข้างต้นจะวัดตามปีปฏิทินและเริ่มต้นจากวันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์โดยผู้ผลิต เครื่องหมาย “X” ใดๆ ภายใน SKU จะหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุเมื่อ (ก) สิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ด้านล่าง หรือ (ข) เมื่อถึงจุดที่การใช้งานผลิตภัณฑ์โดยลูกค้านั้นเกินขอบเขตความทนทานที่ระบุไว้ โดยที่ (1) เวลาของข้อมูลสะสมรวมทั้งสิ้นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (ตามที่บันทึกไว้ในแอตทริบิวต์ S.M.A.R.T. ของผลิตภัณฑ์ (E6h/230) “ตัวบ่งชี้การสึกหรอของสื่อบันทึก”) ถึง 100% ของค่าความทนทานของผลิตภัณฑ์ หรือ (2) เทอราไบต์ที่เขียน (TBW) ของผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง หรือในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างตารางด้านล่างกับข้อมูลจำเพาะ จะถือว่าข้อมูลจำเพาะมีผลเหนือกว่า

English Product Family SKU Warranty Length Endurance System Level SKU InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance
German Produktfamilie SKU-Nr. Garantiezeit Belastbarkeit Artikelposition auf Systemebene Lebensdauer von InfiniFlash-Karten Nutzungslebensdauer
French Gamme de produits UGS Durée de garantie Résistance UGS système Endurance de la carte InfiniFlash Endurance de l’appareil
Chinese
Traditional
产品系列 SKU 质保期 耐久性 系统级 SKU InfiniFlash 存储卡耐久性 设备耐久性
Chines
Simplified
產品系列 SKU 保固長度 耐久度 系統級 SKU InfiniFlash 記憶卡耐久度 裝置耐久度
Korean 제품군 SKU 보증 기간 내구성 시스템 레벨 SKU 인피니플래시 카드 내구성 어플라이언스 내구성
Jananese 製品ファミリー SKU番号 保証の長さ 耐久性 システムレベルSKU InfiniFlashカード耐久性 装置耐久性
Product Family:
Western Digital-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
WD Blue SN580 NVMe™ SSD WDS100T3B1E-00CHF0 Five (5) years 600 TBW
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs SDAPMUW-128G-1022
SDAPMUW-256G-1022
SDAPMUW-512G-1022
SDAPNUW-128G-1022
SDAPNUW-256G-1022
SDAPNUW-512G-1022
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital CL SN720 NVMe™ SSDs SDAQNTW-256G-1022
SDAQNTW-512G-1022
SDAQNTW-1T00-1022
SDAQNTX-2T00-1022
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD SDAPTUW-128G
SDAPTUW-256
SDAPTUW-512G
SDAPMUW-128G
SDAPMUW-256
SDAPMUW-512G
SDAPNUW-128G
SDAPNUW-256
SDAPNUW-512G
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD SDAPNTW-256G
SDAPNTW-512G
SDAPNTW-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN730 NVMe™ SSD SDBPNTY-256G
SDBPNTY-512G
SDBPNTY-1T00
SDBQNTY-256G
SDBQNTY-512G
SDBQNTY-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN735 NVMe™ SDBPNHH-256G
SDBPNHH-512G
SDBPNHH-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN740 NVMe™ SDDPTQD-256G
SDDPTQD-512G
SDDPTQD-1T00
SDDPTQE-2T00
SDDPNQD-256G
SDDPNQD-512G
SDDPNQD-1T00
SDDPNQE-2T00
SDDQTQD-256G
SDDQTQD-512G
SDDQTQD-1T00
SDDQTQE-2T00
SDDQNQD-256G
SDDQNQD-512G
SDDQNQD-1T00
SDDQNQE-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, TLC SDBPTPZ-256G-XI
