Garantiebeleid voor commerciële producten

Beperkte garantie voor commerciële hardwareproducten (drives) van Western Digital® en SanDisk®

LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR ALVORENS HET PRODUCT DAT IS VERVAARDIGD DOOR WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC AAN TE SCHAFFEN, TE OPENEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN. (“FABRIKANT”) JE GEBRUIK VAN HET PRODUCT BETEKENT DAT JE INSTEMT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIEVERKLARING (“OVEREENKOMST”). ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, MAG JE HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN.

A. Garantie-informatie

1. Deze garantie ("Garantie") wordt geboden door Western Digital Technologies, Inc. en haar desbetreffende dochterondernemingen (gezamenlijk de "Fabrikant"), is niet-overdraagbaar en geldt uitsluitend voor de Commerciële hardwareproducten (drives) die worden vermeld in de tabel in Paragraaf F hieronder (elk een "Product"). De Garantie wordt uitsluitend aan de eindgebruiker geboden die de oorspronkelijker koper van dit Product is of de oorspronkelijke eindgebruiker van een computersysteem van derden dat het Product bevat (“Klant”).

2. Deze Garantie omvat geen aankopen van de Producten bij een Wederverkoper door een partij die niet is voorzien als eindgebruiker van het product. De garantie en ondersteuning voor dat product moet namens die partij worden geïnitieerd door de Wederverkoper.

3. Deze Garantie geldt niet voor imitatieproducten, vervalsingen of producten voor de grijze markt. De Fabrikant biedt geen ondersteuning voor Producten (i) die niet door (of in opdracht van) de Fabrikant zijn getransporteerd naar het land van verkoop en/of (ii) die niet via bevoegde kanalen zijn verkocht.

4. Elk Product is uitsluitend bedoeld voor commercieel gebruik en niet voor gebruik door consumenten of huishoudens. Deze Garantie geldt voor geen enkel persoonlijk niet-commercieel gebruik van het Product. Als je dit product in een bevoegde winkel hebt aangeschaft voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, raadpleeg je de van toepassing zijnde bepalingen in de retailgarantie voor het Product die te vinden zijn op https://www.westerndigital.com/warranty.

5. Als het Product van de Klant aparte zelfstandige softwareprogramma’s bevat die door de Fabrikant zijn geleverd (zoals SSD Dashboard, Crypto Erase en FlashSoft), is het gebruik van deze programma’s onderworpen aan de eindgebruikersovereenkomst bij dat programma en niet aan deze Overeenkomst.

6. Deze versie van de garantie is van toepassing op Producten die op of na 21 juli 2016 zijn aangeschaft door de Klant. Voor eerdere versies van de Beperkte garantie neemt u contact op met de klantenserviceafdeling (“Klantenservice”). Zie de contactgegevens hieronder.

B. Informatie over technische ondersteuning tijdens de garantieperiode

1. Eventuele technische ondersteuningskwesties of garantieclaims voor de Producten die zich voordoen binnen de eerste negentig (90) dagen na levering aan de Klant dienen te worden afgehandeld via de partij waarbij de Klant het Product heeft aangeschaft.

2. Als het Product in kwestie al is opgenomen of vooraf geïnstallleerd in een apparaat of computersysteem van derden, dient de Klant contact op te nemen met de geregistreerde fabrikant van het product van derden voor primaire technische ondersteuning en garantieclaims.

3. Als de Klant dit product apart heeft aangeschaft als eindgebruiker of als de fabrikant van het computersysteem van derden dat het Product bevat het Product als enige bron van het technische probleem heeft geïdentificeerd, kan de Klant om technische ondersteuning vragen door binnen de Garantieperiode per e-mail contact op te nemen met de Klantenservice via support@SanDisk.com of telefonisch via het nummer voor de regio van de Klant, dat te vinden is op https://www.westerndigital.com/support/international-phone-numbers. Bij een dergelijke technische ondersteuning worden alleen fouten aangepakt die uitsluitend zijn te wijten aan de vervaardiging van het Product.

C. Garantievoorwaarden

1. De Fabrikant garandeert aan de Klant dat dit Product, met uitsluiting van content en/of software (indien van toepassing) die is geleverd met of in het Product, tijdens de hieronder gespecificeerde Garantieperiode (zoals hieronder gedefinieerd) onder normale gebruiksomstandigheden (a) vrij is van materiële materiaal- of productiefouten en (b) in materieel opzicht voldoet aan de gepubliceerde productspecificaties van de Fabrikant. Een Product bevat alleen een materiële fout en wordt alleen als materieel defect beschouwd als dit Product niet de aangegeven ontwerplevensduur haalt (tot en met de van toepassing zijnde Garantieperiode) en wordt geretourneerd naar de juiste locatie binnen de Garantieperiode en met inachtneming van de toepasselijke drempelinformatie voor prestaties die is opgenomen in het gegevensblad voor het Product (zoals opgesteld of verstrekt door de Fabrikant).

