ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ WESTERN DIGITAL

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18 Ιουλίου 2023

Όροι & Προϋποθέσεις
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο περιγράφουν του όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος ανάκτησης δεδομένων της Western Digital (το «Πρόγραμμα»). Οι εν λόγω πληροφορίες προορίζονται ως ο Οδηγός πληροφόρησής σας για τις καλύψεις και τον τρόπο λειτουργίας της κάλυψης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Εάν χρειαστείτε βοήθεια σχετικά με το Πρόγραμμά σας, επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή ανά πάσα στιγμή.

ΕΑΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ ΜΟΝΙΜΑ (Ή ΕΑΝ Η ΕΔΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ) ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Το παρόν έγγραφο περιέχει τους όρους που διέπουν την επίλυση αξιώσεων που Εσείς και Εμείς ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας (δείτε τον όρο περί Νομικών Διαφορών και Συμφωνίας Επιδιαιτησίας παρακάτω), συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας και της υποχρέωσης επιδιαιτησίας των διαφορών, η οποία, με την επιφύλαξη περιορισμένων εξαιρέσεων, απαιτεί από Εσάς να υποβάλετε αξιώσεις που Εσείς έχετε εναντίον Μας με δεσμευτική επιδιαιτησία και περιορίζει τη χρονική περίοδο εντός της οποίας Εσείς μπορείτε να υποβάλετε αξίωση εναντίον Μας, εκτός και εάν απέχετε από αυτή την επιλογή, σύμφωνα με τον όρο περί Νομικών Διαφορών και Συμφωνίας Επιδιαιτησίας παρακάτω. Όταν Εσείς απέχετε από την επιλογή της επιδιαιτησίας: Θα έχετε μόνο τη δυνατότητα να υποβάλετε αξιώσεις εναντίον Μας σε ατομική βάση, όχι ως μέρος οποιασδήποτε ομαδικής ενέργειας ή προσφυγής εκπροσώπησης και θα έχετε μόνο τη δυνατότητα να διεκδικήσετε αποζημίωση (συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής, του δικαιώματος λήψης ασφαλιστικών μέτρων και αναγνωριστικής απόφασης) σε ατομική βάση.

Ορισμοί: Στο παρόν έγγραφο, οι λέξεις «Εμείς», «Μας», «Δική μας» ή «Διαχειριστής» σημαίνουν το μέρος ή τα μέρη που φέρουν υποχρέωση παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great Oaks Pkwy, San Jose, CA 95119. Οι όροι «Εσείς» ή «Δικό σας» σημαίνουν τον αρχικό αγοραστή του παρόντος Προγράμματος, ο οποίος πρόκειται να λάβει την κάλυψη που προβλέπεται με βάση τα παρακάτω. Ο όρος «Προϊόν» σημαίνει το προϊόν που αποθηκεύει τα δεδομένα που καλύπτονται από το παρόν Πρόγραμμα. Η κάλυψη περιορίζεται σε μία μονάδα δίσκου ή συσκευή αποθήκευσης ανά Πρόγραμμα, όπως αυτή καθορίζεται μέσω της εγγραφής του σειριακού αριθμού του Προϊόντος κατά τον χρόνο της εγγραφής στο Πρόγραμμα. Ο όρος «Διάρκεια» σημαίνει την περίοδο εντός της οποίας οι όροι του παρόντος Προγράμματος βρίσκονται σε ισχύ. Ο όρος «Αξίωση» σημαίνει μία απαίτηση παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα από Εσάς προς Εμάς. Ο όρος «Απόδειξη Αγοράς Προγράμματος» αναφέρεται στο αποδεικτικό έγγραφο (έγχαρτο ή μήνυμα email) που παρέχεται σε Εσάς ως απόδειξη της αγοράς του Προγράμματός σας, το οποίο επιβεβαιώνει την ημερομηνία αγοράς του Προγράμματος, τις προς παροχή υπηρεσίες και τη Διάρκεια.