SDBPTPZ-512G-XI
SDBPTPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-256G-XI
SDBPNPZ-512G-XI
SDBPNPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-2T00-XI
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, SLC SDBPTPZ-085G-XI
SDBPTPZ-170G-XI
SDBPTPZ-340G-XI
SDBPNPZ-085G-XI
SDBPNPZ-170G-XI
SDBPNPZ-340G-XI
Five (5) years 4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
Western Digital PC SN530 NVMe™ SSD SDBPTPZ-256G
SDBPTPZ-512G
SDBPTPZ-1T00
SDBPMPZ-256G
SDBPMPZ-512G
SDBPMPZ-1T00
SDBPNPZ-256G
SDBPNZ-512G
SDBPNZ-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SA530 SATA SSD SDASB8Y-256G-1122
SDASB8Y-512G-1122
SDASB8Y-1T00-1122
SDASN8Y-256G-1122
SDASN8Y-512G-1122
SDASN8Y-1T00-1122
SDATB8Y-256G-1122
SDATB8Y-512G-1122
SDATB8Y-1T00-1122
SDATN8Y-256G-1122
SDATN8Y-512G-1122
SDATN8Y-1T00-1122
SDASB8Y-256G
SDASB8Y-512G
SDASB8Y-1T00
SDASN8Y-256G
SDASN8Y-512G
SDASN8Y-1T00
SDATB8Y-256G
SDATB8Y-512G
SDATB8Y-1T00
SDATN8Y-256G
SDATN8Y-512G
SDATN8Y-1T00
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN810 NVMe™ SSD
SDCPNRY-256G
SDCPNRY-512G
SDCPNRY-1T00
SDCPNRZ-2T00
SDCQNRY-256G
SDCQNRY-512G
SDCQNRY-1T00
SDCQNRZ-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Product Family:
SanDisk-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
U110 mSATA SSDs SDSA6DM-016G
SDSA6DM-024G
SDSA6DM-032G
One (1) year See Specifications
Extreme Pro SATA SSDs SDSSDXPS-960G-G25
SDSSDXPS-480G-G25
SDSSDXPS-240G-G25
Ten (10) years 80 TBW
Solid State Drive SSDs SDSSDP-128G-G25
SDSSDP-064G-G25
Three (3) years See Specifications
U110 2.5" SSDs SDSA6GM-032G
SDSA6GM-064G-1022
SDSA6GM-064G-1122
SDSA6GM-128G-1022
SDSA6GM-128G-1122
Three (3) years See Specifications
U110 mini mSATA SSDs SDSA6FM-016G
SDSA6FM-024G
SDSA6FM-032G
One (1) year See Specifications
U110 m.2 SSDs SDSA6MM-008G
SDSA6MM-016G
SDSA6MM-024G
SDSA6MM-032G
SDSA6PM-064G
SDSA6PM-128G
One (1) year See Specifications
Ultra II SATA SSDs SDSSDHII-960G-G25
SDSSDHII-480G-G25
SDSSDHII-240G-G25
SDSSDHII-120G-G25
Three (3) years 80 TBW
X110 mSATA SSDs SD6SF1M-256G-1022
SD6SF1M-256G-1022I
SD6SF1M-128G-1022
SD6SF1M-128G-1022I
SD6SF1M-064G-1022
SD6SF1M-064G-1022I
SD6SF1M-032G-1022
SD6SF1M-032G-1022I
Five (5) years See Specifications
X110 2.5" SSDs SD6SB1M-064-1022I
SD6SB1M-064G-1022
SD6SB1M-128-1022I
SD6SB1M-128G-1022
SD6SB1M-256-1022I
SD6SB1M-256G-1022
SD6SB1M-064G
SD6SB1M-128G
SD6SB1M-256G
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
One (1) year
One (1) year
See Specifications
X210 2.5" SSDs SD6SB2M-128G-1022I
SD6SB2M-256G-1022I
SD6SB2M-512G-1022
Five (5) years 80 TBW
X210 SATA 2.5" SD6SB2M-128G
SD6SB2M-256G
SD6SB2M-512G
One (1) year 80 TBW
X300s 2.5" SSDs SD7SB3Q-064G-1022I
SD7SB3Q-064G-1022
SD7SN3Q-064G-1122
SD7UB2Q-010T-1022
SD7UB2Q-010T-1122
SD7UB2Q-512G-1022
