Υποβολές αυτόκλητων αιτημάτων

Στη Western Digital, έχουμε ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ως εκ τούτου, είναι πολιτική της Western Digital να μην ελέγχει ή να μην εξετάζει ιδέες, προτάσεις, δημιουργικά έργα ή υλικά εκτός από αυτά που έχει ζητήσει ειδικά η ίδια η Western Digital. Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να βοηθήσει τη Western Digital να αποφύγει μελλοντικές παρανοήσεις σε περίπτωση που νέα προϊόντα, υπηρεσίες και χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται εσωτερικά από τους υπαλλήλους της Western Digital είναι παρόμοια ή ακόμα και ίδια με μια ιδέα ή πρόταση που μπορεί να έχει υποβληθεί. Εάν εξακολουθείτε να θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα, ανατρέξτε στην ακόλουθη Συμφωνία για υποβολές αυτόκλητων αιτημάτων και συμπληρώστε το έντυπο στην επόμενη σελίδα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, αιτήματα ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Western Digital, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Κοινότητας WD αντί να χρησιμοποιήσετε αυτό το έντυπο. Λάβετε υπόψη ότι τυχόν πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο της Κοινότητας WD δεν θα είναι εμπιστευτικές και ότι η Western Digital θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ελεύθερα αυτές τις πληροφορίες χωρίς περιορισμούς.

Συμφωνία για υποβολές αυτόκλητων αιτημάτων

Αναγνωρίζω και συμφωνώ να ακολουθήσω τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

  1. Συμφωνώ ότι κανένα στοιχείο της υποβολής μου δεν θεωρείται απόρρητο ή εμπιστευτικό. Συμφωνώ ότι δεν θα υπάρξει ή θα προκύψει καμία εμπιστευτική σχέση οποιουδήποτε είδους μεταξύ της Western Digital και εμού ως αποτέλεσμα της υποβολής μου. Δεσμεύομαι ότι δεν θα διεκδικήσω έναντι της Western Digital ή οποιουδήποτε από τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους της οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που προκύπτει ως αποτέλεσμα της υποβολής μου στη Western Digital.
  2. Εγγυώμαι ότι αυτή η υποβολή δεν έχει ζητηθεί από τη Western Digital, ότι έχω το απεριόριστο δικαίωμα να την αποκαλύψω στη Western Digital ή/και να τη διαθέσω, και ότι είμαι σε νόμιμη ηλικία και με άλλο τρόπο ικανός να συνάψω την παρούσα Συμφωνία. Η Συμφωνία είναι πλήρως κατανοητή σε εμάς σε σχέση με αυτήν την υποβολή.
  3. Η Western Digital θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ελεύθερα οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλω χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής ή άλλης μορφής αποζημίωσης σε εμένα. Συμφωνώ ότι η υποβολή μου μπορεί να εξεταστεί από τους υπαλλήλους της Western Digital και, στον βαθμό που είναι απαραίτητο, από άτομα εκτός της Western Digital, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Western Digital.
  4. Συμφωνώ ότι η παρούσα Συμφωνία ισχύει για όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την υποβολή μου, ανεξάρτητα από το πότε υποβάλλω το εν λόγω αίτημα. Συμφωνώ επίσης ότι η παρούσα Συμφωνία ισχύει ευρέως για τη Western Digital και για όλες τις θυγατρικές της εταιρείες και ότι η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί ή να αρθεί μόνο εγγράφως, υπογεγραμμένη τόσο από τη Western Digital όσο και από εμένα.
  5. Συμφωνώ ότι η Western Digital δεν έχει καμία υποχρέωση να απαντήσει στην υποβολή μου.
  6. Συμφωνώ να υπερασπιστώ, να αποζημιώσω και να απαλλάξω τη Western Digital, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ενεργειών, ζημιών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεων σχετικά με την υποβολή μου.
  7. Συμφωνώ ότι η παρούσα Συμφωνία θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και παραδοθεί εντός της Πολιτείας της Καλιφόρνιας και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών θα ερμηνεύονται και θα επιβάλλονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας και θα διέπονται από αυτούς, ανεξάρτητα από τυχόν αρχές σύγκρουσης νόμων που θα είχαν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των νόμων οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη μια δικαστική διαδικασία, οι αποκλειστικοί φορείς για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία θα είναι τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται εντός της κομητείας Orange της Καλιφόρνια, και όλα τα σχετικά Εφετεία και τα μέρη συναινούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων, και παραιτούνται δια του παρόντος από οποιεσδήποτε και όλες τις αντιρρήσεις που βασίζονται στον κανόνα venue or forum non conveniens.
  8. Αναγνωρίζω ότι είτε: (i) έχω λάβει ανεξάρτητες νομικές συμβουλές σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία είτε (ii) έχω παραιτηθεί οικειοθελώς από το δικαίωμα να ζητήσω τέτοιες ανεξάρτητες νομικές συμβουλές για την παρούσα Συμφωνία.
  9. Διάβασα την παρούσα Συμφωνία στο σύνολό της και λαμβάνοντας υπόψη την προθυμία της Western Digital να επιτρέψει την υποβολή μου, συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας.

 

Κάνοντας κλικ στη «Συνέχεια» συμφωνώ ότι έχω διαβάσει την παραπάνω Συμφωνία για τις Αυτόκλητες Γνωστοποιήσεις και συμφωνώ να δεσμεύομαι από τους όρους της και ότι η αποδοχή αυτή θα είναι ισοδύναμη με την υπογραφή μου στην παρούσα Συμφωνία.