Gegevensherstel

Afwijzing van aansprakelijkheid

Als je gebruikmaakt van gegevensherstelservices komt de garantie van Western Digital die bij de drive hoort die je hebt gekocht bij een wederverkoper of distributeur van Western Digital niet te vervallen. Je kunt de garantiestatus van je drive behouden door ervoor te zorgen dat de serviceprovider die je gebruikt je een schriftelijke verificatie biedt, op briefpapier van het bedrijf, dat het gegevensherstel of andere services heeft uitgevoerd op je harddrive. In alle andere gevallen komt de garantie van Western Digital te vervallen als een teruggestuurde drive een defect vertoont dat kan worden toegeschreven aan onjuist gebruik of misbruik, onjuiste installatie, aanpassing of andere oorzaken die worden genoemd in ons garantiebeleid

Elke overeenkomst die jij aangaat met de hieronder genoemde serviceprovider is een kwestie tussen jou en de serviceprovider. Western Digital biedt geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de services die worden geboden door de serviceprovider, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige garantie betreffende de kwaliteit of betrouwbaarheid van services die door het bedrijf zijn uitgevoerd. Je selectie van de serviceprovider is geheel voor jouw eigen risico. Western Digital accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade van welke aard ook die verband houdt met, voortvloeit uit of het resultaat is van de prestaties van services van de serviceprovider, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig gegevensverlies op een harddrive van Western Digital.

Veel van onze gegevensherstelpartners bieden hun services wereldwijd aan. Als je gegevensherstelservices nodig hebt en geen van onze partners in jouw land actief is, neem je contact met hen op voor informatie en assistentie.