Διάρκεια: Η κάλυψη, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα ξεκινά την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας και συνεχίζεται για το υπόλοιπο της διάρκειας/περιόδου κάλυψης, όπως αυτές αναφέρονται στην Απόδειξη Αγοράς του Προγράμματός σας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: Εμείς συμφωνούμε να παρέχουμε της υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα για το Προϊόν Σας, σε περίπτωση που το Προϊόν Σας αντιμετωπίσει ένα καλυπτόμενο συμβάν κατά τον χρόνο της διάρκειας κάλυψης του παρόντος Προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι το Προϊόν α) πληροί τον ορισμό του «Προϊόντος», όπως περιγράφεται στην παράγραφο των Ορισμών ανωτέρω και ότι β) ΔΕΝ καλύπτεται από καμία ασφάλιση, εγγύηση, εγγυοδοσία ή/και άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που παρέχει τα ίδια προνόμια με τα περιγραφόμενα στην παρούσα και ότι γ) ΔΕΝ (i) προορίζεται για εργασιακή ή μισθωτική χρήση (με την έννοια ότι το Προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ούτε σε εργασιακές εφαρμογές ή διαδικασίες ούτε για μισθωτικούς ή δανειοδοτικούς σκοπούς), (ii) χρησιμοποιείται σε συσκευή RAID ούτε (iii) προϊόντα που χρησιμοποιούνται από Καλυπτόμενη Οντότητα που περιλαμβάνει Στοιχεία Προσωπικής Ταυτοποίησης, όπως αυτοί οι όροι περιγράφονται από τον Νόμο περί δυνατότητας μεταφοράς και ανάληψης ευθύνης ασφάλισης υγείας του 1996 (HIPAA). Στο μέτρο του εφικτού, Εσείς θα πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας προσβάσιμων δεδομένων στο Προϊόν Σας, πριν να το προσκομίσετε για επισκευή, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα. Το παρόν Πρόγραμμα δεν καλύπτει τις επισκευές ή την αντικατάσταση του Προϊόντος για τυχόν αιτίες ούτε παρέχει κάλυψη για οποιεσδήποτε απώλειες που περιγράφονται στην παράγραφο με τίτλο «Περιπτώσεις Μη Κάλυψης».

Το Πρόγραμμα παρέχει προστασία για το Προϊόν Σας για απολεσθέντα δεδομένα. Για να υποβάλετε μία Αξίωση, υποβάλετέ την μέσω της φόρμας εγγραφής που παρέχεται από την Ontrack: https://resources.ontrack.com/el-gr/western-digital-job-submission ή επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή στο τηλέφωνο 080010121314. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το εν λόγω προνόμιο δεν αποτελεί εγγύηση ότι τα απολεσθέντα δεδομένα θα ανακτηθούν. Ωστόσο, θα καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια για να ανακτηθούν τα δεδομένα Σας.

Θα σας ζητηθεί να αποστείλετε το Προϊόν Σας στην καθορισμένη εργαστηριακή εγκατάσταση του Διαχειριστή, προκειμένου να καταβληθεί η προσπάθεια ανάκτησης των δεδομένων Σας («Εσωτερική Εργαστηριακή Ανάκτηση Δεδομένων»). Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του Προϊόντος ή συσκευασία που να παρέχει αντίστοιχο ή μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας για το Προϊόν Σας, ώστε να αποτραπεί τυχόν περαιτέρω ζημιά στο Προϊόν κατά τη μεταφορά. Έως ότου το Προϊόν Σας παραληφθεί από την εργαστηριακή εγκατάσταση του Διαχειριστή, Εσείς θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν κίνδυνο απώλειας του Προϊόντος. Οι χρεώσεις των εξόδων αποστολής που αφορούν τη μεταφορά του Προϊόντος Σας προς την εργαστηριακή εγκατάσταση του Διαχειριστή, καθώς και το κόστος μεταφοράς του μέσου αποθήκευσης των δεδομένων που θα περιέχει τα ανακτηθέντα δεδομένα από το αρχικό Προϊόν Σας πίσω σε Εσάς θα καταβληθούν από Εμάς. Πληροίτε τις προϋποθέσεις για το μέγιστο της μίας (1) προσπάθειας Εσωτερικής Εργαστηριακής Ανάκτησης Δεδομένων, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα. Με την παραλαβή του αρχικού Προϊόντος Σας από την εργαστηριακή Εγκατάσταση του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