SD7UB2Q-512G-1122
SD7UB3Q-128G-1022
SD7UB3Q-128G-1122
SD7UB3Q-256G-1022
SD7UB3Q-256G-1122
SD7UN3Q-128G-1022
SD7UN3Q-256G-1022
SD7UN3Q-512G-1122
Five (5) years 80 TBW
X300s SATA 2.5" SSDs SD7SB2Q-010T
SD7SB2Q-512G
SD7SB3Q-064G
SD7SB3Q-128G
SD7SB3Q-256G
SD7UB2Q-512G
SD7UB3Q-128G
SD7UB3Q-256G
Three (3) years 80 TBW
X300s M.2 SSDs SD7SN3Q-064G
SD7SN3Q-128G
SD7SN3Q-256G
SD7SN3Q-512G
SD7UN3Q-128G
SD7UN3Q-256G
SD7UN3Q-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 2.5" SSDs SD7SB6S-128G
SD7SB6S-256G
SD7SB7S-010T
SD7SB7S-512G
SD7UB6S-128G
SD7UB6S-256G
SD7UB7S-512G
SD7SB7S-960G
SD7SB6S-128G-1122
SD7SB6S-256G-1122
SD7SB7S-010T-1122
SD7SB7S-512G-1122
SD7SF6S-128G-1122
SD7SF6S-256G-1122
Three (3) years 80 TBW
X300 M.2 2280 SSDs SD7SN6S-128G
SD7SN6S-256G
SD7SN6S-512G
SD7UN6S-128G
SD7UN6S-256G
SD7UN6S-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 mSATA SSDs SD7SF6S-128G
SD7SF6S-256G
SD7SF6S-512G-1122
Three (3) years
Three (3) years
Five (5) years
80 TBW
80 TBW
80 TBW
X400 2.5" SSDs SD8SB8U-1T00-1122
SD8TB8U-1T00-1122
SD8SB8U-512G-1122
SD8TB8U-512G-1122
SD8SB8U-256G-1122
SD8TB8U-256G-1122
SD8SB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
320 TBW
160 TBW
160 TBW
80 TBW
80 TBW
72 TBW
X400 M.2 2280 SSDs SD8SN8U-1T00-1122
SD8SN8U-512G-1122
SD8SN8U-256G-1122
SD8SN8U-128G-1122
SD8TB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
160 TBW
80 TBW
72 TBW
72 TBW
Z400s 2.5" SSDs SD8SBAT-256G-1122
SD8SBAT-128G
SD8SBAT-128G-1122
SD8SBAT-064G
SD8SBAT-064G-1122
SD8SBAT-032G
SD8SBAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s mSATA SSDs SD8SFAT-128G
SD8SFAT-128G-1122
SD8SFAT-064G
SD8SFAT-064G-1122
SD8SFAT-032G
SD8SFAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s M.2 2280 SSDs SD8SNAT-256G
SD8SNAT-256G-1122
SD8SNAT-128G
SD8SNAT-128G-1122
SD8SNAT-064G
SD8SNAT-064G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
Z400s M.2 2242 SSDs SD8SMAT-128G
SD8SMAT-128G-1122
SD8SMAT-064G
SD8SMAT-064G-1122
SD8SMAT-032G
SD8SMAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z410 2.5" SSDs SD8SBBU-120G-1122
SD8SBBU-240G-1122
SD8SBBU-480G-1122
Three (3) years 40 TBW
80 TBW
120 TBW
X600 2.5”/7mm cased Non-SED SSDs SD9SB8W-128G
SD9SB8W-256G
SD9SB8W-512G
SD9SB8W-1T00
SD9SB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 Non-SED SSDs SD9SN8W-128G
SD9SN8W-256G
SD9SN8W-512G
SD9SN8W-1T00
SD9SN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 2.5”M/7mm cased SED SSDs SD9TB8W-128G
SD9TB8W-256G
SD9TB8W-512G
SD9TB8W-1T00
SD9TB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 SED SSDs SD9TN8W-128G
SD9TN8W-256G
SD9TN8W-512G
SD9TN8W-1T00
SD9TN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
Any Other Non-Customized Commercially Available SanDisk® SSD XXXXXXXXXXXXXX One (1) year See Specifications