2. Deze Garantie omvat geen schade aan dit Product die het gevolg is van ongeval, misbruik, onjuist gebruik, natuur- of persoonlijke rampen, onjuiste installatie, aanwezigheid van een product van derden in een computersysteem of enige onbevoegde demontage, reparatie of aanpassing. Het is mogelijk een Product te gebruiken onder omstandigheden die ertoe leiden dat het medium versleten raakt (en de Garantie verloopt) voordat de vermelde tijdsperiode in de Garantieperiode, zoals gespecificeerd in de van toepassing zijnde duurzaamheidsspecificatie, is verstreken.

3. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en een bestaande reeks garantievoorwaarden tussen de Klant en de Fabrikant, hebben de voorwaarden tussen Klant en Fabrikant voorrang boven deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst heeft echter voorrang boven de voorgedrukte voorwaarden op alle Klantformulieren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inkooporders die door de Klant zijn verstrekt.

D. Garantieclaims.

1. De Klant kan een garantieclaim indienen door (a) contact op te nemen met de partij die als distributeur of wederverkoper optreedt en waarbij de aankoop is gedaan ("Wederverkoper") binnen de Garantieperiode en een bewijs van aankoop te overleggen en bewijs te leveren dat de retournerende partij de oorspronkelijke koper is (voorzien van datum, plaats van aanschaf en naam van de Wederverkoper indien van toepassing) en productnaam, type en nummer of (b) een RMA-nummer te ontvangen van de Fabrikant en de garantieretourprocedures van de Fabrikant te volgen. Alleen de Klant kan zijn recht op de Garantie uitoefenen en de Klant moet het Product retourneren volgens de richtlijnen die worden verstrekt door Wederverkoper en/of Fabrikant, met inbegrip van een gedetailleerde uitleg van het probleem aan de hand waarvan dit snel kan worden gereproduceerd. De Fabrikant behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de Klant te instrueren om producten te retourneren via de Wederverkoper.

2. Mogelijk moet een retourzending plaatsvinden naar een ander land dan het land waar de Klant is gevestigd en/of waar deze het Product heeft aangeschaft.

3. Als de Klant van mening is dat enig Product niet aan de garantievoorwaarden voldoet en ervoor kiest de garantieprocedures van de Fabrikant te gebruiken, dient de Klant zich aan het op dat moment geldende RMA-proces (Return Material Authorization) van de Fabrikant te houden en dient de Klant een RMA-nummer aan te vragen bij de Klantenservice compleet met een samenvatting van het defect. De Fabrikant verstrekt dan een RMA-nummer aan de Klant, met instructies voor het naar de Fabrikant verzenden van het Product dat naar mening van de Klant defect is. De Klant zal een Product waarvan wordt aangenomen dat het defect is terugsturen in een geschikte verpakking, waarop duidelijk het RMA-nummer staat vermeld dat de Klant voorafgaand aan de retourzending heeft ontvangen van de Fabrikant. Producten die onder deze paragraaf worden geretourneerd aan de Fabrikant, en enige gerepareerde of vervangen Producten onder dit Artikel, worden aan en van de Fabrikant geleverd op kosten en risico van de Fabrikant. De Fabrikant (of een onderaannemer van de Fabrikant) zal het Product evalueren en, na het vinden van een defect, de retourzending volledig op kosten van de Fabrikant afhandelen. Als een Fabrikant vaststelt dat dit Product geen storing bevat, vergoedt de Klant alle onkosten voor retournering van het Product aan de Fabrikant. Als producten op onjuiste wijze van labels worden voorzien, worden verpakt of worden verzonden, kan de garantie voor dat Product mogelijk komen te vervallen. De Fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat tijdens verzending naar onze vestigingen die RMA’s ontvangen.

4. De Fabrikant kan ervoor kiezen enig niet-conform Product te repareren of vervangen. Bij een dergelijke vervanging wordt gebruikgemaakt van een nieuw of gereviseerd Product dat dezelfde of grotere functionaliteit biedt dan het geretourneerde Product. Indien de Fabrikant niet in staat is het niet-conforme Product te repareren of vervangen, of als dergelijke opties commercieel niet redelijk zijn, verstrekt de Fabrikant een restitutie voor het niet-conforme Product aan de Klant. De waarde van de restitutie betreft, naar goeddunken van de Fabrikant, (a) de vervangingswaarde van het niet-conforme Product of (b) de aankoopwaarde van het niet-conforme Product, naar rato van de duur van de garantietermijn waarin de Klant geen gebruik van het Product heeft kunnen maken. Een verouderd of beëindigd product kan worden vervangen door hetzelfde Product of, indien geen vervanging beschikbaar is, door een Product met vergelijkbare functie en capaciteit. Het rechtsmiddel van de Klant onder deze paragraaf is mogelijk afhankelijk van de eis van de Fabrikant om het Product fysiek te retourneren.

