REGULAMIN PLANU ODZYSKIWANIA DANYCH WESTERN DIGITAL

Data ostatniej modyfikacji: 18 lipca 2023 r

Regulamin
Informacje zawarte w tym dokumencie opisują warunki planu odzyskiwania danych firmy Western Digital. („Plan”). Jest to przewodnik zawierający informacje o tym, co jest objęte zakresem planu i jak plan działa W razie potrzeby uzyskania pomocy dotyczącej planu można w każdej chwili skontaktować się z administratorem.

JEŚLI KLIENT MIESZKA (LUB JEGO GŁÓWNE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZNAJDUJE SIĘ) W STANACH ZJEDNOCZONYCH), PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ ROZSTRZYGANIA SPORÓW: Niniejszy dokument zawiera postanowienia, które regulują sposób rozstrzygania roszczeń, jakie klient i my możemy mieć wobec siebie (patrz postanowienie dotyczące sporów prawnych i umowy arbitrażowej poniżej), w tym umowę i zobowiązanie do arbitrażu sporów, które, z ograniczonymi wyjątkami, wymagają od uczestnika poddania roszczeń wobec nas wiążącemu arbitrażowi i ograniczają okres, w którym uczestnik może wnieść roszczenie wobec WD, chyba że zrezygnuje z tego zgodnie z postanowieniem dotyczącym sporów prawnych i umowy arbitrażowej poniżej. Jeśli klient nie zrezygnuje z arbitrażu: Klient będzie mógł dochodzić roszczeń przeciwko nam wyłącznie indywidualnie, a nie w ramach jakiejkolwiek akcji lub postępowania zbiorowego lub reprezentacyjnego, a także będzie mógł domagać się zadośćuczynienia (w tym zadośćuczynienia pieniężnego, nakazowego i deklaratoryjnego) wyłącznie indywidualnie.

Definicje: W tym dokumencie słowa „My”, „Nas”, „Nasz” lub „Administrator” oznaczają stronę lub strony zobowiązane do świadczenia usług w ramach niniejszego planu, w tym Western Digital Technologies, Inc, 5601 Great Oaks Pkwy, San Jose, CA 95119. „Ty” lub „Twój” oznacza pierwotnego nabywcę niniejszego planu, który ma otrzymać ochronę ubezpieczeniową przewidzianą w niniejszym planie. „Produkt” oznacza produkt, na którym są przechowywane dane objęte niniejszym planem. Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona do jednego dysku lub urządzenia pamięci masowej na jeden plan, wyznaczonego przez rejestrację numeru seryjnego produktu w momencie rejestracji planu. „Okres obowiązywania” oznacza okres, w którym obowiązują postanowienia niniejszego planu. „Roszczenie” oznacza żądanie usługi zgodnie z niniejszym planem zgłoszone do nas przez klienta. „Dowód zakupu planu” odnosi się do dokumentu odbioru (w formie papierowej lub elektronicznej) dostarczonego posiadaczowi gwarancji jako dowód zakupu planu, który potwierdza datę zakupu planu, usług, które mają być świadczone, oraz okres obowiązywania.

Okres obowiązywania: Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszego planu rozpoczyna się w dniu wysyłki zamówienia i trwa do końca okresu ubezpieczenia określonego w dowodzie zakupu planu.

Świadczone usługi: zgadzamy się świadczyć usługi opisane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do produktu w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w okresie obowiązywania niniejszego planu, o ile produkt (a) spełnia definicję „produktu” przedstawioną w sekcji „Definicje” powyżej; oraz (b) NIE jest objęty ubezpieczeniem, gwarancją, rękojmią i/lub inną umową o świadczenie usług, zapewniającą takie same korzyści, jak te przedstawione w niniejszym dokumencie; oraz (c) NIE jest (i) przeznaczony do użytku przemysłowego lub wynajmu (co oznacza produkt, który jest przeznaczony do użytku w zastosowaniach lub operacjach przemysłowych lub do celów wynajmu lub wypożyczenia), (ii) używany w urządzeniu RAID, ani (iii) nie jest produktem używanym przez podmiot objęty ochroną, który zawiera chronione informacje zdrowotne zgodnie z definicją tych terminów w HIPAA. W miarę możliwości posiadacz gwarancji powinien wykonać kopię zapasową dostępnych danych w produkcie przed przekazaniem go do serwisu w ramach niniejszego planu. Niniejszy plan nie obejmuje napraw lub wymiany produktu z jakichkolwiek przyczyn ani nie zapewnia pokrycia strat określonych w części zatytułowanej „Co nie jest objęte ubezpieczeniem”.

