Εργαλείο Παρακολούθησης Χωρητικότητας Κάρτας και Εκτίμησης Ζωής

Μήνυμα ειδοποίησης

Μορφή βίντεο

Ποιότητα βίντεο

Κίνηση σκηνής

Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης
(TB)*

Αυτό το εργαλείο Εκτίμησης Παρακολούθησης, Αποθήκευσης και Χωρητικότητας παρέχεται μόνο ενδεικτικά. Η Συνολική Χωρητικότητα Αποθήκευσης υπολογίζεται βάσει των επιλεγμένων παραμέτρων του εργαλείου και οι τυπικοί λόγοι συμπίεσης αποφασίζονται αποκλειστικά από την Western Digital για τις μορφές βίντεο MJPEG, H.264, H.265 και H.265+ σε συνδυασμό με την ποιότητα του βίντεο και την κίνηση της σκηνής, την τιμή βάθους χρώματος στα 30 bits για ανάλυση 4Κ και στα 16 bits για όλες τις άλλες αναλύσεις. Οι ανάγκες χωρητικότητας αποθήκευσης μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον πραγματικό αριθμό των συνδεδεμένων καμερών, τις ημέρες αποθήκευσης που απαιτούνται, τη μορφή του βίντεο, τον λόγο συμπίεσης, την ανάλυση της κάμερας, τα καρέ ανά δευτερόλεπτο, την τιμή βάθους χρώματος, τις δυνατότητες του συστήματος, τα στοιχεία του, τον υλικό εξοπλισμό, τις διαμορφώσεις παραμέτρων, τις ρυθμίσεις, το λογισμικό και άλλους παράγοντες. Οποιαδήποτε εξάρτηση από αυτό το εργαλείο και από τα αποτελέσματά του αποτελεί κίνδυνο που αναλαμβάνει το ίδιο το τρίτο μέρος. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης για τη χωρητικότητα αποθήκευσης, ένα gigabyte (GB) = ένα δισεκατομμύριο byte και ένα terabyte (TB) = ένα τρισεκατομμύριο byte. Η συνολική προσπελάσιμη χωρητικότητα ποικίλλει και εξαρτάται από το περιβάλλον λειτουργίας.