5. De Fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige verlies van of enige schade aan gegevens als onderdeel van het RMA-proces. De Klant begrijpt dat de Fabrikant mogelijk onopzettelijk toegang heeft tot de gegevens op het geretourneerde Product tijdens het RMA-proces. Teneinde gevoelige gegevens te beschermen tegen openbaarmaking, adviseert de Fabrikant om zo veel gevoelige gegevens als technisch gezien mogelijk is te verwijderen alvorens het Product te verzenden voor RMA-verwerking. Indien niet alle gegevens zijn of kunnen worden verwijderd, zal de Klant de Fabrikant en Wederverkoper schadeloos stellen voor, verdedigen tegen en vrijwaren van enige mogelijke aansprakelijkheid in verband met de potentiële aanwezigheid in het geretourneerde Product van gevoelige en/of persoonlijke gegevens, ongeacht of deze gegevens verband houden met de Klant of met enige andere derde partij.

6. De Fabrikant is niet aansprakelijk voor (a) enige incidentele, indirecte, speciale, bijkomende of gevolgschade, of punitieve schadevergoeding, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlies van winsten en/of het verlies van gegevens, andere verliezen, schade of kosten die direct of indirect voortvloeien uit enig defect of onvermogen om het Product te gebruiken of slechte prestaties, apart of in combinatie met andere apparatuur, ongeacht of de Fabrikant of de Klant is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, of voor (b) enige bedragen die bij elkaar opgeteld de aankoopprijs overtreffen die is betaald voor het desbetreffende Product of de desbetreffende Producten. De Fabrikant is niet aansprakelijk en biedt onder deze Garantie geen dekking voor enige kosten die verband houden met service en/of installatie van producten van Western Digital® of SanDisk®, met inbegrip van het Product. Deze Garantie bevat de volledige aansprakelijkheid en verplichtingen van de Fabrikant met betrekking tot defecten, inbreuken op de garantie of andere voorbeelden van het niet nakomen van de specificaties voor enige Producten.

7. Producten van de Fabrikant, met inbegrip van het Product, mogen niet worden gebruikt in toepassingen waarin storingen tot letsel of levensbedreigende situaties kunnen leiden, zoals luchtvaart- en automobielsystemen, nucleaire, medische of levensondersteunende systemen (of enige andere vorm van bijzonder gevaarlijke toepassingen), en de Fabrikant heeft onder geen voorwaarden enige Garantie- of andere verplichting voortvloeiend uit een dergelijk Productgebruik. NIETTEGENSTAANDE ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN GELDT DAT, TERWIJL PRODUCTEN UITEENLOPENDE FOUTPERCENTAGES EN EEN BEPERKTE NUTTIGE LEVENSDUUR MET DUURZAAMHEIDSLIMIETEN HEBBEN, DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONTWERP, PRODUCTIE EN ADEQUATE TESTS VAN DE TOEPASSINGEN, SYSTEMEN EN APPARATEN VAN DE KLANT MET BEHULP VAN HIERIN OPGENOMEN PRODUCTEN, BIJ DE KLANT LIGT IN GEVALLEN WAARBIJ STORINGEN IN HET PRODUCT DIRECT OF INDIRECT ZOUDEN KUNNEN RESULTEREN IN OVERLIJDEN, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE EIGENDOMS- OF MILIEUSCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, ALS CRUCIALE COMPONENTEN IN MEDISCHE APPARATEN, APPARATEN VOOR LEVENSONDERSTEUNING, TOEPASSINGEN VOOR DE AUTOMOBIELBRANCHE EN ANDERE KRITIEKE TOEPASSINGEN ("KRITIEKE TOEPASSINGEN"). DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET IMPLEMENTEREN VAN VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN PASSENDE REDUNDANTIES, FUNCTIES VOOR FOUTTOLERANTIE EN BACK-UP DIE VOLDOENDE ZIJN OM EINDGEBRUIKERS TE BESCHERMEN TEGEN ELK RISICO OP SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN VOORTVLOEIEND UIT ENIGE STORING OF ENIG ANDER PROBLEEM BIJ HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN IN OF DOOR DE TOEPASSINGEN, SYSTEMEN OF APPARATEN VAN DE KLANT BIJ HET WERKEN MET KRITIEKE TOEPASSINGEN EN DIE EINDGEBRUIKERS ANDERSZINS ZULLEN VOORZIEN VAN WAARSCHUWINGEN, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES OM DERGELIJKE RISICO’S TE VERMIJDEN.