 • Ο Διαχειριστής θα προσπαθήσει να ανακτήσει τα απολεσθέντα δεδομένα και αρχεία Σας.
 • Εάν το Προϊόν προστατεύεται με κωδικό προστασίας, ο Διαχειριστής θα επικοινωνήσει μαζί Σας για τον κωδικό προστασίας, καθώς αυτός απαιτείται για τη διενέργεια της προσπάθειας ανάκτησης των δεδομένων.
 • Επιστροφή των Ανακτηθέντων Δεδομένων: Τα ανακτηθέντα δεδομένα Σας ενδέχεται να καταστούν διαθέσιμα προς λήψη μέσω ασφαλούς συνδέσμου (εφόσον είναι μικρότερα από 2 GB) ή να φορτωθούν σε συσκευή αποθήκευσης πολυμέσων και να επιστραφούν σε Εσάς. Εάν τα ανακτηθέντα δεδομένα φορτωθούν σε συσκευή αποθήκευσης πολυμέσων και επιστραφούν σε Εσάς, διαθέτετε δύο επιλογές:
  • Συσκευή Αποθήκευσης Πολυμέσων παρεχόμενη από τον Διαχειριστή: Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για τον εφοδιασμό της κατάλληλης συσκευής αποθήκευσης πολυμέσων χωρίς κανένα κόστος για Εσάς. Ο Διαχειριστής, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά του, θα επιστρέψει σε Εσάς τα ανακτηθέντα δεδομένα σε συσκευή πολυμέσων της επιλογής του.
  • Συσκευή Αποθήκευσης Πολυμέσων παρεχόμενη από Εσάς: Σε περίπτωση που Εσείς επιθυμείτε να παράσχετε στον Διαχειριστή συσκευή αποθήκευσης πολυμέσων της επιλογής Σας, Εσείς θα είστε υπεύθυνος για τον εφοδιασμό της αντίστοιχης συσκευής αποθήκευσης και για την αποστολή της στον Διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένων και συναφών εξόδων που σχετίζονται με τη μεταφορά. Η προτιμώμενη συσκευή αποθήκευσης πολυμέσων Σας πρέπει να εγκριθεί από τον Διαχειριστή, για να διασφαλιστεί ότι ο τύπος και η χωρητικότητα είναι κατάλληλα για το μέγεθος των δεδομένων που πρόκειται να ανακτηθούν.
 • Μη Ανακτηθέντα Δεδομένα:  Εάν τα πλήρη δεδομένα είναι μη ανακτηθέντα, Εσείς θα έχετε το δικαίωμα της αποζημίωσης της τιμής αγοράς του παρόντος Προγράμματος. Αυτό ενδέχεται να παρασχεθεί σε εσάς με τη μορφή λιανικής κάρτας δώρου, σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρειά Μας (η «Αποζημίωση Μη Ανακτηθέντων Δεδομένων»). Στη συνέχεια, δε θα φέρουμε καμία περαιτέρω ευθύνη, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα. Η Αποζημίωση Μη Ανακτηθέντων Δεδομένων ΔΕ θα ισχύσει σε περιπτώσεις όπου η μερική ανάκτηση των απολεσθέντων δεδομένων Σας θα είναι επιτυχής. Για να πληροίτε αυτή την προϋπόθεση, πρέπει να υφίσταται πλήρης απώλεια και μη ανάκτηση των δεδομένων από το Προϊόν Σας.
 • Ενδέχεται να χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό Σας στο Προϊόν Σας ή στη συσκευή πολυμέσων αντικατάστασή Σας. Η εγκατάσταση ή η επανεγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού θα είναι δική Σας ευθύνη και δεν καλύπτεται από το παρόν Πρόγραμμα.
 • Επειδή οι προσπάθειες ανάκτησης δεδομένων με τη χρήση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Εργαστηριακής Ανάκτησης Δεδομένων καθιστά το Προϊόν Σας μη λειτουργικό, το αρχικό Προϊόν Σας θα υπόκειται σε ασφαλή απόρριψη μετά από την προσπάθεια Εσωτερικής Εργαστηριακής Ανάκτησης Δεδομένων. Στο μέτρο του εφικτού, Εσείς θα πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσβάσιμων δεδομένων στο Προϊόν, πριν να το αποστείλετε στην εργαστηριακή εγκατάσταση του Διαχειριστή για μία προσπάθεια Εσωτερικής Εργαστηριακής Ανάκτησης Δεδομένων.

Πρότυπα Απόδοσης: Θα καταβάλλουμε κάθε εμπορικά εύλογες προσπάθειες, προκειμένου να ολοκληρώσουμε την Εσωτερική Εργαστηριακή Ανάκτηση των Δεδομένων Σας.  Ενδέχεται να απαιτηθούν έως και δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες αφότου παραλάβουμε το Προϊόν Σας, προτού Εσείς να παραλάβετε τα ανακτηθέντα δεδομένα Σας ή, εάν χρειαστεί, μία εξήγηση σχετικά με την αιτία της μη ανάκτησης των απολεσθέντων δεδομένων σας.

