Συμμόρφωση προϊόντων


Η Western Digital καταβάλλει προσπάθειες να εξαλείψει τη χρήση βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών. Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τους ισχύοντες παγκόσμιους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις παρακάτω.

RoHS
Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τον Περιορισμό ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS, 2002/95/EΕ) εκδόθηκε το 2006. Αυτή η περιβαλλοντική οδηγία καταρτίστηκε για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων βαρέων μετάλλων και αλογονωμένων φλογοεπιβραδυντικών (πολυβρομιωμένων διφαινύλιων και πολυβρωμιούχων διφαινυλαιθέρων) στα ηλεκτρονικά προϊόντα. Όλα τα προϊόντα της Western Digital που πωλούνται στην ΕΕ μετά την 1η Ιουλίου 2006 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας RoHS της ΕΕ.

Η Αναδιατυπωμένη Οδηγία RoHS2 της ΕΕ (2011/65/EΕ) εκδόθηκε το 2011. Όλα τα προϊόντα της Western Digital συμμορφώνονται με την οδηγία RoHS2, καθώς και με τις συνακόλουθες τροποποιήσεις της.

Λήψη της Επιστολής Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης με την οδηγία RoHS της ΕΕ.
Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/EΕ)
Οδηγία RoHS της ΕΕ
Οδηγία RoHS της ΤAIWAN BSMI
Οδηγία RoHS της Κίνας
Οδηγία RoHS του Βιετνάμ
Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης της Western Digital με τις Οδηγίες RoHS

Κανονισμός REACH της ΕΕ
Ο κανονισμός καταχώρισης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμού των χημικών προϊόντων (REACH) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίζει τη διαχείριση των ευαίσθητων χημικών ουσιών και την εισαγωγή εναλλακτικών ουσιών στη θέση των πιο επικίνδυνων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο εντός της ΕΕ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ο οργανισμός της ΕΕ που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του κανονισμού REACH), δημοσιεύει τα ονόματα των ουσιών που είναι υποψήφιες για τον κατάλογό του των Ουσιών Πολύ Υψηλού Κινδύνου (SVHC). Όπως ορίζεται από τον κανονισμό REACH, η Western Digital εξετάζει τα προϊόντα της για να προσδιορίσει εάν ορισμένα από τα προϊόντα της περιέχουν περισσότερο από 0,1% σε βάρος ανά τεμάχιο οποιασδήποτε ουσίας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών SVHC.
Επιστολή περί Καταλόγου SVHC, σύμφωνα με τον κανονισμό REACH της ΕΕ

Βάση δεδομένων SCIP
Ως τμήμα της Οδηγίας Πλαισίου περί Αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2008/98/EC (WFD), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών ουσιών (ECHA) έχει καταρτίσει μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση πληροφοριών ασφαλούς χρήσης για χημικές ουσίες πολύ υψηλής ανησυχίας (SVHC) που περιέχονται σε αντικείμενα που τοποθετούνται στην αγορά στην ΕΕ. Ονομάζεται βάση δεδομένων με Ουσίες Υψηλής Ανησυχίας που Περιέχονται σε αντικείμενα ή σε σύνθετα προϊόντα (Προϊόντα) (SCIP).

Το Πλαίσιο περί Αποβλήτων (WFD) της ΕΕ και η βάση δεδομένων SCIP αποτελούν προσθήκες στις υπάρχουσες απαιτήσεις εκθέσεων που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης του κανονισμού καταχώρισης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και περιορισμών των χημικών προϊόντων (REACH). Από τις 5 Ιανουαρίου 2021, οι προμηθευτές αντικειμένων που περιέχουν κάποια ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Υποψηφίων Ουσιών SVHC σε συγκέντρωση άνω του 0,1% σε κλάσμα μάζας στην αγορά της ΕΕ πρέπει να υποβάλουν αυτή την πληροφορία μέσω της νέας βάσης δεδομένων στον ECHA δυνάμει της Οδηγίας του Πλαισίου περί Αποβλήτων.

Έχουμε διεξαγάγει έναν έλεγχο όλων των συστατικών στοιχείων των προϊόντων μας, προκειμένου να αξιολογήσουμε το ποσοστό στο οποίο περιέχουν τη σχετική συγκέντρωσης ουσιών SVHC. Οι καθορισμένες θυγατρικές μας στην ΕΕ έχουν υποβάλει εκθέσεις SCIP για σχετικά προϊόντα, τα οποία πωλούν στην αγορά της ΕΕ, ώστε να είμαστε σε πλήρη συμμόρφωση με την υποχρέωσή μας για την υποβολή έκθεσης. Προκειμένου να εφοδιάσουμε τους πελάτες μας στην ΕΕ με τις απαιτούμενες πληροφορίες για την υποβολή εκθέσεων SCIP ή για να παρέχουμε πληροφορίες στους πελάτες της ΕΕ του δικού μας πελάτη, ώστε να πράξουν ανάλογα, οι σχετικές πληροφορίες περί SVHC για τα προϊόντα μας είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.
- scipcommunications@wdc.com
Επιστολή Τοποθέτησης στη Βάση Δεδομένων SCIP