E. DISCLAIMER

DE HIERIN VERMELDE GARANTIE IS DE ENIGE BRON VAN GARANTIERECHTEN VAN DE KLANT IN VERBAND MET PRODUCTEN EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERHANDELBAARHEID EN NIET-INBREUK, DIE HIERBIJ ALLEMAAL WORDEN AFGEWEZEN. ER WORDEN GEEN GARANTIERECHTEN TOEGEKEND AAN ENIGE ANDERE PARTIJ DAN DE KLANT DIE HET PRODUCT HEEFT AANGESCHAFT. DE WETTEN VAN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KENNEN MOGELIJK ANDERE RECHTEN TOE DIE NIET WORDEN BEÏNVLOED DOOR DEZE GARANTIE.

F. Garantieperiode

1. De termijn van de Garantie ("Garantieperiode") waarnaar hierboven wordt verwezen, wordt aangegeven in kalenderjaren en gaat in op de verzenddatum van het Product door de Fabrikant. Een “X” binnen een SKU geeft een variabele aan.

Voor de volgende groep producten vervalt de Garantieperiode aan het einde van wat zich eerder voordoet: (a) de vermelde tijdsperiode voor het hieronder geïdentificeerde Product of (b) het moment van overschrijding van de aangegeven duurzaamheidslimiet voor het gebruik van het Product door de Klant. Dit is (i) het moment waarop de totale cumulatieve gegevens in het Product (zoals vastgelegd in het S.M.A.R.T.-kenmerk (E6h/230) “Media Wear Out Indicator” van het Product) 100% van de duurzaamheidslimiet bereikt of (ii) het totale aantal weggeschreven terabytes (TBW) zoals aangegeven in de onderstaande tabel of in de Specificaties voor het Product. In het geval van een conflict tussen de onderstaande tabel en de Specificaties, hebben de Specificaties voorrang.