Περιορισμός Ευθύνης: Η μέγιστη υποχρέωσή Μας σχετικά με όλες τις διεκπεραιούμενες Αξιώσεις, σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνουν τη μία (1) προσπάθεια Εσωτερικής Εργαστηριακής Ανάκτησης Δεδομένων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΕ ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ: ΦΘΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΠΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ/ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Περιπτώσεις Μη Κάλυψης:  ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΟ(ΤΑ) ΠΡΟΪΟΝ(ΤΑ), ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΜΙΑ ΒΛΑΒΗ, ΖΗΜΙΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ Ή ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ:

 • Προϋπάρχουσα συνθήκη γνωστή σε Εσάς (ο όρος «προϋπάρχουσα συνθήκη» σημαίνει συνθήκη εντός κάθε εύλογης πιθανότητας, σχετίζεται με τη λειτουργική καταλληλότητα του Προϊόντος πριν από την αγορά του παρόντος Προγράμματος).
 • Οποιοδήποτε πρόβλημα του Προϊόντος πέραν των καλύψεων που περιγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα.
 • Την επισκευή του Προϊόντος σε σχέση με μη καλυπτόμενη Αξίωση και τις χρεώσεις αποστολής ή παράδοσης που σχετίζονται με την αρχική αγορά του Προϊόντος.
 • Τυχαία συμβάντα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό: περιβαλλοντικών συνθηκών, έκθεσης σε καιρικές συνθήκες ή σε φυσικούς κινδύνους, σύγκρουση, κατάρρευση, έκρηξη, φωτιά, κάθε είδους κατακρήμνιση, αστραπή, βρομιά/άμμο, καπνό, πυρηνική ακτινοβολία, ραδιενεργή μόλυνση, εξέγερση, πόλεμο ή εχθροπραξία ή κάθε άλλον κίνδυνο δεν που προέρχεται από το Προϊόν.
 • Την βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται με βάση κάθε άλλη ασφάλιση, εγγύηση, εγγυοδοσία ή/και σύμβαση παροχής υπηρεσιών που παρέχει τα ίδια προνόμια με αυτά που περιγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα.
 • Κατάχρηση (με την έννοια, της σκόπιμης χρήσης του Προϊόντος με επιβλαβή, επικίνδυνο για την υγεία, κακόβουλο ή προσβλητικό τρόπο που έχει ως αποτέλεσμα τη ζημιά ή/και την καταστροφή του), την αμέλεια, την παράλειψη, την κακή χρήση, τη σκόπιμη βλάβη ή την κακόβουλη φθορά του ή στο Προϊόν.
 • Τη σκουριά, τη διάβρωση, τη στρέβλωση, το λύγισμα, τα ζώα, την κατοίκηση ζώων ή την προσβολή από έντομα.
 • Τυχόν αντικείμενα που αντικαθίστανται από τον καταναλωτή και είναι προορισμένα προς αντικατάσταση με την πάροδο του χρόνου καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του Προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μπαταριών.
 • Ακατάλληλη αφαίρεση ή εγκατάσταση αντικαθιστάμενων εξαρτημάτων, μονάδων, τμημάτων ή περιφερειακών συσκευών ή/και εγκατάσταση εσφαλμένων τμημάτων.
 • Τυπική, περιοδική ή προληπτική συντήρηση ή προσπάθεια ανάκτησης δεδομένων από άλλον πάροχο.
 • Μη παροχή στον Διαχειριστή του σωστού κωδικού πρόσβασης για Προϊόν με κωδικό πρόσβασης.
 • Αδυναμία συντήρησης ή λειτουργία με βάση τις υποδείξεις του κατασκευαστή/ αποθήκευση σε συνθήκες εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστή ή χρήση του Προϊόντος με τρόπο που ακυρώνει την κάλυψη, σύμφωνα με την εγγύηση του κατασκευαστή ή χρήση του Προϊόντος με τρόπο που δε συμμορφώνεται με τον σχεδιασμό του ή με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
 • Κάθε Προϊόν που επιβεβαιωμένα χρησιμοποιήθηκε σε συσκευή RAID, με απαιτητική εργασιακή ή μισθωτική ιδιότητα.
 • Προσαρμογή, χειρισμό, τροποποίηση, αφαίρεση ή μη εξουσιοδοτημένες επισκευές οποιουδήποτε εσωτερικού εξαρτήματος. τμήματος του Προϊόντος που διενεργήθηκε από οποιονδήποτε άλλον εκτός από κέντρο επισκευών/τεχνικό εξουσιοδοτημένο από τον Διαχειριστή ή από τον κατασκευαστή.
 • Κάθε εντολή ανάκλησης ή αναδιαμόρφωσης του κατασκευαστή του Προϊόντος, την οποία ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος να παρέχει, ανεξάρτητου της ικανότητας του κατασκευαστή να πληρώσει για τις αντίστοιχες επιδιορθώσεις ή.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Ακυρώσεις Μπορείτε να ακυρώσετε το παρόν Πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τον Διαχειριστή για το αίτημα ακύρωσής Σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω όροι ακυρώσεων ισχύουν μόνο για τον αρχικό αγοραστή του Προγράμματος.