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุเมื่อ (ก) สิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุด้านล่าง หรือ (ข) เมื่อถึงจุดที่การใช้งานผลิตภัณฑ์โดยลูกค้านั้นเกินขอบเขตความทนทานสูงสุดที่ระบุไว้ ซึ่งวัดโดยการคำนวณการเขียนไดรฟ์โดยเฉลี่ยต่อวัน (DWPD) ต่อวันของผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลาการรับประกันที่คาดไว้ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ทั้งนี้ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

Product Family SKU Warranty Length Endurance
Optimus Extreme™ SAS SSDs SDLKOE9W-100G-5CA1
SDLKOD9W-200G-5CA1
SDLKOC9W-400G-5CA1
SDLLOC9W-800G-5CA1
Five (5) years 45 DWPD
Optimus Ultra™ SAS SSDs SDLKOEGW-150G-5CA1
SDLKODGW-300G-5CA1
SDLKOCGW-600G-5CA1
SDLLOCGW-012T-5CA1
Five (5) years 30 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs SDLKOEDM-200G-5CA1
SDLKODDM-400G-5CA1
SDLKOCDM-800G-5CA1
SDLLOCDM-016T-5CA1
Five (5) years  10 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs - Recertified Product SDLKOEDM-200G-5CRC
SDLKODDM-400G-5CRC
SDLKOCDM-800G-5CRC
SDLLOCDM-016T-5CRC
SDLKOEDM-200G-5CRZ
SDLKODDM-400G-5CRZ
SDLKOCDM-800G-5CRZ
SDLLOCDM-016T-5CRZ
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
One (1) year
One (1) year
One (1) year
One (1) year

10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
Optimus Eco™ SAS SSDs SDLKOD6R-400G-5CA1
SDLKOC6R-800G-5CA1
SDLLOC6R-016T-5CA1
SDLLOC6R-020T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
3 DWPD
3 DWPD
1 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD SDLLOCDR-038T-5CA3
SDLLOCDR-038T-5CA1
Five (5) years 0.5 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD - Recertified Product SDLLOCDR-038T-5CRC
SDLLOCDR-038T-5CRZ
Three (3) years
One (1) Year
0.5 DWPD
Lightning Ultra™ Gen. II SAS SSDs SDLTMDKW-200G-5CA1
SDLTMDKW-400G-5CA1
SDLTMCKW-800G-5CA1
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKM-200G-5CA1
SDLTODKM-400G-5CA1
SDLTODKM-800G-5CA1
SDLTOCKM-016T-5CA1
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKR-800G-5CA1
SDLTOCKR-016T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
Lightning® Write-Intensive SAS SSDs SDLB6HS-200GC-00
SDLB6HS-400GC-00
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Mixed-Use SAS SSDs SDLB6HM-200GC-00
SDLB6HM-400GC-00
SDLB6HM-800GC-00
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Read-Intensive SAS SSDs SDLB6JC-400GC-00
SDLB6JC-800GC-00
SDLB6JC-016TC-00
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Ultra™ SATA SSDs SDLFOEAM-100G-1HA1
SDLFODAM-200G-1HA1
SDLFODAM-400G-1HA1
SDLFOCAM-800G-1HA1
Five (5) years 3 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Five (5) years 1 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs - Recertified Product SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco™ SATA SSDs SDLFNDAR-240G-1HA2
SDLFNDAR-480G-1HA2
SDLFNCAR-960G-1HA2
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSDs SDLF1DAR-480GC-1Hxx
SDLF1DAR-960GC-1Hxx
SDLF1CRR-019TC-1Hxx
Five (5) years 0.6 DWPD
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSDs SDLF1DAM-400GC-1Hxx
SDLF1DAM-800GC-1Hxx
SDLF1CRM-016TC-1Hxx
Five (5) years 1.8 DWPD
ULLtraDIMM™ DDR3 SSDs SDLOODFM-200G-6KB1
SDLOOCFM-400G-6KB1
Five (5) years 10 DWPD