English Product Family SKU Warranty Length Endurance System Level SKU InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance
German Produktfamilie SKU-Nr. Garantiezeit Belastbarkeit Artikelposition auf Systemebene Lebensdauer von InfiniFlash-Karten Nutzungslebensdauer
French Gamme de produits UGS Durée de garantie Résistance UGS système Endurance de la carte InfiniFlash Endurance de l’appareil
Chinese
Traditional
产品系列 SKU 质保期 耐久性 系统级 SKU InfiniFlash 存储卡耐久性 设备耐久性
Chines
Simplified
產品系列 SKU 保固長度 耐久度 系統級 SKU InfiniFlash 記憶卡耐久度 裝置耐久度
Korean 제품군 SKU 보증 기간 내구성 시스템 레벨 SKU 인피니플래시 카드 내구성 어플라이언스 내구성
Jananese 製品ファミリー SKU番号 保証の長さ 耐久性 システムレベルSKU InfiniFlashカード耐久性 装置耐久性
Product Family:
Western Digital-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
WD Blue SN580 NVMe™ SSD WDS100T3B1E-00CHF0 Five (5) years 600 TBW
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs SDAPMUW-128G-1022
SDAPMUW-256G-1022
SDAPMUW-512G-1022
SDAPNUW-128G-1022
SDAPNUW-256G-1022
SDAPNUW-512G-1022
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital CL SN720 NVMe™ SSDs SDAQNTW-256G-1022
SDAQNTW-512G-1022
SDAQNTW-1T00-1022
SDAQNTX-2T00-1022
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD SDAPTUW-128G
SDAPTUW-256
SDAPTUW-512G
SDAPMUW-128G
SDAPMUW-256
SDAPMUW-512G
SDAPNUW-128G
SDAPNUW-256
SDAPNUW-512G
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD SDAPNTW-256G
SDAPNTW-512G
SDAPNTW-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN730 NVMe™ SSD SDBPNTY-256G
SDBPNTY-512G
SDBPNTY-1T00
SDBQNTY-256G
SDBQNTY-512G
SDBQNTY-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN735 NVMe™ SDBPNHH-256G
SDBPNHH-512G
SDBPNHH-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN740 NVMe™ SDDPTQD-256G
SDDPTQD-512G
SDDPTQD-1T00
SDDPTQE-2T00
SDDPNQD-256G
SDDPNQD-512G
SDDPNQD-1T00
SDDPNQE-2T00
SDDQTQD-256G
SDDQTQD-512G
SDDQTQD-1T00
SDDQTQE-2T00
SDDQNQD-256G
SDDQNQD-512G
SDDQNQD-1T00
SDDQNQE-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, TLC SDBPTPZ-256G-XI
SDBPTPZ-512G-XI
SDBPTPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-256G-XI
SDBPNPZ-512G-XI
SDBPNPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-2T00-XI
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, SLC SDBPTPZ-085G-XI
SDBPTPZ-170G-XI
SDBPTPZ-340G-XI
SDBPNPZ-085G-XI
SDBPNPZ-170G-XI
SDBPNPZ-340G-XI
Five (5) years 4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
Western Digital PC SN530 NVMe™ SSD SDBPTPZ-256G
SDBPTPZ-512G
SDBPTPZ-1T00
SDBPMPZ-256G
SDBPMPZ-512G
SDBPMPZ-1T00
SDBPNPZ-256G
SDBPNZ-512G
SDBPNZ-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SA530 SATA SSD SDASB8Y-256G-1122
SDASB8Y-512G-1122
SDASB8Y-1T00-1122
SDASN8Y-256G-1122
SDASN8Y-512G-1122
SDASN8Y-1T00-1122
SDATB8Y-256G-1122
SDATB8Y-512G-1122
SDATB8Y-1T00-1122
SDATN8Y-256G-1122
SDATN8Y-512G-1122
SDATN8Y-1T00-1122
SDASB8Y-256G
SDASB8Y-512G
SDASB8Y-1T00
SDASN8Y-256G
SDASN8Y-512G
SDASN8Y-1T00
SDATB8Y-256G
SDATB8Y-512G
SDATB8Y-1T00
SDATN8Y-256G
SDATN8Y-512G
SDATN8Y-1T00
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN810 NVMe™ SSD
SDCPNRY-256G
SDCPNRY-512G
SDCPNRY-1T00
SDCPNRZ-2T00
SDCQNRY-256G
SDCQNRY-512G
SDCQNRY-1T00
SDCQNRZ-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Product Family:
SanDisk-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
U110 mSATA SSDs SDSA6DM-016G
SDSA6DM-024G
SDSA6DM-032G
One (1) year See Specifications
Extreme Pro SATA SSDs SDSSDXPS-960G-G25
SDSSDXPS-480G-G25
SDSSDXPS-240G-G25
Ten (10) years 80 TBW
Solid State Drive SSDs SDSSDP-128G-G25
SDSSDP-064G-G25
Three (3) years See Specifications
U110 2.5" SSDs SDSA6GM-032G
SDSA6GM-064G-1022
SDSA6GM-064G-1122
SDSA6GM-128G-1022
SDSA6GM-128G-1122
Three (3) years See Specifications
U110 mini mSATA SSDs SDSA6FM-016G
SDSA6FM-024G
SDSA6FM-032G
One (1) year See Specifications
U110 m.2 SSDs SDSA6MM-008G
SDSA6MM-016G
SDSA6MM-024G
SDSA6MM-032G
SDSA6PM-064G
SDSA6PM-128G
One (1) year See Specifications
Ultra II SATA SSDs SDSSDHII-960G-G25
SDSSDHII-480G-G25
SDSSDHII-240G-G25
SDSSDHII-120G-G25
Three (3) years 80 TBW
X110 mSATA SSDs SD6SF1M-256G-1022
SD6SF1M-256G-1022I
SD6SF1M-128G-1022
SD6SF1M-128G-1022I
SD6SF1M-064G-1022
SD6SF1M-064G-1022I
SD6SF1M-032G-1022
SD6SF1M-032G-1022I
Five (5) years See Specifications
X110 2.5" SSDs SD6SB1M-064-1022I
SD6SB1M-064G-1022
SD6SB1M-128-1022I
SD6SB1M-128G-1022
SD6SB1M-256-1022I
SD6SB1M-256G-1022
SD6SB1M-064G
SD6SB1M-128G
SD6SB1M-256G
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
One (1) year
One (1) year
See Specifications
X210 2.5" SSDs SD6SB2M-128G-1022I
SD6SB2M-256G-1022I
SD6SB2M-512G-1022
Five (5) years 80 TBW
X210 SATA 2.5" SD6SB2M-128G
SD6SB2M-256G
SD6SB2M-512G
One (1) year 80 TBW
X300s 2.5" SSDs SD7SB3Q-064G-1022I
SD7SB3Q-064G-1022
SD7SN3Q-064G-1122
SD7UB2Q-010T-1022
SD7UB2Q-010T-1122
SD7UB2Q-512G-1022
SD7UB2Q-512G-1122
SD7UB3Q-128G-1022
SD7UB3Q-128G-1122
SD7UB3Q-256G-1022
SD7UB3Q-256G-1122
SD7UN3Q-128G-1022
SD7UN3Q-256G-1022
SD7UN3Q-512G-1122
Five (5) years 80 TBW
X300s SATA 2.5" SSDs SD7SB2Q-010T
SD7SB2Q-512G
SD7SB3Q-064G
SD7SB3Q-128G
SD7SB3Q-256G
SD7UB2Q-512G
SD7UB3Q-128G
SD7UB3Q-256G
Three (3) years 80 TBW
X300s M.2 SSDs SD7SN3Q-064G
SD7SN3Q-128G
SD7SN3Q-256G
SD7SN3Q-512G
SD7UN3Q-128G
SD7UN3Q-256G
SD7UN3Q-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 2.5" SSDs SD7SB6S-128G
SD7SB6S-256G
SD7SB7S-010T
SD7SB7S-512G
SD7UB6S-128G
SD7UB6S-256G
SD7UB7S-512G
SD7SB7S-960G
SD7SB6S-128G-1122
SD7SB6S-256G-1122
SD7SB7S-010T-1122
SD7SB7S-512G-1122
SD7SF6S-128G-1122
SD7SF6S-256G-1122
Three (3) years 80 TBW
X300 M.2 2280 SSDs SD7SN6S-128G
SD7SN6S-256G
SD7SN6S-512G
SD7UN6S-128G
SD7UN6S-256G
SD7UN6S-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 mSATA SSDs SD7SF6S-128G
SD7SF6S-256G
SD7SF6S-512G-1122
Three (3) years
Three (3) years
Five (5) years
80 TBW
80 TBW
80 TBW
X400 2.5" SSDs SD8SB8U-1T00-1122
SD8TB8U-1T00-1122
SD8SB8U-512G-1122
SD8TB8U-512G-1122
SD8SB8U-256G-1122
SD8TB8U-256G-1122
SD8SB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
320 TBW
160 TBW
160 TBW
80 TBW
80 TBW
72 TBW
X400 M.2 2280 SSDs SD8SN8U-1T00-1122
SD8SN8U-512G-1122
SD8SN8U-256G-1122
SD8SN8U-128G-1122
SD8TB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
160 TBW
80 TBW
72 TBW
72 TBW
Z400s 2.5" SSDs SD8SBAT-256G-1122
SD8SBAT-128G
SD8SBAT-128G-1122
SD8SBAT-064G
SD8SBAT-064G-1122
SD8SBAT-032G
SD8SBAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s mSATA SSDs SD8SFAT-128G
SD8SFAT-128G-1122
SD8SFAT-064G
SD8SFAT-064G-1122
SD8SFAT-032G
SD8SFAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s M.2 2280 SSDs SD8SNAT-256G
SD8SNAT-256G-1122
SD8SNAT-128G
SD8SNAT-128G-1122
SD8SNAT-064G
SD8SNAT-064G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
Z400s M.2 2242 SSDs SD8SMAT-128G
SD8SMAT-128G-1122
SD8SMAT-064G
SD8SMAT-064G-1122
SD8SMAT-032G
SD8SMAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z410 2.5" SSDs SD8SBBU-120G-1122
SD8SBBU-240G-1122
SD8SBBU-480G-1122
Three (3) years 40 TBW
80 TBW
120 TBW
X600 2.5”/7mm cased Non-SED SSDs SD9SB8W-128G
SD9SB8W-256G
SD9SB8W-512G
SD9SB8W-1T00
SD9SB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 Non-SED SSDs SD9SN8W-128G
SD9SN8W-256G
SD9SN8W-512G
SD9SN8W-1T00
SD9SN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 2.5”M/7mm cased SED SSDs SD9TB8W-128G
SD9TB8W-256G
SD9TB8W-512G
SD9TB8W-1T00
SD9TB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 SED SSDs SD9TN8W-128G
SD9TN8W-256G
SD9TN8W-512G
SD9TN8W-1T00
SD9TN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
Any Other Non-Customized Commercially Available SanDisk® SSD XXXXXXXXXXXXXX One (1) year See Specifications