Σε περίπτωση ακύρωσης του παρόντος Προγράμματος:

 1. Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του Προγράμματος και εφόσον δεν έχει υποβληθεί καμία Αξίωση, Εσείς θα λάβετε μία επιστροφή χρημάτων σε ποσοστό 100% για την πλήρη τιμή αγοράς του Προγράμματος που Εσείς καταβάλατε.

 

Εμείς μπορούμε να ακυρώσουμε το παρόν Πρόγραμμα μόνον εξαιτίας:

 1. Μη καταβολής της τιμής αγοράς του Προγράμματος από Εσάς.
 2. Ουσιώδους παραποίησης από Εσάς ή
 3. Ουσιώδους αθέτησης όρων, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα από Εσάς σε σχέση με το Προϊόν ή τη χρήση του.

Εάν Εμείς ακυρώσουμε το παρόν Πρόγραμμα, Εμείς θα αποστείλουμε σε Εσάς γραπτή ειδοποίηση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ακύρωσης. Η εν λόγω ειδοποίηση θα αποσταλεί στην τρέχουσα διεύθυνσής Σας που διατηρούμε στο αρχείο Μας (διεύθυνση email ή διεύθυνση φυσικού ταχυδρομείου, κατά τα ισχύοντα), με την αιτία και την ημερομηνία έναρξης της αντίστοιχης ακύρωσης. Εάν Εμείς ακυρώσουμε το παρόν Πρόγραμμα, Εσείς θα λάβετε επιστροφή χρημάτων ως ακολούθως:  (i) εάν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του Προγράμματος, και ενώ δεν έχει υποβληθεί καμία Αξίωση, Εσείς θα λάβετε μία επιστροφή χρημάτων σε ποσοστό 100% για την πλήρη τιμή αγοράς του Προγράμματος που καταβλήθηκε από Εσάς ή (ii) εάν μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του Προγράμματος ή αν έχει υποβληθεί αξίωση, Εσείς θα λάβετε μια αναλογική επιστροφή χρημάτων με βάση το ποσοστό 100% της τιμής αγοράς του Προγράμματος που καταβλήθηκε από Εσάς, μείον τυχόν Αξιώσεις που καταβλήθηκαν από Εμάς. Επικαιροποίηση εξαιτίας αλλαγών στην προηγούμενη παράγραφο, αναφορικά με την ακύρωση από τον πελάτη.

Προστασία Δεδομένων και Απόρρητο: Εσείς συμφωνείτε ότι κάθε στοιχείο ή δεδομένο που κοινοποιείται σε Εμάς, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα δεν είναι εμπιστευτικό. Περαιτέρω, Εσείς συμφωνείτε ότι Εμείς ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα εκ μέρους Σας, όταν Εμείς παρέχουμε τις υπηρεσίες που προβλέπονται, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη μεταφορά των δεδομένων Σας σε θυγατρικές εταιρείες ή σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου των Πελατών Μας (https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/privacy-statement). Με εξαίρεση τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα, Εμείς δεν θα κοινοποιήσουμε τα στοιχεία Σας σε τρίτους, χωρίς την άδειά Σας και Εμείς θα συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων στη δική Σας δικαιοδοσία.  Με εξαίρεση την απαγόρευση από τη νομοθεσία περί προστασίας των απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων στη δική Σας δικαιοδοσία, Εμείς ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα στοιχεία Σας σε άλλες χώρες και δικαιοδοσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οποιοσδήποτε λάβει τα στοιχεία Σας θα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας τους. Επιπλέον, στα στοιχεία Σας ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση υπηρεσίες επιβολής του νόμου και άλλες αρχές, για την πρόληψη και τον εντοπισμών εγκληματικής συμπεριφοράς και για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ - ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.

 • ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: Western Digital Technologies, Inc., ΥΠΟΨΗ: Νομικό Τμήμα, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, Η.Π.Α. για τυχόν προβλήματα που Εσείς μπορεί να αντιμετωπίζεται σχετικά με το Πρόγραμμά Σας. Τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν γρήγορα με αυτόν τον τρόπο. Καθένας από Εμάς και Εσάς συμφωνούμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών, αξιώσεων, ερωτημάτων ή διαφωνιών άμεσα μέσω διαπραγματευτικής συζήτησης και με καλή πίστη, που θα είναι προαπαιτούμενη για κάθε μέρος που θα εκκινήσει διαδικασία προσφυγής ή επιδιαιτησίας.
 • ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Εάν Εσείς και Εμείς δε φθάσουμε σε συμφωνημένη λύση εντός της περιόδου εξήντα (60) ημερών από τον χρόνο της προσπάθειας ανεπίσημης επίλυσης της διαφοράς, τότε κάθε μέρος μπορεί να εκκινήσει δεσμευτική επιδιαιτησία, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν. Όλες οι αξιώσεις που απορρέουν από ή που σχετίζονται με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν με βάση κάθε εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης σύμβασης, εγγύησης, παραποίησης, απάτης, αδικοπραξίας, σκόπιμης αδικοπραξίας, καταστατικού, κανονισμού, εντολής ή άλλης νόμιμης ή ισοδύναμης βάσης, θα διευθετηθεί οριστικά με δεσμευτική επιδιαιτησία που θα παρασχεθεί από την Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc (JAMS), σύμφωνα με τους Κανόνες και τις Διαδικασίες Εξορθολογισμένης Επιδιαιτησίας της JAMS, με εξαίρεση τυχόν κανόνων ή διαδικασιών που διέπουν ή επιτρέπουν ομαδικές αγωγές. Κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει νομικούς συμβούλους σε σχέση με την επιδιαιτησία με δικό του κόστος. Τα μέρη πρέπει να επιλέξουν έναν μεμονωμένο ουδέτερο διαιτητή, σύμφωνα με τους Κανόνες και τις Διαδικασίες Εξορθολογισμένης Επιδιαιτησίας της JAMS. Ο διαιτητής, και όχι ομοσπονδιακός, κρατικός ή τοπικός δικαστικός λειτουργός, θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της επίλυσης όλων των διαφορών που απορρέουν από ή που σχετίζονται με την ερμηνεία, τη δυνατότητα ισχύος, το αντικείμενο, το εφαρμοστέο ή τη δημιουργία της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης κάθε αξίωσης που όλα ή καθένα μέρος αυτής της σύμβασης είναι άκυρο ή ακυρώσιμο, εκτός από τα κάτωθι προβλεπόμενα. Μπορείτε να επιλέξετε να διεξάγετε ακροάσεις επιδιαιτησίας μέσω τηλεφώνου. Οι ακροάσεις επιδιαιτησίας που δεν διενεργούνται μέσω τηλεφώνου πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τοποθεσία ευλόγως προσβάσιμη από την κύρια κατοικία Σας στις ΗΠΑ ή στη Κομητεία της Santa Clara, στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ, ανάλογα με την επιλογή Σας. Ο διαιτητής πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος να χορηγεί κάθε αποζημίωση που θα είναι διαθέσιμη σε δικαστήριο με βάση τον νόμο ή σε δικαστήριο εθιμικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον ισχύει, δικαστηρίου δημόσιων προσφυγών. Η δικαιοδοσία του διαιτητή πρέπει να είναι έγγραφη και να παρέχει δήλωση των ουσιωδών ευρημάτων και συμπερασμάτων, πρέπει να είναι δεσμευτική για τα μέρη και δύναται να υποβληθεί ως απόφαση σε κάθε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Εσείς και Εμείς συμφωνούμε ότι αυτοί οι όροι της παρούσας παραγράφου θα ισχύουν και μετά τη λήξη της παρούσας σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί μνεία μιας συναλλαγής που αφορά το διαπολιτειακό εμπόριο και η ερμηνεία και η εφαρμογή αυτής της παραγράφου πρέπει να διέπεται από τον Νόμο περί Ομοσπονδιακής Επιδιαιτησίας των ΗΠΑ (9 U.S.C. § 1 et seq.).

