ZÁRUKA VÝROBCE PRO SPOTŘEBITELSKÉ VÝROBKY SANDISK

Určeno pro, avšak neomezeno na spotřebitele v České republice

Datum účinnosti – 15.dubna 2016

SanDisk poskytuje kupujícímu konečnému uživateli („Vy”) tuto záruku, že tento výrobek („Výrobek”) s výjimkou obsahu a/nebo software dodaného s Výrobkem bude prostý podstatných výrobních vad, bude odpovídat zveřejněným specifikacím výrobků SanDisk a bude způsobilý pro běžné užívání v souladu se zveřejněnými pokyny po dobu trvání Záruční doby specifikované v tabulce počínající dnem nákupu za předpokladu, že Výrobek byl uveden na trh v souladu s právními předpisy. Tato záruka je poskytována pouze Vám a je nepřenosná.

Tato záruka nepokrývá užívání Výrobku v souvislosti s následujícími druhy užívání nebo zařízeními (podle určení SanDisk): (i) běžné opotřebení, (ii) videosledování, bezpečnostní účely, sledovací zařízení, (iii) internetové/síťové kamery, (iv) zařízení pro nahrávání uvnitř automobilu / kamery na palubní desku / kamery černých skříněk, (v) zobrazovací zařízení přehrávající video ve smyčce, (vi) set top boxy pro kontinuální nahrávání, (vii) zařízení pro kontinuální zápis dat jako např. servery nebo (viii) jiné excesivní způsoby užívání přesahující běžné užívání v souladu se zveřejněnými pokyny. Pro informace o produktech SanDisk určených pro užití ve spojení se způsoby užití a zařízeními uvedenými v bodech (i) – (vi) výše prosím navštivte naši stránku pro výrobky s vysokou odolností zde.

Tato záruka se vztahuje pouze na originální výrobky SanDisk®. Pouze pro spotřebitele z Evropského hospodářského prostoru (EHP): Western Digital Technologies, Inc., ani jeho přidružené společnosti (dále jen “WDT”) nebudou poskytovat podporu ve vztahu k jakýmkoli výrobkům, které nebyly dovezeny nebo uvedeny na trh v Evropském hospodářském prostoru společností WDT nebo s jejím souhlasem a nebyly prodány prostřednictvím autorizované sítě.

Pro uplatnění reklamace prosím kontaktujte SanDisk na telefonním čísle uvedeném v tabulce nebo na support@SanDisk.com po dobu Záruční doby, poskytněte doklad o nákupu (uvádějící datum a místo nákupu a název prodejce) a uveďte název výrobku, typ a číslo. Výrobek můžete vrátit poté, co obdržíte číslo oprávnění k vrácení materiálu (Return Material Authorization number) a při dodržení jakýchkoli dalších uvedených pokynů. Pro bližší informace navštivte westerndigital.com/cs-cz/support. Tato záruka je podmíněna vrácením Výrobku. SanDisk neodpovídá za ztrátu nebo poškození jakéhokoli Výrobku během přepravy.

SanDisk je oprávněn podle své volby: (1) opravit nebo (2) vyměnit Výrobek za nový, opravený nebo repasovaný Výrobkem téže nebo větší kapacity nebo jiný ekvivalentní výrobek. V Případě výměny je SanDisk oprávněn vyměnit Výrobek za jiným dříve použitý, opravený a testovaný tak, aby vyhověl specifikacím SanDisk.

SanDisk neodpovídá za nepřímou nebo následnou škodu (včetně ztráty dat) ani za škodu způsobenou nevhodným užíváním (včetně užití v nekompatibilním zařízení nebo způsobem užití, který je jinak v rozporu s pokyny) nebo nesprávnou instalací, neodbornou opravou, úpravou nebo škodu náhodně vzniklou. Výše uvedené představuje úplný rozsah odpovědnosti SanDisk, která nepřesáhne cenu, kterou jste za produkt zaplatil(a) včetně nákladů nezbytných pro uplatnění práv ze záruky. Výrobky SanDisk je zakázáno užívat v zařízeních, kde by selhání mohlo ohrozit zdraví nebo život, jako např. systémy pro udržení života. SANDISK VYLUČUJE V PLNÉM ROZSAHU DOVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY. V PŘÍPADECH, KDY SANDISK NENÍ OPRÁVNĚN VYLOUČIT PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ IMPLICITNÍ ZÁRUKY, TAKOVÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY JSOU OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY. TRVÁNÍ ZÁRUKY U VYMĚNĚNÉHO VÝROBKU BUDE OMEZENO NA ČÁST ZÁRUČNÍ DOBY, KTERÁ ZBÝVALA V PŘÍPADĚ VAŠEHO PŮVODNÍHO VÝROBKU. NĚKTERÉ STÁTY (NEBO JURISDIKCE) NEUMOŽNUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU, PROTO SE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NEMUSÍ VE VAŠEM PŘÍPADĚ UPLATNIT.

Tato omezená záruka Vám poskytuje specifická práva. Národní, státní nebo místní právní předpisy Vám mohou poskytovat jiná práva, která nejsou touto zárukou dotčena.