Plan zapewnia ochronę produktu posiadacza ubezpieczenia z tytułu utraty danych. Aby zainicjować wniosek, należy złożyć go za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Ontrack: https://resources.ontrack.com/pl-pl/western-digital-job-submission lub skontaktować się z administratorem pod numerem telefonu 32 630 48 62. WAŻNE: Ta korzyść nie stanowi gwarancji, że utracone dane zostaną odzyskane; jednak zostaną podjęte wszelkie uzasadnione wysiłki w celu odzyskania danych.

Posiadacz gwarancji zostanie poproszony o przesłanie swojego produktu do wyznaczonego przez administratora laboratorium w celu podjęcia próby odzyskania danych („Odzyskanie danych w laboratorium”). Należy użyć oryginalnego opakowania produktu lub opakowania, które zapewnia taki sam lub większy poziom ochrony produktu, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu produktu podczas transportu. Do czasu odbioru produktu w laboratorium administratora posiadacz gwarancji ponosi odpowiedzialność za ryzyko utraty produktu. Koszty wysyłki produktu do laboratorium administratora, jak również koszty wysyłki nośnika danych zawierającego dane odzyskane z oryginalnego produktu posiadacza gwarancji z powrotem do niego zostaną pokryte przez nas. W ramach niniejszego planu przysługuje maksymalnie jedna (1) próba odzyskiwania danych w laboratorium. Po odebraniu oryginalnego produktu w laboratorium administratora administrator podejmie następujące działania:

 • podejmie próbę odzyskania utraconych danych i plików.
 • Jeśli produkt jest chroniony hasłem, administrator skontaktuje się z posiadaczem gwarancji w celu uzyskania hasła, które jest niezbędne do przeprowadzenia próby odzyskania danych.
 • Zwrot odzyskanych danych: Odzyskane dane mogą zostać udostępnione do pobrania za pomocą bezpiecznego łącza (jeśli mają mniej niż 2 GB) lub załadowane na nośnik pamięci i zwrócone posiadaczowi gwarancji. Jeśli odzyskane dane zostaną załadowane na nośnik pamięci i zwrócone posiadaczowi gwarancji, ma on dwie opcje:
  • Nośnik pamięci dostarczony przez administratora: Administrator jest odpowiedzialny za pozyskanie odpowiedniego nośnika pamięci bez ponoszenia kosztów przez posiadacza gwarancji. Administrator, według własnego uznania, dostarczy odzyskane dane na wybranym przez siebie nośniku.
  • Nośnik danych dostarczony przez posiadacza gwarancji: Gdy posiadacz gwarancji zechce dostarczyć administratorowi preferowany przez siebie nośnik danych, będzie on odpowiedzialny za pozyskanie takiego urządzenia i wysłanie go do administratora; w tym za wszelkie koszty uboczne związane z wysyłką. Preferowany nośnik danych musi być zatwierdzony przez administratora, aby upewnić się, że typ i pojemność są odpowiednie do wielkości danych do odzyskania.
 • Dane niemożliwe do odzyskania:  Jeśli nie zostaną odzyskane pełne dane, posiadacz gwarancji będzie uprawniony do zwrotu ceny zakupu niniejszego planu, która może zostać przekazana w formie detalicznej karty upominkowej, według naszego uznania („Rekompensata za nieodzyskane dane”). W takim przypadku zostaniemy zwolnieni z wszelkich dalszych zobowiązań wynikających z niniejszego planu. Rekompensata za nieodzyskane dane NIE ma zastosowania w przypadkach, gdy częściowe odzyskanie utraconych danych posiadacza gwarancji zakończyło się sukcesem; aby rekompensata była uprawniona, musi nastąpić całkowita utrata i nieodzyskanie danych z produktu posiadacza gwarancji.
 • Konieczne może być ponowne zainstalowanie oprogramowania w produkcie lub urządzeniu z nośnikiem zastępczym. Klient ponosi odpowiedzialność za instalację lub ponowną instalację jakiegokolwiek oprogramowania i nie jest ona objęta niniejszym planem.
 • Ponieważ odzyskiwanie danych za pomocą usługi odzyskiwania danych w laboratorium uniemożliwia działanie produktu, oryginalny produkt posiadacza gwarancji zostanie poddany bezpiecznej utylizacji po próbie odzyskania danych w laboratorium. W miarę możliwości należy wykonać kopię zapasową dostępnych danych w produkcie przed wysłaniem go do laboratorium administratora w celu przeprowadzenia próby odzyskania danych w laboratorium.