Απόβλητα Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)
Η Οδηγία περί Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) καταρτίστηκε από την ΕΕ και έχει ως σκοπό την ελαχιστοποίηση της απόρριψης του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε χωματερές. Η Οδηγία περί WEEE απαιτεί τη συμπερίληψη μιας ειδικής σήμανσης σε ορισμένα προϊόντα που απευθύνονται σε τελικούς χρήστες, ώστε να ταυτοποιηθούν ως αντικείμενα που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Η Western Digital ενθαρρύνει τους χρήστες των προϊόντων της να μην αποσυναρμολογούν τα προϊόντα στα εξαρτήματά τους και να μην απορρίπτουν τα προϊόντα, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Τα προϊόντα της Western Digital περιλαμβάνουν το σύμβολο των WEEE, σύμφωνα με αυτή την οδηγία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ασφάλεια προϊόντων
Η Western Digital θεωρεί την ασφάλεια των προϊόντων ως κορυφαία προτεραιότητα. Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε συμμόρφωση με τις συναφείς οδηγίες, τα εναρμονισμένα πρότυπα, τους νόμους και τους κανονισμούς. Δραστηριοποιούμαστε σε ομάδες εργασίας και επιτροπές του κλάδου που είναι αφοσιωμένες στην ανάπτυξη νέων λύσεων και οδηγιών που θα είναι επωφελείς για τους πωλητές λιανικής και τους καταναλωτές. Επιπλέον, έχουμε επενδύσει πόρους και έχουμε δημιουργήσει προγράμματα σταθερότητας για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που προσφέρουμε προς πώληση είναι ασφαλή και ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ για την Ευρώπη
Με το παρόν έγγραφο, η Western Digital δηλώνει ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2014/30/ΕΕ) και της Οδηγίας για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (2011/65/ΕΕ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/863. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με τις οδηγίες της ΕΕ διατίθεται παρακάτω, κάτω από την ενότητα Δήλωσης Συμμόρφωσης της WD με την ΕΕ.

CEcompliance

WD Τ.Θ. 13379, Swords, Co Δουβλίνο, Ιρλανδία

UKCA

Western Digital (UK) Limited: Τ.Θ. 471, Leatherhead, KT22 2LU, Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΤΗΣ FCC
Σημείωση: Η συγκεκριμένη συσκευή δοκιμάστηκε και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακών συσκευών κατηγορίας B, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιζήμιας παρεμβολής σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συγκεκριμένη συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση της δεν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοτηλεπικοινωνίες. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση παρέχεται ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η εν λόγω συσκευή προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την επανενεργοποίησή της, προτείνουμε να επιχειρήσετε να διορθώσετε την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

  • Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
  • Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
  • Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
  • Για βοήθεια, συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων.


Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν είναι ρητά εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή μπορούν να καταστήσουν άκυρη την έγκριση λειτουργίας του εξοπλισμού από τον χρήστη.

Δήλωση CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003(B) du Canada. Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται προς το καναδικό πρότυπο ICES-003 για συσκευές κατηγορίας Β.

Προδιαγραφές Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης Προϊόντων


Η Western Digital πρέπει να διασφαλίσει την περιβαλλοντική συμμόρφωση για όλα τα υλικά, εξαρτήματα, προϊόντα και τις Προστατευτικές Συσκευασίες Προϊόντων και τα υλικά που χρησιμοποιεί κατά την κατασκευή των προϊόντων της. Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις προδιαγραφές της Western Digital αναφορικά με την απαγόρευση, τον περιορισμό και την υποβολή εκθέσεων για ορισμένα χημικά σύνθετα, υλικά ή ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της Western Digital ή στις διαδικασίες κατασκευής τους. Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των προμηθευτών της Western Digital προς τη Μηχανολογική Προδιαγραφή Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης των Προϊόντων της Western Digital.

Όλοι οι προμηθευτές απαιτείται να παρέχουν όλα τα παρακάτω έγγραφα για κάθε εξάρτημα που παρέχεται στη Western Digital (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων υλικών):

  1. Δελτίο δεδομένων δήλωσης υλικών (MDDS) στη μορφή της Western Digital
  2. Περιβαλλοντική Δήλωση Συμμόρφωσης (EDoC) ενσωματωμένη στο υπόδειγμα του MDDS
  3. Απαιτούνται οι εργαστηριακές εκθέσεις δοκιμών επιπέδου ομογενοποιημένων υλικών (ICP) για όλα τα ομογενοποιημένα υλικά που δηλώνονται στο υπόδειγμα MDDS