GWARANCJA PRODUCENTA SANDISK NA PRODUKTY KOSUMENCKIE

Przeznaczona w szczególności dla konsumentów w Polsce

Wejście w życie – 15 kwietnia 2016

SanDisk niniejszym gwarantuje nabywcy – użytkownikowi końcowemu (“Użytkownik”), że produkt ( “Produkt”), z wyjątkiem treści lub oprogramowania dostarczonego z Produktem lub zainstalowanego na nim, jest wolny od wad materiałowych powstałych podczas produkcji, odpowiada opublikowanej specyfikacji produktów SanDisk i nadaje się do normalnego użytkowania zgodnego z opublikowaną instrukcją podczas Okresu Gwarancyjnego określonego w tabeli, poczynając od daty nabycia i pod warunkiem, że Produkt trafił na rynek legalnie. Niniejsza gwarancja jest udzielana wyłącznie Użytkownikowi i nie może być przeniesiona.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy Produkt zastosowano w niżej określony sposób lub w połączeniu z którymkolwiek z niżej wymienionych urządzeń (wskazanych przez SanDisk): (i) normalne zużycie, (ii) wideo monitoring, zabezpieczenia i urządzenia nadzoru, (iii) protokół IP / kamery sieciowe, (iv) urządzenia rejestrujące w samochodzie / kamery na desce rozdzielczej / kamery czarnej skrzynki, (v) urządzenia wyświetlające z pętlą wideo, (vi) urządzenia dekodera ciągłego nagrywania, (vii) urządzenia ciągłego rejestrowania danych, takie jak serwery, lub (viii) inne zastosowania, przekraczające zasady normalnego użytkowania określone w opublikowanych instrukcjach. Aby uzyskać więcej informacji o produktach SanDisk przeznaczonych do używania w związku z zastosowaniami oraz urządzeniami wymienionymi w punktach (i) - (vi) powyżej, prosimy odwiedzić naszą stronę produktu dla produktów wysokiej wytrzymałości znajdującą się tutaj.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie oryginalne produkty SanDisk® i jest oferowana wyłącznie konsumentom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Western Digital Technologies, Inc. ani jej spółki powiązane (tj. wszystkie podmioty powiązane z nią kapitałowo w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty w sposób bezpośredni lub pośredni posiadające udziały w jej kapitale zakładowym, podmioty od niej w ten sposób zależne lub powiązane; dalej łącznie wraz z Western Digital Technologies, Inc. zwane "WDT") nie udzielają żadnej gwarancji dla jakichkolwiek produktów, które nie zostały importowane lub wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez WDT lub za zgodą WDT i sprzedane za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów WDT.

Aby złożyć reklamację gwarancyjną, prosimy o kontakt z firmą SanDisk pod numerem telefonu wymienionym w tabeli lub pod adresem poczty elektronicznej support@SanDisk.com w ciągu Okresu Gwarancyjnego i dostarczenie dowodu zakupu (zawierającego datę i miejsce zakupu oraz nazwę sprzedawcy) oraz nazwy produktu, jego rodzaj i numer. Nabywca może zwrócić produkt po pierwszym uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu (Return Material Authorization) i po spełnieniu innych wymienionych zaleceń. Aby uzyskać więcej informacji, należy wejść na stronę westerndigital.com/pl-pl/support. Uprawnienia z niniejszej gwarancji można zrealizować pod warunkiem dokonania zwrotu Produktu. SanDisk nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie Produktu podczas transportu.

SanDisk może, według własnego uznania: (1) naprawić lub wymienić Produkt na nowy Produkt o tych samych lub lepszych parametrach lub na inny porównywalny Produkt; lub (2) zwrócić aktualną wartość rynkową Produktu, gdy reklamacja jest skierowana do SanDisk, a SanDisk nie jest w stanie naprawić Produktu lub go wymienić.

SanDisk nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe (w tym utratę danych) lub za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (w tym stosowaniem w niekompatybilnym urządzeniu lub w inny sposób i zastosowaniem innym niż wskazane w instrukcji) lub nieprawidłowym zainstalowaniem, nieprofesjonalną naprawą, modyfikacją lub wypadkiem. Niniejsza gwarancja wyczerpuje odpowiedzialność firmy SanDisk; odpowiedzialność ta jest ograniczona do ceny, którą Użytkownik zapłacił za Produkt, powiększonej o koszty, które Użytkownik poniósł w celu zgłoszenia reklamacji. Produkty firmy SanDisk nie powinny być używane w zastosowaniach, których awaria mogłaby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia, takich jak systemy podtrzymywania życia. SANDISK WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. JEŚLI SANDISK NIE MOŻE WYŁĄCZYĆ DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, TO TAKIE DOROZUMIANE GWARANCJE SĄ WAŻNE TYLKO PRZEZ OKRES OBOWIĄZYWANIA WYRAŹNEJ GWARANCJI. OKRES GWARANCJI NA PRODUKTY WYMIENIONE NA NOWE BĘDZIE OGRANICZONY DO OKRESU GWARANCJI, JAKI POZOSTAŁ DLA PRODUKTU PIERWOTNIE ZAKUPIONEGO. NIEKTÓRE KRAJE (LUB JURYSDYKCJE) NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE I W TAKIEJ SYTYUACJI POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KONKRETNEGO UŻYTKOWNIKA.

Niniejsza gwarancja daje Użytkownikowi określone prawa. Krajowe, stanowe i lokalne przepisy mogą zapewniać Użytkownikowi inne prawa, na które niniejsza gwarancja nie ma wpływu.