Standardy wydajności: Podejmiemy komercyjnie uzasadnione starania, aby zakończyć odzyskiwanie danych w laboratorium.  Zanim posiadacz gwarancji otrzyma odzyskane dane lub, w stosownych przypadkach, wyjaśnienie, dlaczego utraconych danych nie można było odzyskać, może upłynąć do czternastu (14) dni roboczych od otrzymania przez nas produktu.

Ograniczenie odpowiedzialności: Nasza maksymalna odpowiedzialność w związku ze wszystkimi wnioskami rozpatrywanymi zgodnie z warunkami niniejszego planu nie przekroczy jednej (1) próby odzyskania danych w laboratorium.

DODATKOWO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE; W TYM, ALE NIE TYLKO: SZKODY MAJĄTKOWE, UTRATĘ CZASU LUB UTRATĘ DANYCH, WYNIKAJĄCE Z AWARII JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU, Z OPÓŹNIEŃ W ŚWIADCZENIU USŁUG LUB NIEMOŻNOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG, LUB WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI/KOMPONENTÓW NAPRAWCZYCH, LUB Z JAKICHKOLWIEK I WSZYSTKICH WCZEŚNIEJ ISTNIEJĄCYCH WARUNKÓW ZNANYCH UŻYTKOWNIKOWI; W TYM WSZELKICH NIEODŁĄCZNYCH WAD PRODUKTU.

Co nie jest objęte gwarancją:  MAJĄCY ZASTOSOWANIE DO PRODUKTU (PRODUKTÓW) NINIEJSZY PLAN NIE OBEJMUJE ŻADNYCH AWARII, USZKODZEŃ, NAPRAW ANI USŁUG W ZWIĄZKU Z LUB WYNIKAJĄCYCH Z:

 • Istniejące wcześniej uszkodzenie znane posiadaczowi gwarancji („istniejące wcześniej uszkodzenie” odnosi się do uszkodzenia, które z całym uzasadnionym prawdopodobieństwem dotyczy sprawności funkcjonalnej produktu przed zakupem niniejszego planu);
 • Jakikolwiek problem z produktem inny niż zakresy ochrony określone w niniejszym planie;
 • Serwisowanie produktu w związku z roszczeniem nieobjętym gwarancją oraz kosztami wysyłki lub dostawy związanymi z pierwotnym zakupem produktu;
 • Zdarzenia losowe; w tym między innymi: warunki środowiskowe, narażenie na warunki atmosferyczne lub niebezpieczeństwa naturalne; kolizja; zawalenie się, eksplozja; pożar, wszelkiego rodzaju opady, pioruny, brud/piasek, dym, promieniowanie jądrowe, skażenie radioaktywne, zamieszki, wojna lub wrogie działania lub jakiekolwiek inne zewnętrzne niebezpieczeństwo mające swoje źródło poza produktem;
 • Awaria lub uszkodzenie, które jest objęte jakimkolwiek innym ubezpieczeniem, gwarancją, rękojmią i/lub umową serwisową, zapewniającą takie same korzyści jak te określone w niniejszym planie;
 • Nadużycie (czyli celowe traktowanie produktu w sposób szkodliwy, nieostrożny, złośliwy lub niedelikatny, które powoduje jego uszkodzenie i/lub awarię), zaniedbanie, niedbalstwo, niewłaściwe użycie, celowe lub złośliwe uszkodzenie produktu;
 • Rdza, korozja, wybrzuszenie, wygięcie, działalność zwierząt, obecność zwierząt lub zasiedlenie przez owady;
 • Wszelkie elementy, które są możliwe do wymieniany przez klienta i przeznaczone do wymiany przez cały okres użytkowania produktu; w tym, ale nie wyłącznie, baterie;
 • Nieprawidłowe usunięcie lub instalacja wymiennych komponentów, modułów, części lub urządzeń peryferyjnych i/lub instalacja nieprawidłowych części;
 • Rutynowa, okresowa lub prewencyjna konserwacja lub próba odzyskania danych przez innego dostawcę;
 • Nieprzekazanie administratorowi prawidłowego hasła do produktu chronionego hasłem;
 • Brak konserwacji zalecanej przez producenta lub eksploatacja/przechowywanie w warunkach niezgodnych ze specyfikacją producenta, lub użytkowanie produktu w sposób, który spowodowałby utratę gwarancji producenta, lub użytkowanie produktu w sposób niezgodny z jego konstrukcją lub specyfikacją producenta;
 • Każdy produkt, którego użycie w urządzeniu RAID, przemyśle ciężkim lub usłudze wynajmu zostało potwierdzone;
 • Regulacja, manipulacja, modyfikacja, usuwanie lub nieautoryzowane naprawy jakiegokolwiek wewnętrznego komponentu/części produktu, wykonywane przez kogokolwiek innego niż centrum serwisowe/ technika autoryzowanego przez administratora lub producenta;
 • Wycofanie produktu z rynku lub jego przeróbka przez producenta, niezależnie od jego zdolności do pokrycia kosztów takich napraw.

