ΕΓΓΎΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ SANDISK ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Προορίζεται για, αλλά δεν περιορίζεται υποχρεωτικά σε, καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ημερομηνία Ισχύος: 15 Απρίλη του 2016

Η SanDisk εγγυάται στον τελικό χρήστη («Εσάς», «Εσείς») ότι το παρόν προϊόν («Προϊόν»), εξαιρουμένου του περιεχομένου (content) ή και του λογισμικού που χορηγήθηκε με ή επί του Προϊόντος, είναι ελεύθερο πραγματικών ελαττωμάτων κατασκευής, είναι σύμφωνο προς τις δημοσιευμένες προδιαγραφές προϊόντων της SanDisk και κατάλληλο για κανονική χρήση σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες κατά την διάρκεια της καθοριζομένης στον πίνακα Περιόδου Εγγυήσεως, που αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς, υπό τον όρο ότι το προϊόν έχει νομίμως τεθεί στην αγορά. Η παρούσα Εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά σε Εσάς και δεν είναι μεταβιβάσιμη.

H παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει χρήση του Προϊόντος σε σχέση με τις ακόλουθες χρήσεις ή συσκευές (όπως ορίζονται από την SanDisk): (i) φθορά από τη συνήθη χρήση του Προϊόντος, (ii) συσκευές παρακολούθησης μέσω βίντεο, ασφάλειας και επιτήρησης, (iii) κάμερες δικτύου/διαδικτύου (ip) , (iv) συσκευές καταγραφής εντός αυτοκινήτου/ κάμερες επί του ταμπλό (dashboard cameras/black box cameras), (v) συσκευές προβολής που αναπαράγουν επαναλαμβανόμενα βίντεο (loop video devices), (vi) αποκωδικοποιητές συνεχόμενης καταγραφής (set top-box devices) , (vii) συσκευές συνεχoύς καταγραφής δεδομένων, όπως εξυπηρετητές (servers), ή (viii) οποιαδήποτε άλλη υπερβολική χρήση που υπερβαίνει την κανονική χρήση σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες. Για πληροφορίες αναφορικά με τα Προϊόντα SanDisk που προορίζονται για χρήση σε σχέση με τις χρήσεις και συσκευές που αναφέρονται ανωτέρω υπό (i) – (viii) παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας για προϊόντα υψηλής αντοχής, που βρίσκεται εδώ.

Η εγγύηση καλύπτει μόνο γνήσια προϊόντα SanDisk®. Καταναλωτές του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μόνο: Η εταιρεία Western Digital Technologies, Inc. και οι θυγατρικές αυτής ("WDT") δεν θα παρέχουν καμία υποστήριξη για προϊόντα τα οποία δεν εισήχθησαν ή δεν τέθηκαν στο εμπόριο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από την ίδια την WDT ή με την συναίνεσή της και δεν διατέθηκαν μέσω των εξουσιοδοτημένων δικτύων της.

Για να προβάλλετε αξιώσεις από την εγγύηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την SanDisk στα τηλέφωνα που είναι στον πίνακα ή στη διεύθυνση support@SanDisk.com εντός της Περιόδου Εγγυήσεως παρέχοντας την απόδειξη αγοράς (αποδεικνύουσα την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς και το όνομα του μεταπωλητή) και το όνομα, τύπο και τον αριθμό του προϊόντος. Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν αφού πρώτα λάβετε αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικού και σύμφωνα με κάθε περαιτέρω οδηγίες. Για περαιτέρω οδηγίες επισκεφθείτε τη σελίδα westerndigital.com/el-gr/support. Η παρούσα Εγγύηση τελεί υπό την προϋπόθεση της επιστροφής του Προϊόντος. Η SanDisk δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία του Προϊόντος κατά την μεταφορά.

Η SanDisk μπορεί, κατά την διακριτική της ευχέρεια: (1) να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει το Προϊόν με ένα καινούργιο Προϊόν ίσων ή ανώτερων δυνατοτήτων, ή οποιοδήποτε ισοδύναμο προϊόν· (2) εάν δεν μπορέσει να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει το Προϊόν, θα επιστρέψει τα χρήματα που αναλογούν στην τρέχουσα αγοραία αξία του Προϊόντος κατά τον χρόνο που υποβλήθηκε στην SanDisk η αξίωση από την εγγύηση.

Η SanDisk δεν ευθύνεται για έμμεση ή παρεπόμενη ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων) ή για ζημία που προκλήθηκε λόγω μη κατάλληλης χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης σε μη συμβατή συσκευή ή με μη συμβατό τρόπο και της χρήσης που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες), ή λόγω μη κατάλληλης εγκατάστασης, επισκευής από μη επαγγελματία, τροποποίησης ή ατυχήματος. Το παρόν αποτελεί την πλήρη ευθύνη της SanDisk, η οποία δεν δύναται ποτέ να υπερβεί το τίμημα που καταβάλατε για το προϊόν πλέον των απαραίτητων εξόδων στα οποία υποβλήθηκατε για την υποβολή της αξίωσης από την εγγύηση. Τα προϊόντα της SanDisk δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές στις οποίες από τυχόν βλάβη απειλείται κίνδυνος τραυματισμού ή ζωής, όπως σε συστήματα υποστήριξης ζωής. Η SANDISK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η SANDISK ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΩΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΑΠΟΙΑ ΚΡΑΤΗ ('Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 'Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ/ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, Ο ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ.

Η παρούσα Εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Το εθνικό δίκαιο σας δύναται να σας παρέχει άλλα δικαιώματα τα οποία δεν θίγονται από την παρούσα εγγύηση.