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ PCIe ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุเมื่อ (ก) สิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุด้านล่าง หรือ (ข) เมื่อถึงจุดที่การใช้งานผลิตภัณฑ์โดยลูกค้านั้นเกินขอบเขตความทนทานสูงสุดที่ระบุไว้ ซึ่งวัดโดยการคำนวณเพตะไบต์ที่เขียน (PBW) รวมทั้งสิ้นของผลิตภัณฑ์ สำหรับการใช้งานตามปกติในช่วงระยะเวลาการรับประกันที่คาดไว้ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ทั้งนี้ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน สำหรับผู้ใช้ที่นำโซลูชันมาใช้กับผลิตภัณฑ์หลายชิ้นพร้อมกัน ค่าความทนทานจะถือตามการแจกแจงเอกรูปของการเขียนทั่วทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Product Family SKU Warranty Length Endurance
ioFX 420GB SDFABAMOF-420G-SF1 Five (5) years 2 PBW
ioFX2 1.6TB SDFABAMOF-1T65-SF1 Five (5) years 8 PBW
ioFX2 410 GB SDFABAMOF-410G-SF1 Five (5) years 2 PBW
Fusion ioMemory SX300-1300 SDFACAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX300-1600 SDFACAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX300-3200 SDFACAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX300-6400 SDFACCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory SX350-1300 SDFADAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX350-1600 SDFADAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX350-3200 SDFADAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX350-6400 SDFADCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory PX600-1000 SDFACAMOP-1T00-SF1 Five (5) years 12 PBW
Fusion ioMemory PX600-1300 SDFACAMOP-1T30-SF1 Five (5) years 16 PBW
Fusion ioMemory PX600-2600 SDFACAMOP-2T60-SF1 Five (5) years 32 PBW
Fusion ioMemory PX600-5200 SDFACCMOP-5T20-SF1 Five (5) years 64 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 1.92TB SDLC2CLR-019T-3NA1 Five (5) years 2.1 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 3.84TB SDLC2LLR-038T-3NA1 Five (5) years 3.5 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 1.6TB SDLC2CLR-016T-3NA1 Five (5) years 4.96 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 3.2TB SDLC2LLR-032T-3NA1 Five (5) years 7 PBW

ข้อมูลการรับประกันอุปกรณ์

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ InfiniFlash ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการรับประกันโครงเครื่องจะหมดอายุลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุด้านล่าง สำหรับ InfiniFlash Card ระยะเวลาการรับประกันจะหมดอายุเมื่อ (ก) สิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุด้านล่าง หรือ (ข) เมื่อถึงจุดที่การใช้งานผลิตภัณฑ์โดยลูกค้านั้นเกินขอบเขตความทนทานสูงสุดที่ระบุไว้ ซึ่งวัดโดยการคำนวณเพตะไบต์ที่เขียน (PBW) รวมทั้งสิ้นของผลิตภัณฑ์ สำหรับการใช้งานตามปกติในช่วงระยะเวลาการรับประกันที่คาดไว้ของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง ทั้งนี้ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน ค่าความทนทานจะถือตามการแจกแจงเอกรูปของการเขียนทั่วทั้ง InfiniFlash Card ต่างๆ

Product Family System Level SKU Warranty Length InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance1
InfiniFlash 100/500/700 Series SDIF100-2YXXXXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (8 TB BSSD) SDIF150-2Y8XXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (4 TB BSSD) SDIF150-2Y4XXXX Three (3) years 17.5 PBW 1.2 EBW