 

WAŻNE: PRZYWRACANIE LUB PRZEKAZYWANIE OPROGRAMOWANIA JEST WYRAŹNIE WYKLUCZONE W RAMACH TEGO PLANU. JEŚLI TO MOŻLIWE, ZACHĘCAMY DO REGULARNEGO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH OPROGRAMOWANIA I DANYCH, ZWŁASZCZA PRZED PRZEKAZANIEM PRODUKTU DO SERWISU ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEGO PLANU.

Anulowanie: Klient może zrezygnować z uczestnictwa w planie w dowolnym momencie, informując administratora o swojej rezygnacji. UWAGA: Poniższe postanowienia związane z anulowaniem dotyczą wyłącznie pierwotnego nabywcy planu.

W przypadku anulowania planu:

 1. W ciągu 30 dni od daty zakupu planu, jeżeli nie zostało zgłoszone żadne roszczenie, posiadacz gwarancji otrzyma zwrot pełnej ceny zakupu planu.

 

Możemy anulować ten plan tylko w przypadku:

 1. Braku zapłaty ceny zakupu planu przez posiadacza gwarancji;
 2. Istotnego wprowadzenia w błąd przez posiadacza gwarancji; lub
 3. Istotnego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego planu przez posiadacza gwarancji w odniesieniu do produktu lub jego użytkowania.

W przypadku anulowania planu przekażemy posiadaczowi gwarancji pisemne zawiadomienie na co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą wejścia w proces anulowania. Takie zawiadomienie zostanie wysłane na aktualny adres posiadacza gwarancji w naszych aktach (odpowiednio adres e-mail lub adres fizyczny), z podaniem przyczyny i daty wejścia w proces takiego anulowania. W przypadku anulowania przez nas planu posiadacz gwarancji otrzyma zwrot kosztów w następujący sposób:  (i) jeżeli w ciągu 30 dni od daty zakupu planu nie zostało zgłoszone żadne roszczenie, posiadacz gwarancji otrzyma zwrot pełnej ceny zakupu planu uiszczonej przez niego; lub (ii) jeżeli po upływie 30 dni od daty zakupu planu lub jeżeli zostało zgłoszone roszczenie, posiadacz gwarancji otrzyma proporcjonalny zwrot z pełnej ceny zakupu planu uiszczonej przez posiadacza gwarancji, pomniejszonej o wszelkie roszczenia wypłacone przez nas. Aktualizacja spowodowana zmianami we wcześniejszej części dotyczącej rezygnacji klienta.