  Οι κανόνες της JAMS που διέπουν την επιδιαιτησία μπορούν να ευρεθούν στη διεύθυνση https://www.jamsadr.com/adr-rules-procedures ή μέσω τηλεφώνου στο 1-800-352-5267. Εάν Εσείς εκκινήσετε επιδιαιτησία, στον βαθμό που το παράβολο υποβολής της επιδιαιτησίας υπερβαίνει τα Διακόσια Πενήντα δολάρια ΗΠΑ (250,00 $), Εμείς δεν θα καταβάλουμε το επιπλέον κόστος. Εάν Εμείς πρέπει να καταβάλουμε το επιπλέον κόστος των παράβολων υποβολής, Εσείς θα πρέπει να υποβάλετε μία αίτηση καταβολής των παράβολων στην JAMS μαζί με τη φόρμα εκκίνησης της επιδιαιτησίας Σας και Εμείς θα προβούμε σε ενέργειες για να καταβάλουμε όλα τα απαραίτητα παράβολα απευθείας στην JAMS. Εμείς θα είμαστε επίσης υπεύθυνοι για την καταβολή όλων των άλλων εξόδων επιδιαιτησίας που θα ανακύψουν σε σχέση με αυτήν, εκτός από τα έξοδα που βαρύνουν Εσάς για νομική εκπροσώπηση, μετακινήσεις και άλλα κόστη εκτός προγράμματος που δε συνιστούν παράβολα ή ποσά καταβλητέα στην JAMS. Δεν θα απαιτηθεί από Εσάς να καταβάλετε τέλη και έξοδα που βαρύνουν Εμάς, ακόμη και αν Εσείς δεν υπερισχύσετε στην επιδιαιτησία. Εμείς θα πληρώσουμε επίσης την JAMS να Σας αποζημιώσει για τυχόν μέρος του παράβολου υποβολής των 250,00 $ που υπερβαίνει το ποσό που θα έπρεπε Εσείς να πληρώσετε στην περίπτωση που θα υποβάλατε προσφυγή σε δημόσιο δικαστήριο. Εκτός εάν συμφωνηθεί από Εσάς και Εμάς εγγράφως, ο διαιτητής πρέπει να καθορίσει το ποσό των παράβολων, των εξόδων και των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από Εμάς, σύμφωνα με αυτή την παράγραφο.

  ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ, ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΔΙΚΗ ΜΕ ΕΝΟΡΚΟΥΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ.
 • ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΑΛΛΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΡΗΤΑ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ Ή ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή διαιτητής αποφασίσει ότι η παραίτηση από την ομαδική αγωγή που ορίζεται σε αυτή την παράγραφο είναι άκυρη ή μη εφαρμοστέα για οποιονδήποτε λόγο ή ότι η επιδιαιτησία μπορεί να προχωρήσει σε ομαδική βάση, τότε, ο όρος της επιδιαιτησίας που ορίστηκε παραπάνω στην παράγραφο (β) πρέπει να θεωρηθεί άκυρος και μη ισχύων στην ολότητά του και τα μέρη πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν έχουν συμφωνήσει σε επιδιαιτησία των διαφορών.
 • ΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Με την επιφύλαξη της συμφωνίας των μερών για την επίλυση κάθε διαφοράς μέσω επιδιαιτησίας, κάθε μέρος δύναται να εκκινήσει ατομική προσφυγή σε Ειρηνοδικείο των ΗΠΑ, εάν αυτή η προσφυγή βρίσκεται εντός της δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου και εκκρεμεί μόνο αυτή δικαστικώς.
 • ΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΕΝΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (PAGA) ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ. Με την επιφύλαξη της συμφωνίας των μερών για επίλυση όλων των διαφορών μέσω επιδιαιτησίας, κάθε μέρος δύναται να διεκδικήσει αποζημίωση σε δικαστήριο, η οποία απορρέει από τον Νόμο περί Ενάγοντος που Εγείρει Δικαστικές Ενέργειες Σχετικά με Κοινωφελείς Υποθέσεις στην Καλιφόρνια.
 • ΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Με την επιφύλαξη της συμφωνίας των μερών για επίλυση όλων των διαφορών μέσω επιδιαιτησίας, κάθε μέρος δύναται να διεκδικήσει αποζημίωση σε δικαστήριο για αξίωση που σχετίζεται με την εφαρμογή, την παραβίαση ή την ισχύ (i) εμπορικών μυστικών, (ii) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, (iii) δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή (iv) εμπορικών σημάτων. Με την επιφύλαξη της ρήτρας περί ευρείας εκπροσώπησης που ορίζεται στην παράγραφο (β) ανωτέρω, τα μέρη συμφωνούν ότι το δικαστήριο και όχι ο διαιτητής, δύναται να αποφασίσει εάν μία αξίωση εμπίπτει σε μία από αυτές τις τέσσερις εξαιρέσεις.
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Μπορείτε να απέχετε από αυτή τη σύμβαση επιδιαιτησίας αποστέλλοντας μία έγγραφη επιστολή στη Western Digital Technologies, Inc., ΥΠΟΨΗ: Νομικό Τμήμα, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, Η.Π.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από την αγορά του Προγράμματος ή εντός τριάντα (30) ημερών από οποιαδήποτε αναθεώρηση της σύμβασης επιδιαιτησίας. Η επιστολή Σας για αποχή από την επιδιαιτησία πρέπει να περιλαμβάνει (i) το όνομα, (ii) την ταχυδρομική διεύθυνση, (iii) τη διεύθυνση email και (iv) το ρητό αίτημά Σας για αποχή από τη σύμβαση επιδιαιτησίας που ορίζεται σε αυτή την παράγραφο. Εάν απέχετε από τη σύμβαση επιδιαιτησίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται παραπάνω, όλοι οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα σύμβαση θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για το Πρόγραμμά σας.
 • ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΞΙΩΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΥΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.

 

Γενικοί Όροι: Εμείς έχουμε το δικαίωμα να συνάψουμε υπεργολαβία ή να αναθέσουμε την εκτέλεση των υποχρεώσεών Μας σε τρίτους, ωστόσο, Εμείς δε θα αποζημιωθούμε για τις υποχρεώσεις Μας προς Εσάς, εάν το πράξουμε. Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να ζητήσει την εκτέλεση από το άλλο μέρος οποιουδήποτε όρου της παρούσας δεν επηρεάζει το αναπόσπαστο δικαίωμα να ζητήσει αυτή την εκτέλεση ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, ούτε η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους από την παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσης πρέπει να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τον όρο της παρούσης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταστεί μη εφαρμοστέος ή άκυρος, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο ή ερμηνευθεί ως τέτοιος από ισχύουσα απόφαση δικαστηρίου, η εν λόγω ικανότητα εφαρμογής ή η ισχύς δεν θα καταστήσει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις μη εφαρμοστέους ή άκυρους και σε αντίστοιχη περίπτωση, αυτοί οι όροι θα τροποποιηθούν και θα ερμηνευθούν, ούτως ώστε να επιτευχθούν στον βέλτιστο βαθμό οι σκοποί του μη εφαρμοστέου ή άκυρου όρου εντός του πλαισίου του εφαρμοστέου δικαίου ή των ισχυόντων δικαστικών αποφάσεων. Εσείς συναινείτε ρητά να έχετε επικοινωνία για κάθε σκοπό, σε κάθε τηλεφωνικό αριθμό ή διεύθυνση φυσικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που Εσείς παρέχετε σε Εμάς. Κάθε ειδοποίηση ή αίτημα που αφορούν στο παρόν Πρόγραμμα θα γίνεται εγγράφως και δύναται να αποσταλεί με κάθε εύλογο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου, του μηνύματος email, της τηλεομοιοτυπίας, του μηνύματος κειμένου ή εξουσιοδοτημένου εμπορικού νυκτερινού κούριερ. Οι ειδοποιήσεις προς Εσάς θεωρούνται παραδοτέες, όταν αποστέλλονται σε Εσάς μέσω μηνύματος email ή αριθμού φαξ που Εσείς παρείχατε σε Εμάς ή τρεις (3) ημέρες μετά την ταχυδρόμηση στη διεύθυνση οδού που Εσείς παρείχατε. Το παρόν Πρόγραμμα δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο μέρος. Το παρόν Πρόγραμμα δεν είναι ανανεώσιμο. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΙΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΑΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ ΟΥΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ.