Przesyłanie niezamówionych danych

W Western Digital posiadamy stały program badań i rozwoju obejmujący różne tematy. W związku z tym, zgodnie z polityką firmy Western Digital, nie weryfikujemy ani nie rozpatrujemy pomysłów, sugestii, propozycji, prac twórczych lub materiałów innych niż zlecone przez firmę Western Digital. Celem tej polityki jest pomoc firmie Western Digital w unikaniu przyszłych nieporozumień, gdy nowe produkty, usługi i funkcje opracowane wewnętrznie przez pracowników firmy Western Digital mogą być podobne lub nawet identyczne ze zgłoszonym pomysłem lub sugestią. Jeśli nadal chcesz przesłać zgłoszenie, zapoznaj się z warunkami Umowy dotyczącej przesyłania niezamówionych danych i wypełnij formularz zgłoszeniowy na następnej stronie.

Jeśli masz pytania, komentarze, wnioski lub opinie dotyczące produktów lub usług Western Digital, zamiast wypełniania formularza odwiedź naszą  witrynę Społeczność WD . Pamiętaj, że żadne informacje publikowane przez Ciebie w naszej witrynie Społeczność WD nie będą poufne oraz że firma Western Digital będzie mogła swobodnie i bez żadnych ograniczeń korzystać z takich informacji.

Umowa dotycząca przesyłania niezamówionych danych

Przyjmuję do wiadomości niniejsze warunki i zgadzam się na ich przestrzeganie:

  1. Akceptuję, że żadne informacje zawarte w moim zgłoszeniu nie będą uważane za tajne lub poufne. Zgadzam się na to, że w wyniku mojego zgłoszenia nie będą nawiązane żadne poufne relacje między firmą Western Digital a mną. Zobowiązuję się do niewnoszenia przeciwko firmie Western Digital ani żadnemu z jej dyrektorów, kierowników, pracowników lub agentów żadnych roszczeń lub działań w wyniku mojego zgłoszenia do Western Digital.
  2. Gwarantuję, że materiały przesłane w niniejszym zgłoszeniu nie zostały zamówione przez firmę Western Digital oraz że mam nieograniczone prawo do ujawnienia ich firmie Western Digital i/lub do ich usunięcia, oraz że jestem osobą pełnoletnią i mam uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całe nasze porozumienie w odniesieniu do tego zgłoszenia.
  3. Firma Western Digital będzie mogła swobodnie wykorzystywać wszelkie przesłane przeze mnie informacje, bez żadnych ograniczeń i bez konieczności przekazywania mi żadnej zapłaty lub innej formy rekompensaty. Wyrażam zgodę na rozpatrzenie mojego zgłoszenia przez pracowników Western Digital oraz, w zakresie, w jakim może to być konieczne, przez osoby spoza firmy Western Digital, według wyłącznego uznania Western Digital.
  4. Akceptuję, że niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich informacji związanych z moim zgłoszeniem, niezależnie od tego, kiedy przesyłam zgłoszenie. Akceptuję również, że niniejsza Umowa ma zastosowanie w odniesieniu do całej firmy Western Digital i wszystkich jej spółek zależnych oraz że niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub uchylona tylko na piśmie, podpisanym zarówno przez Western Digital, jak i przeze mnie.
  5. Zgadzam się, że firma Western Digital nie ma obowiązku odpowiadania na moje zgłoszenie.
  6. Zgadzam się zabezpieczać i chronić firmę Western Digital, jej dyrektorów, kierowników, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, działaniami, stratami i wydatkami (w tym kosztami czynności prawnych) wynikającymi z naruszenia moich oświadczeń i gwarancji dotyczących mojego zgłoszenia.
  7. Zgadzam się, że niniejsza Umowa zostanie uznana za podpisaną i zawartą w stanie Kalifornia, a prawa i obowiązki stron niniejszej Umowy będą interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Kalifornia i będą podlegały temu prawu z wyłączeniem norm kolizyjnych, które skutkowałyby zastosowaniem prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji. W przypadku konieczności wszczęcia postępowania sądowego wyłącznym forum rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych będą sądy stanowe i federalne znajdujące się w Hrabstwie Orange w stanie Kalifornia oraz wszystkie powiązane sądy apelacyjne. Strony niniejszym wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję takich sądów i niniejszym zrzekają się wszelkich sprzeciwów w odniesieniu do miejsca lub forum non conveniens.
  8. Potwierdzam, że: (i) uzyskałem(am) niezależną poradę prawną w związku z niniejszą Umową lub; (ii) dobrowolnie zrzekam się prawa do zasięgnięcia takiej niezależnej porady prawnej w związku z niniejszą Umową.
  9. Zapoznałem(am) się z pełną treścią niniejszej Umowy i, biorąc pod uwagę gotowość firmy Western Digital do wyrażenia zgody na przesłanie przeze mnie zgłoszenia, akceptuję warunki umowy.

 

Klikając opcję „Kontynuuj”, oświadczam, że zapoznałem(am) się z powyższą Umową dotyczącą przesyłania niezamówionych danych i akceptuję jej warunki, oraz że taka forma wyrażenia zgody będzie równoznaczna z moim podpisem na niniejszej Umowie.