ประกาศความเป็นส่วนตัว

ในการยื่นข้อมูลประวัติเพื่อสมัครงานกับ Western Digital คุณต้องอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และเราถือว่าคุณได้รับและเข้าใจหรือยินยอมตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายความเป็นส่วนตัวในประเทศที่คุณมีถิ่นพำนักอยู่ หากคุณไม่ยอมรับว่าคุณได้รับและเข้าใจหรือยินยอมตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้คุณจะไม่สามารถยื่นข้อมูลประวัติเพื่อสมัครงานได้ 

ในขั้นตอนการสมัครงาน Western Digital จะร้องขอและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ ชื่อนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่บ้าน ข้อมูลนายจ้างเดิม ประวัติการทำงานก่อนหน้านี้ ตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่ IP ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม ภาษาที่คุณพูด และคุณสมบัติและการรับรอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งและแนบเอกสารต่าง ๆ ให้กับ Western Digital เพื่อประกอบการพิจารณา คุณไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายในการให้ข้อมูลใด ๆ กับ Western Digital และคุณยอมรับว่าคุณกำลังดำเนินการดังกล่าวด้วยเจตจำนงเสรีและความยินยอมของคุณเองในขอบเขตที่คุณให้ข้อมูลใด ๆ  

Western Digital อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น ตัวอย่างเช่น Western Digital อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก LinkedIn หรือไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ Western Digital อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากการอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิงของคุณ พนักงานของ Western Digital อาจมีความประทับใจเกี่ยวกับประสบการณ์และการสัมภาษณ์ของคุณ 

ข้อมูลทั้งหมดที่ Western Digital อาจประมวลผลเกี่ยวกับคุณ ไม่ว่าจะส่งโดยคุณหรือโดยผู้อื่นจะเรียกว่า "ข้อมูลของคุณ" 

Western Digital จะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคลากรเท่านั้น และจะไม่ให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาของ Western Digital หาก Western Digital ว่าจ้างคุณ Western Digital จะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกประวัติการว่าจ้างของคุณ 

ในส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาและว่าจ้าง Western Digital อาจเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลของคุณระหว่างบริษัทในเครือ หน่วยงาน หน่วยธุรกิจ และบริษัทย่อยต่าง ๆ ทั่วโลกเมื่อมีความจำเป็นทางธุรกิจที่ต้องดำเนินการดังกล่าวและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น เมื่อ Western Digital ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังบริษัทในเครือ หน่วยงาน หน่วยธุรกิจ และบริษัทย่อยต่าง ๆ ทั่วโลก ข้อมูลดังกล่าวจะดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลและกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หาก Western Digital จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป Western Digital จะดำเนินการดังกล่าวตามข้อตกลงรูปแบบภายในบริษัทเพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสากลของ Western Digital โปรดติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของ Western Digital ที่ compliance@wdc.com หรือสำนักงานคุ้มครองข้อมูลของ Western Digital DPO@wdc.com

หาก Western Digital ไม่ได้ว่าจ้างคุณในตำแหน่งที่คุณสมัคร บริษัทอาจเก็บข้อมูลของคุณไว้เพื่อพิจารณาสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับในบริษัทในอนาคต หากคุณไม่ต้องการให้ Western Digital เก็บรักษาข้อมูลของคุณและต้องการใช้สิทธิ์ในการลบ โปรดติดต่อ compliance@wdc.com หรือ DPO@wdc.com เมื่อได้รับคำขอดังกล่าว Western Digital จะลบข้อมูลของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด นอกจากนี้ หากคุณต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ โปรดติดต่อ compliance@wdc.com หรือ DPO@wdc.com

Western Digital มุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผย การสูญหายโดยบังเอิญ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ในทางที่ผิด การประมวลผลที่ผิดกฎหมาย และความเสียหาย