การส่งข้อความโดยไม่ได้รับคำขอ

ที่ Western Digital เรามีโครงการด้านการวิจัยและพัฒนาในหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลายและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น Western Digital จึงมีนโยบายที่จะไม่ตรวจสอบหรือพิจารณาแนวความคิด คำแนะนำ ข้อเสนอ งานหรือเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่นอกเหนือจากที่ Western Digital ร้องขอเป็นการเฉพาะ นโยบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ Western Digital สามารถหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และฟีเจอร์ใหม่ๆ เป็นการภายในโดยพนักงานของ Western Digital ซึ่งอาจคล้ายคลึงหรือถึงขั้นตรงกันกับแนวความคิดหรือคำแนะนำใดๆ ที่อาจส่งเข้ามา หากคุณยังคงต้องการจะส่งข้อความใดๆ โปรดทบทวนข้อตกลงการส่งข้อความโดยไม่ได้รับคำขอดังต่อไปนี้ และกรอกแบบฟอร์มในหน้าต่อไป

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น คำขอ หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Western Digital โปรดไปที่ เว็บไซต์ชุมชน WD ของเราแทน โดยใช้แบบฟอร์มนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณโพสต์ลงใน เว็บไซต์ชุมชน WD ของเราจะถือว่าไม่เป็นความลับและ Western Digital ได้รับอนุญาตให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ข้อตกลงการส่งข้อความโดยไม่ได้รับคำขอ

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า ข้อความที่ส่งไปของข้าพเจ้านั้นไม่มีข้อมูลใดที่ถือว่าเป็นความลับหรือเป็นข้อมูลปกปิด ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่เป็นความลับไม่ว่าในลักษณะใดระหว่างข้าพเจ้ากับ Western Digital อันเป็นผลมาจากการส่งข้อความของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือดำเนินการใดๆ กับ Western Digitals หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทน อันเป็นผลมาจากการส่งข้อความของข้าพเจ้าไปยัง Western Digital
  2. ข้าพเจ้ารับประกันว่าการส่งข้อความของข้าพเจ้าในครั้งนี้ไม่ได้มาจากคำขอของ Western Digital ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสิทธิอย่างไม่มีข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูลนี้แก่ Western Digital และ/หรือในการกำจัดทิ้งข้อมูลนี้ และรับรองว่าข้าพเจ้ามีอายุตามที่กฎหมายกำหนดและเข้าเกณฑ์ที่จะเข้าร่วมข้อตกลงนี้ ข้อตกลงนี้ถือเป็นการทำความเข้าใจทั้งหมดของเราเกี่ยวกับการส่งข้อความนี้
  3. Western Digital สามารถจะนำข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าส่งให้นี้ไปใช้ได้โดยอิสระและไม่มีข้อจำกัดใดๆ และไม่ต้องจ่ายเงินหรือค่าชดเชยในรูปแบบอื่นใดให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าส่งไปนี้อาจต้องได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานของ Western Digital และบุคลากรภายนอก Western Digital (ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Western Digital แต่เพียงผู้เดียว
  4. ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า ข้อตกลงนี้มีผลใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความของข้าพเจ้า โดยไม่คำนึงว่าข้าพเจ้าได้ส่งข้อความนี้เมื่อใด นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังตกลงยอมรับว่าข้อตกลงนี้มีผลใช้กับ Western Digital และบริษัทย่อยทั้งหมดอย่างครอบคลุม และข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดย Western Digital และข้าพเจ้า
  5. ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า Western Digital ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการตอบข้อความของข้าพเจ้า
  6. ข้าพเจ้าตกลงว่าจะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และป้องกัน Western Digital รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท มิให้ได้รับความเสียหายจากการถูกเรียกร้องสิทธิ์ หรือการดำเนินการใดๆ รวมถึงการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) อันเนื่องมาจากการละเมิดคำรับรองและการรับประกันของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการส่งข้อความนี้
  7. ข้าพเจ้าตกลงยอมรับว่า ข้อตกลงนี้ถือว่าได้ดำเนินการและบรรลุผลภายในรัฐแคลิฟอร์เนีย สิทธิและข้อผูกพันของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในที่นี้จะถูกตีความและมีผลบังคับใช้โดยเป็นไปตาม (และอยู่ภายใต้กำกับดูแลของ) กฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันทางกฎหมายที่จะส่งผลต่อการนำกฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใดไปใช้ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดี ฟอรั่มเฉพาะในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะต้องเป็นศาลระดับมลรัฐและศาลของรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเคาน์ตีออฟออเรนจ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และศาลอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคู่สัญญาจะให้ความยินยอมในที่นี้แก่ศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลที่พิจารณาคดี และขอสละสิทธิ์ใดๆ ที่จะทำการโต้แย้งใดๆ ทั้งหมดโดยอิงตามหลักการขัดกันของเขตอำนาจศาล
  8. ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้า (1) ได้รับคำแนะนำทางกฎหมายโดยอิสระที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือ (2) สละสิทธิ์โดยสมัครใจในอันที่จะขอคำแนะนำทางกฎหมายโดยอิสระสำหรับข้อตกลงนี้
  9. ข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงนี้ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาถึงความเต็มใจของ Western Digital ในการอนุญาตให้ข้าพเจ้าส่งข้อความนี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

 

โดยการคลิก "ดำเนินการต่อ" จะเป็นการยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับคำขอข้างต้นแล้ว และตกลงยอมรับข้อผูกพันตามข้อกำหนด ซึ่งเห็นได้จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงนามในข้อตกลงนี้