Voor de volgende groep producten vervalt de Garantieperiode aan het einde van wat zich eerder voordoet: (a) de aangegeven tijdsperiode voor het hieronder geïdentificeerde Product of (b) het moment van overschrijding van de aangegeven duurzaamheidslimiet voor het gebruik van het Product door de Klant, hetgeen zal worden gemeten door het gemiddelde aantal schrijfbewerkingen van de drive per dag (DWPD) voor het Product te berekenen tijdens de geprojecteerde garantieduur van het Product zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

Product Family SKU Warranty Length Endurance
Optimus Extreme™ SAS SSDs SDLKOE9W-100G-5CA1
SDLKOD9W-200G-5CA1
SDLKOC9W-400G-5CA1
SDLLOC9W-800G-5CA1
Five (5) years 45 DWPD
Optimus Ultra™ SAS SSDs SDLKOEGW-150G-5CA1
SDLKODGW-300G-5CA1
SDLKOCGW-600G-5CA1
SDLLOCGW-012T-5CA1
Five (5) years 30 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs SDLKOEDM-200G-5CA1
SDLKODDM-400G-5CA1
SDLKOCDM-800G-5CA1
SDLLOCDM-016T-5CA1
Five (5) years  10 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs - Recertified Product SDLKOEDM-200G-5CRC
SDLKODDM-400G-5CRC
SDLKOCDM-800G-5CRC
SDLLOCDM-016T-5CRC
SDLKOEDM-200G-5CRZ
SDLKODDM-400G-5CRZ
SDLKOCDM-800G-5CRZ
SDLLOCDM-016T-5CRZ
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
One (1) year
One (1) year
One (1) year
One (1) year

10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
Optimus Eco™ SAS SSDs SDLKOD6R-400G-5CA1
SDLKOC6R-800G-5CA1
SDLLOC6R-016T-5CA1
SDLLOC6R-020T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
3 DWPD
3 DWPD
1 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD SDLLOCDR-038T-5CA3
SDLLOCDR-038T-5CA1
Five (5) years 0.5 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD - Recertified Product SDLLOCDR-038T-5CRC
SDLLOCDR-038T-5CRZ
Three (3) years
One (1) Year
0.5 DWPD
Lightning Ultra™ Gen. II SAS SSDs SDLTMDKW-200G-5CA1
SDLTMDKW-400G-5CA1
SDLTMCKW-800G-5CA1
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKM-200G-5CA1
SDLTODKM-400G-5CA1
SDLTODKM-800G-5CA1
SDLTOCKM-016T-5CA1
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKR-800G-5CA1
SDLTOCKR-016T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
Lightning® Write-Intensive SAS SSDs SDLB6HS-200GC-00
SDLB6HS-400GC-00
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Mixed-Use SAS SSDs SDLB6HM-200GC-00
SDLB6HM-400GC-00
SDLB6HM-800GC-00
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Read-Intensive SAS SSDs SDLB6JC-400GC-00
SDLB6JC-800GC-00
SDLB6JC-016TC-00
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Ultra™ SATA SSDs SDLFOEAM-100G-1HA1
SDLFODAM-200G-1HA1
SDLFODAM-400G-1HA1
SDLFOCAM-800G-1HA1
Five (5) years 3 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Five (5) years 1 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs - Recertified Product SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco™ SATA SSDs SDLFNDAR-240G-1HA2
SDLFNDAR-480G-1HA2
SDLFNCAR-960G-1HA2
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSDs SDLF1DAR-480GC-1Hxx
SDLF1DAR-960GC-1Hxx
SDLF1CRR-019TC-1Hxx
Five (5) years 0.6 DWPD
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSDs SDLF1DAM-400GC-1Hxx
SDLF1DAM-800GC-1Hxx
SDLF1CRM-016TC-1Hxx
Five (5) years 1.8 DWPD
ULLtraDIMM™ DDR3 SSDs SDLOODFM-200G-6KB1
SDLOOCFM-400G-6KB1
Five (5) years 10 DWPD

Voor de volgende groep PCIe-producten vervalt de Garantieperiode aan het einde van wat zich eerder voordoet: (a) de aangegeven tijdsperiode voor het hieronder geïdentificeerde Product of (b) het moment van overschrijding van de aangegeven duurzaamheidslimiet voor het gebruik van het Product door de Klant, hetgeen zal worden gemeten door het totale aantal weggeschreven petabytes (PBW) voor normaal gebruik te berekenen tijdens de geprojecteerde garantieduur van het Product zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Voor gebruikers die oplossingen implementeren met meerdere producten, wordt bij de duurzaamheidsclassificaties uitgegaan van een uniforme verdeling van schrijfbewerkingen over alle producten.

Product Family SKU Warranty Length Endurance
ioFX 420GB SDFABAMOF-420G-SF1 Five (5) years 2 PBW
ioFX2 1.6TB SDFABAMOF-1T65-SF1 Five (5) years 8 PBW
ioFX2 410 GB SDFABAMOF-410G-SF1 Five (5) years 2 PBW
Fusion ioMemory SX300-1300 SDFACAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX300-1600 SDFACAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX300-3200 SDFACAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX300-6400 SDFACCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory SX350-1300 SDFADAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX350-1600 SDFADAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX350-3200 SDFADAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX350-6400 SDFADCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory PX600-1000 SDFACAMOP-1T00-SF1 Five (5) years 12 PBW
Fusion ioMemory PX600-1300 SDFACAMOP-1T30-SF1 Five (5) years 16 PBW
Fusion ioMemory PX600-2600 SDFACAMOP-2T60-SF1 Five (5) years 32 PBW
Fusion ioMemory PX600-5200 SDFACCMOP-5T20-SF1 Five (5) years 64 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 1.92TB SDLC2CLR-019T-3NA1 Five (5) years 2.1 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 3.84TB SDLC2LLR-038T-3NA1 Five (5) years 3.5 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 1.6TB SDLC2CLR-016T-3NA1 Five (5) years 4.96 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 3.2TB SDLC2LLR-032T-3NA1 Five (5) years 7 PBW

Garantie-informatie voor apparaten

Voor de volgende groep InfiniFlash-producten verstrijkt de Garantieperiode voor het chassis aan het einde van de aangegeven tijdsperiode voor het hieronder geïdentificeerde Product. Voor de InfiniFlash-kaart vervalt de Garantieperiode aan het einde van wat zich eerder voordoet: (a) de aangegeven tijdsperiode voor het hieronder geïdentificeerde Product of (b) het moment van overschrijding van de aangegeven duurzaamheidslimiet voor het gebruik van het Product door de Klant, hetgeen zal worden gemeten door het totale aantal weggeschreven petabytes (PBW) voor normaal gebruik te berekenen tijdens de geprojecteerde garantieduur van het Product zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Bij de duurzaamheidsclassificaties wordt uitgegaan van een uniforme verdeling van schrijfbewerkingen over alle InfiniFlash-kaarten.