Ochrona danych i prywatność: Klient zgadza się, że wszelkie informacje lub dane ujawnione nam w ramach niniejszego planu nie są poufne. Ponadto posiadacz gwarancji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez nas danych w jego imieniu podczas świadczenia przez nas usług przewidzianych w niniejszym planie. Może to obejmować przekazywanie danych posiadacza gwarancji spółkom stowarzyszonym lub zewnętrznym dostawcom usług zgodnie z naszą polityką prywatności dotyczącą klientów (https://www.westerndigital.com/pl-pl/legal/privacy-statement). Z wyjątkiem celów związanych ze świadczeniem usług w ramach niniejszego planu, nie będziemy udostępniać informacji o posiadaczu gwarancji stronom trzecim bez jego zgody i będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych w danej jurysdykcji.  O ile nie jest to wyraźnie zabronione przez przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych obowiązujące w danej jurysdykcji, możemy przekazywać informacje o posiadaczu gwarancji do innych krajów i jurysdykcji, pod warunkiem że każdy, komu przekazujemy te informacje, zapewnia odpowiedni poziom ochrony. Ponadto do tych informacji mogą mieć dostęp organy ścigania i inne władze w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz wypełniania zobowiązań prawnych.

SPORY PRAWNE I UMOWA O ARBITRAŻ.

JEŚLI POSIADACZ GWARANCJI MIESZKA W USA: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ SEKCJI — MOŻE ONA W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA JEGO PRAWA, W TYM PRAWO DO ZŁOŻENIA POZWU W SĄDZIE.

 • NIEFORMALNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW. Można się z nami skontaktować pod adresem Western Digital Technologies, Inc, ATTN: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, USA, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących planu. Większość wątpliwości może być w ten sposób szybko rozwiązana. Zarówno klient, jak i my zgadzamy się dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć wszelkie spory, roszczenia, pytania lub nieporozumienia bezpośrednio przez konsultacje i negocjacje prowadzone w dobrej wierze, co będzie warunkiem wstępnym dla każdej ze stron do wszczęcia procesu sądowego lub arbitrażu.
 • UMOWA O WIĄŻĄCYM ARBITRAŻU. Jeśli nie osiągniemy uzgodnionego rozwiązania w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od momentu podjęcia nieformalnego rozwiązania sporu, każda ze stron może wszcząć wiążące postępowanie arbitrażowe zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. Wszelkie roszczenia wynikające z lub odnoszące się do warunków określonych w niniejszym dokumencie, zgodnie z jakąkolwiek teorią prawną, w tym umową, gwarancją, wprowadzeniem w błąd, oszustwem, czynem niedozwolonym, ustawą, rozporządzeniem, lub jakąkolwiek inną podstawą prawną lub zasadną, zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez wiążący arbitraż administrowany przez JAMS, zgodnie z zasadami i procedurami uproszczonego arbitrażu JAMS, z wyłączeniem wszelkich zasad lub procedur regulujących lub dopuszczających pozwy zbiorowe. Każda ze stron będzie miała prawo do korzystania z pomocy prawnej w związku z arbitrażem na własny koszt. Strony wybierają jednego neutralnego arbitra zgodnie z uproszczonymi zasadami i procedurami arbitrażu JAMS. Arbiter, a nie jakikolwiek federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub związanych z interpretacją, stosowalnością, zakresem, wykonalnością lub tworzeniem niniejszej umowy, w tym wszelkich roszczeń dotyczących tego, że całość lub jakakolwiek część niniejszej umowy jest nieważna lub podlega unieważnieniu, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych poniżej. Klient może wyrazić wolę udziału w postępowaniu arbitrażowym przeprowadzanym telefoniczne. Postępowanie arbitrażowe, które nie jest przeprowadzane telefonicznie, odbywa się zgodnie z wyborem klienta w miejscu dostępnym z miejsca jego zamieszkania w USA lub w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, według wyboru klienta. Arbiter jest uprawniony do przyznania wszelkich środków zaradczych, które byłyby dostępne w sądzie zgodnie z prawem lub na zasadzie słuszności, w tym, w stosownych przypadkach, nakazów publicznych. Orzeczenie arbitra ma formę pisemną i zawiera istotne ustalenia i wnioski, jest wiążące dla stron i może zostać wprowadzone jako wyrok do każdego właściwego sądu. Posiadacz gwarancji i my zgadzamy się, że postanowienia tego punktu pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy. Niniejsza umowa dotyczy transakcji obejmującej handel międzystanowy, a jej interpretacja i egzekwowanie podlegają amerykańskiej ustawie federalnej o arbitrażu (9 U.S.C. §1 i następne).

  Zasady JAMS dotyczące arbitrażu są dostępne na stronie https://www.jamsadr.com/adr-rules-procedures. lub pod numerem telefonu 1-800-352-5267. W przypadku wszczęcia postępowania arbitrażowego, w zakresie, w jakim opłata za złożenie wniosku o arbitraż przekracza dwieście pięćdziesiąt złotych (250,00 PLN), pokryjemy dodatkowe koszty. Jeżeli będziemy zobowiązani do uiszczenia dodatkowych kosztów opłat za złożenie wniosku, posiadacz gwarancji powinien złożyć wniosek o uiszczenie opłat do JAMS wraz z formularzem o wszczęcie postępowania arbitrażowego, a my dokonamy ustaleń w celu uiszczenia wszystkich niezbędnych opłat bezpośrednio do JAMS. Będziemy również odpowiedzialni za pokrycie wszelkich innych kosztów powstałych w związku z arbitrażem, innych niż koszty poniesione przez posiadacza gwarancji na doradztwo prawne, podróże oraz inne koszty i wydatki niestanowiące opłat lub kwot płatnych na rzecz JAMS. Posiadacz gwarancji nie będzie zobowiązany do wniesienia opłat i pokrycia kosztów poniesionych przez nas, nawet jeśli nie wygra w postępowaniu arbitrażowym. Zapłacimy również JAMS, aby zwrócić klientowi część opłaty za złożenie wniosku w wysokości 250,00 PLN, która jest wyższa niż ta, którą klient musiałby zapłacić za złożenie wniosku w sądzie. Z wyjątkiem przypadków uzgodnionych na piśmie przez klienta i nas, arbiter ustala wysokość opłat, kosztów i wydatków, które mamy zapłacić zgodnie z niniejszym punktem.

  STRONY ROZUMIEJĄ, ŻE W PRZYPADKU BRAKU TEGO OBOWIĄZKOWEGO POSTANOWIENIA MIAŁYBY PRAWO DO WNIESIENIA POZWU DO SĄDU I PRZEPROWADZENIA PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH. ROZUMIEJĄ PONADTO, ŻE PRAWO DO UJAWNIANIA INFORMACJI MOŻE BYĆ BARDZIEJ OGRANICZONE W ARBITRAŻU NIŻ W SĄDZIE.
 • ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM I GRUPOWYM POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM. KLIENT I MY ZGADZAMY SIĘ PONADTO, ŻE WSZELKIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE BĘDĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE W RAMACH NASZYCH INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI, A NIE JAKO POZEW ZBIOROWY LUB INNE DZIAŁANIA REPREZENTACYJNE. KLIENT I MY WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ PRAWA DO SKŁADANIA POZWÓW ZBIOROWYCH LUB UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE NA ZASADZIE ZBIOROWEJ, W TYM FEDERALNYCH I STANOWYCH POZWÓW ZBIOROWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB ARBITRAŻU ZBIOROWEGO. Jeśli jakikolwiek sąd lub arbiter stwierdzi, że zrzeczenie się pozwu zbiorowego określone w niniejszym ustępie jest nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu lub że arbitraż może być prowadzony na podstawie klasy, wówczas postanowienie arbitrażowe określone powyżej w sekcji (b) zostanie uznane za nieważne w całości, a dla stron uznaje się, że nie wyraziły zgody na rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu.
 • WYJĄTEK — AMERYKAŃSKIE SĄDY ROZPOZNAJĄCE DROBNE ROSZCZENIA. Niezależnie od porozumienia stron co do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów każda ze stron może wytoczyć powództwo indywidualne przed sądem rozpoznającym drobne roszczenia, jeżeli powództwo to podlega właściwości tego sądu i toczy się tylko przed tym sądem.
 • WYJĄTEK — POWÓDZTWO NA PODSTAWIE KALIFORNIJSKIEJ USTAWY PRIVATE ATTORNEYS GENERAL ACT (PAGA) Niezależnie od porozumienia stron w sprawie polubownego rozstrzygania wszystkich sporów każda ze stron może ubiegać się o wydanie środka zaradczego przez sąd powszechny, jeśli jej roszczenie wynika z kalifornijskiej ustawy Private Attorneys General Act.
 • WYJĄTEK – ROSZCZENIA DOTYCZĄCE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Niezależnie od porozumienia stron w sprawie polubownego rozstrzygania wszystkich sporów każda ze stron może ubiegać się o wydanie środka zaradczego przez sąd powszechny, jeśli jej roszczenie dotyczy egzekwowania, naruszenia lub ważności (i) tajemnic handlowych, (ii) patentów, (iii) praw autorskich lub (iv) znaków towarowych. Strony zgadzają się, że o tym, czy dane roszczenie objęte jest jednym z powyższych czterech wyjątków, decyduje sąd, a nie arbiter.
 • 30-DNIOWY TERMIN NA REZYGNACJĘ Z POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO. Użytkownik może zrezygnować z arbitrażu, wysyłając pismo na adres Western Digital Technologies, Inc., ATTN: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, USA, w ciągu trzydziestu (30) dni od zakupu planu lub trzydziestu (30) dni od późniejszej modyfikacji umowy arbitrażu. W piśmie o rezygnacji z arbitrażu należy podać: (i) imię i nazwisko, (ii) adres do korespondencji, (iii) adres e-mail oraz (iv) wyraźne żądanie rezygnacji z umowy arbitrażu zawartej w niniejszym punkcie. W przypadku odstąpienia od umowy arbitrażu zgodnie z procedurą określoną powyżej wszystkie inne warunki określone w niniejszej umowie będą nadal obowiązywać w odniesieniu do planu.
 • OGRANICZENIE CZASOWE. ABY POMÓC W SZYBKIM I BEZPOŚREDNIM ROZWIĄZANIU WSZELKICH PROBLEMÓW MIĘDZY STRONAMI, KLIENT I MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE WSZYSTKIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE LUB POSTĘPOWANIA SĄDOWE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ W RAMACH UMOWY MUSZĄ ZOSTAĆ WSZCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO ROKU OD ZAISTNIENIA ROSZCZENIA POD RYGOREM JEGO PRZEDAWNIENIA.