1 ค่าความทนทานของอุปกรณ์จะคำนวณโดยการประมาณค่าของเอ็กซะไบต์ที่เขียน (EBW) ทั่วทั้ง InfiniFlash Card 64 รายการภายใต้การใช้งานตามปกติโดยมีการแจกแจงเอกรูปของการเขียนตลอดระยะเวลาการรับประกัน ข้อมูลนี้จัดหาให้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่เกณฑ์การวัดของระยะเวลาการรับประกัน

ข้อมูลการรับประกันโซลูชันที่ครบวงจรแบบฝัง (Embedded Integrated Solutions - “EIS”)

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ EIS ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อ (ก) สิ้นสุดระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) เมื่อถึงจุดที่การใช้งานผลิตภัณฑ์โดยลูกค้านั้นเกินกว่าคุณลักษณะความเชื่อถือได้ที่ระบุไว้ (รวมถึงขอบเขตความทนทาน) ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะ ทั้งนี้ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

“ข้อมูลจำเพาะ” จะหมายถึงองค์ประกอบการปฏิบัติงาน คุณลักษณะ ลักษณะความเชื่อถือได้ และข้อมูลจำเพาะการออกแบบฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ (นั่นคือ เอกสารที่ติดป้ายว่าเป็น “ข้อมูลจำเพาะ” หรือ “เอกสารข้อมูล” และรายงานคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว)

Product Family:
Western Digital-iNAND
SKU Warranty Length
iNAND
EM111/EM122/EM131/EM132/EU311/EU511/EU521/EU551, 7232/7250/7350/7550/8521/8630/8631 MC and CL Series
SDINADF4, SDINBDG4, SDINBDA2, SDINDDH4, SDINEDK4, SDINFDK4, SDINFDO2 One (1) year
iNAND EM123/EM133, 7250/7550 CH Series SDINBDG4-H2, SDINBDA6-H Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312/EU552, 7250/7550/8251 IX Series SDINBDG4-I2, SDINBDG4-XI2, SDINBDA6-I2, SDINBDA6-XI2, SDINDDH6-I, SDINDDH6-XI, SDINFDQ6-I1, SDINFDQ6-XI1 Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312/EU552, 7250/7550/8251 AT Series SDINBDG4-A2, SDINBDG4-XA2, SDINBDG4-ZA2, SDINBDA6-XA2, SDINBDA6-ZA2, SDINDDH6-XA2, SDINDDH6-ZA2, SDINFDQ62 Two (2) years

2. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำได้ตาม TBW (เทราไบต์ที่เขียน) สูงสุด (ตามที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) ก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

Product Family:
Western Digital-SD and microSD
SKU Warranty Length
SD and microSD Cardsz LD101/LD301/LD501/QD101/QD301/QD501 CL Series SDSDAA, SDSDAD, SDSDAE, SDSDQAB, SDSDQAD, SDSDQAE One (1) year
SD and microSD Cards EB/EC/ED Series SDSDEB, SDSDEC, SDSDQEB, SDSDQEC, SDSDQED Two (2) years
SD and microSD Cards AF3, LD332/QD332/QD334 IX Series SDSDAF3, SDSDQAF3 Two (2) years
SD and microSD Cards LD342/QD342 IX Series SDSDAF4, SDSDQAF4 Two (2) years
SD Cards AG3, LD332 AT Series SDSDAG3 Two (2) years
Product Family:
Western Digital USB
SKU Warranty Length
USB SDUFD33, SDUFD50, SDUFD51 One (1) year
USB H Series SDUFDEC, SDUFDEA Two (2) years

ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณซื้อมาจาก OEM และ SKU ของผลิตภัณฑ์ไม่ปรากฏในตารางใดๆ ในการรับประกันนี้ โปรดติดต่อ OEM ของคุณเพื่อระบุระยะเวลาการรับประกันของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ช. เอกสารข้อมูลและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นี้สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ Western Digital Customer Support (การสนับสนุนลูกค้าของ Western Digital) หากไม่พบเอกสารข้อมูลและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์นี้ที่ support.westerndigital.com โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับสำเนาเอกสาร

โปรดส่งคำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกันนี้ไปที่: Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035; Attention: Commercial Legal Department

ฉบับที่ 11.2021