Product Family System Level SKU Warranty Length InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance1
InfiniFlash 100/500/700 Series SDIF100-2YXXXXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (8 TB BSSD) SDIF150-2Y8XXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (4 TB BSSD) SDIF150-2Y4XXXX Three (3) years 17.5 PBW 1.2 EBW

1 De duurzaamheidsclassificaties voor apparaten worden berekend door het aantal weggeschreven exabytes (EBW) voor vierenzestig InfiniFlash-kaarten onder normaal gebruik te extrapoleren met een uniforme verdeling van schrijfbewerkingen over de hele garantieperiode heen. Deze informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en is geen meetcriterium voor het meten van de Garantieperiode.

Garantie-informatie voor Embedded Integrated Solutions (“EIS”)

Voor de volgende groep EIS-producten vervalt de Garantieperiode aan het einde van wat zich eerder voordoet: (a) de hieronder aangegeven tijdsperiode voor het van toepassing zijnde Product of (b) het moment van overschrijding van de aangegeven betrouwbaarheidskenmerken (met inbegrip van de duurzaamheidslimiet), zoals geïdentificeerd in de Specificatie, voor het gebruik van het Product door de Klant.

Met “Specificaties” worden operationele elementen, functies, betrouwbaarheidskenmerken en functionele ontwerpspecificaties bedoeld voor een Product dat wordt vermeld in de Productspecificaties (documenten die als “specificatie” of “gegevensblad” worden betiteld en het kwalificatierapport voor dit Product).

Product Family:
Western Digital-iNAND
SKU Warranty Length
iNAND
EM111/EM122/EM131/EM132/EU311/EU511/EU521/EU551, 7232/7250/7350/7550/8521/8630/8631 MC and CL Series
SDINADF4, SDINBDG4, SDINBDA2, SDINDDH4, SDINEDK4, SDINFDK4, SDINFDO2 One (1) year
iNAND EM123/EM133, 7250/7550 CH Series SDINBDG4-H2, SDINBDA6-H Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312/EU552, 7250/7550/8251 IX Series SDINBDG4-I2, SDINBDG4-XI2, SDINBDA6-I2, SDINBDA6-XI2, SDINDDH6-I, SDINDDH6-XI, SDINFDQ6-I1, SDINFDQ6-XI1 Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312/EU552, 7250/7550/8251 AT Series SDINBDG4-A2, SDINBDG4-XA2, SDINBDG4-ZA2, SDINBDA6-XA2, SDINBDA6-ZA2, SDINDDH6-XA2, SDINDDH6-ZA2, SDINFDQ62 Two (2) years

2. Op voorwaarde dat de maximale TBW-waarde (weggeschreven terabytes), zoals gespecificeerd in het gegevensblad van het desbetreffende product) niet wordt bereikt voorafgaand aan het einde van de Garantieperiode, zoals hierboven aangegeven

Product Family:
Western Digital-SD and microSD
SKU Warranty Length
SD and microSD Cardsz LD101/LD301/LD501/QD101/QD301/QD501 CL Series SDSDAA, SDSDAD, SDSDAE, SDSDQAB, SDSDQAD, SDSDQAE One (1) year
SD and microSD Cards EB/EC/ED Series SDSDEB, SDSDEC, SDSDQEB, SDSDQEC, SDSDQED Two (2) years
SD and microSD Cards AF3, LD332/QD332/QD334 IX Series SDSDAF3, SDSDQAF3 Two (2) years
SD and microSD Cards LD342/QD342 IX Series SDSDAF4, SDSDQAF4 Two (2) years
SD Cards AG3, LD332 AT Series SDSDAG3 Two (2) years
Product Family:
Western Digital USB
SKU Warranty Length
USB SDUFD33, SDUFD50, SDUFD51 One (1) year
USB H Series SDUFDEC, SDUFDEA Two (2) years

Als uw Product is aangeschaft bij een OEM en de SKU van uw Product niet wordt genoemd in enige tabel in de Garantie, neemt u contact op met uw OEM om de duur van de garantieperiode voor uw Product te bepalen.

G. Gegevensbladen en specificaties van producten

De gegevensbladen en specificaties voor de Producten zijn te vinden op de site voor klantenondersteuning van Western Digital. Als de gegevens en de specificaties voor het Product niet te vinden zijn op support.westerndigital.com, neemt u contact op met de Klantenservice om een kopie van de documenten aan te vragen.

Alle vragen met betrekking tot het gebruik van deze garantie kunt u richten aan: Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035; T.a.v.: Commercial Legal Department.

Versie 11.2021