 

Przepisy ogólne: Możemy zlecić wykonanie naszych zobowiązań stronom trzecim, ale nie zostaniemy zwolnieni z naszych zobowiązań wobec klienta w takim przypadku. Zaniechanie przez którąkolwiek ze stron żądania wykonania przez drugą stronę któregokolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie będzie miało wpływu na pełne prawo do żądania takiego wykonania w dowolnym czasie po tym fakcie; ani też zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie będzie traktowane jako zrzeczenie się samego postanowienia W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków będzie niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego prawa lub zostanie uznane za takie przez obowiązujące orzeczenie sądowe, taka niewykonalność lub nieważność nie spowoduje, że niniejsze warunki będą niewykonalne lub nieważne jako całość, i w takim przypadku takie postanowienia zostaną zmienione i zinterpretowane tak, aby jak najlepiej osiągnąć cele takiego niewykonalnego lub nieważnego postanowienia w granicach obowiązującego prawa lub obowiązującego orzeczenia sądowego. Posiadacz gwarancji wyraźnie wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim w dowolnym celu, pod każdym numerem telefonu, adresem fizycznym lub elektronicznym podanym przez niego. Wszelkie zawiadomienia i prośby dotyczące niniejszego planu będą miały formę pisemną i mogą być przesyłane w dowolny rozsądny sposób, w tym pocztą, e-mailem, faksem, wiadomością tekstową lub uznaną komercyjną firmą kurierską. Zawiadomienia dla posiadacza gwarancji uznaje się za dostarczone, gdy zostaną wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, które zostały nam podane przez niego, lub trzy (3) dni po wysłaniu na podany przez niego adres. Niniejszy plan nie może być przeniesiony na inną osobę. Niniejszy plan nie jest odnawialny. 

NINIEJSZA UMOWA NIE JEST POLISĄ UBEZPIECZENIOWĄ, CERTYFIKATEM ANI UMOWĄ O ŚWIADCZENIE USŁUG. NINIEJSZA UMOWA NIE PRZEWIDUJE NAPRAW ANI WYMIANY JAKIEGOKOLWIEK SPRZĘTU MATERIALNEGO LUB WŁASNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ Z WADY PRODUKTU CZY NORMALNEGO ZUŻYCIA, ANI ODSZKODOWANIA LUB PŁATNOŚCI ZA SZKODY W JAKIEJKOLWIEK WŁASNOŚCI, SPOWODOWANE PRZEZ ZDARZENIA LOSOWE LUB Z NICH WYNIKAJĄCE.