Ανάκτηση δεδομένων

Αποποίηση ευθυνών

Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων, η Western Digital δεν θα ακυρώσει την εγγύηση της μονάδας δίσκου που αγοράσατε από μεταπωλητή ή διανομέα της Western Digital. Για να διατηρήσετε την εγγύηση της μονάδας δίσκου σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε σας παρέχει γραπτή βεβαίωση, με την επικεφαλίδα της εταιρείας ότι έχει εκτελέσει υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες στη μονάδα δίσκου σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εγγύηση της Western Digital ακυρώνεται, εάν μια επιστρεφόμενη μονάδα δίσκου παρουσιάζει βλάβη που μπορεί να αποδοθεί σε κακή χρήση ή αλλοίωση, λανθασμένη εγκατάσταση, τροποποίηση ή άλλες αιτίες όπως αυτές καθορίζονται στην πολιτική εγγύησης.

Οποιαδήποτε συμφωνία κάνετε με τον πάροχο υπηρεσιών που αναφέρεται παρακάτω αφορά εσάς και τον πάροχο υπηρεσιών. Η Western Digital δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με υπηρεσίες που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, κάθε εγγύησης σχετικά με την ποιότητα ή αξιοπιστία των υπηρεσιών που εκτελεί. Η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Η Western Digital δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που σχετίζεται με, ανακύπτει ή προκύπτει από τις υπηρεσίες του παρόχου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε απώλειας δεδομένων που περιέχονται σε μονάδα σκληρού δίσκου της Western Digital.

Πολλοί από τους συνεργάτες μας προσφέρουν παγκοσμίως υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων. Εάν χρειάζεστε υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων και δεν εντοπίζετε κάποιον από τους αναφερόμενους συνεργάτες μας στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί τους για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια.