Oznámení o zásadách ochrany osobních údajů

Pro předložení Vašeho profilu na pracovní pozici ve společnosti Western Digital si musíte si přečíst toto Oznámení o zásadách ochrany osobních údajů a v závislosti na zákonech na ochranu soukromí v zemi, kde žijete, buď potvrdíte, že jste zásady obdržel(a) a rozumíte jim, nebo souhlasíte s tímto Oznámením o zásadách na ochranu osobních údajů. Pokud nepotvrdíte, že jste zásady obdržel(a) a rozumíte jim, nebo neposkytnete souhlas s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů, nebudete moci profil pro danou pracovní pozici předložit.

Jako součást procesu předkládání žádosti společnost Western Digital vyžaduje a zpracovává Vaše osobní údaje, mezi něž patří: Vaše celé jméno; Vaše e-mailová adresa, Vaše telefonní číslo pevné linky a mobilního telefonu; adresa Vašeho bydliště; údaje o Vašem předchozím zaměstnavateli; Vaše dosavadní pracovní praxe; Vaše poloha; IP adresa; Vaše vzdělání a školení; jazyky, se kterými mluvíte a dosažená kvalifikace a certifikace. Připojit můžete rovněž další dokumenty, ke kterým může společnost Western Digital při rozhodování přihlédnout. Nemáte žádnou zákonnou povinnost poskytovat společnosti Western Digital jakékoli údaje a souhlasíte s tím, že v rozsahu, v jakém tyto údaje poskytujete, tak činíte z vlastní svobodné vůle a souhlasu.

Vaše osobní údaje může společnost Western Digital získat i z jiných zdrojů. Společnost Western Digital může získat Vaše osobní údaje například z profesní sociální sítě LinkedIn nebo ze stránek jiných sociální médií. Společnost Western Digital může Vaše osobní údaje získat rovněž z Vašich referencí nebo doporučení. Zaměstnanci společnosti Western Digital mohou poskytnout informace o svých zkušenostech a dojmech na základě komunikace s Vámi.

Veškeré údaje, které může společnost Western Digital o Vás zpracovávat, ať již se jedná o údaje poskytnuté Vámi nebo jinými osobami, budou označovány jako „Vaše údaje“.

Společnost Western Digital Vaše údaje využije pouze pro účely náboru zaměstnanců a tyto údaje neposkytne žádné třetí straně, která není spojena s procesem náboru zaměstnanců společnosti Western Digital. Pokud Vás společnost Western Digital vybere na konkrétní pracovní pozici, společnost Western Digital si uchová tyto údaje coby součást Vašich záznamů o zaměstnání.

V rámci procesu náboru a najímání zaměstnanců může společnost Western Digital zveřejňovat a předávat Vaše údaje různým přidruženým společnostem, divizím, organizačním jednotkám a dceřiným společnostem na celém světě, pokud je to nutné z obchodního hlediska a pro výše popsané účely. Pokud bude společnost Western Digital předávat Vaše údaje různým přidruženým společnostem, divizím, organizačním jednotkám a dceřiným společnostem na celém světě, bude to provádět v souladu s jejími Globálními zásadami na ochranu osobních údajů a příslušnými zákony na ochranu osobních údajů. Jestliže společnost Western Digital předává Vaše údaje mimo Evropský hospodářský prostor, společnost Western Digital to bude dělat pouze na základě doložky vnitropodnikové vzorové smlouvy, která chrání Vaše práva vztahující se k ochraně osobních údajů. Pro další informace ohledně Globálních zásad společnosti Western Digital na ochranu osobních údajů kontaktujte tým Western Digital Privacy Team na adrese compliance@wdc.com nebo pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Western Digital Data na adrese DPO@wdc.com.

Pokud Vás společnost Western Digital nepřijme na pracovní pozici, o kterou se ucházíte, může si Vaše údaje ponechat a kontaktovat Vás v budoucnu, pokud se ve společnosti otevřou vhodné pracovní pozice. Pokud si nepřejete, aby společnost Western Digital uchovávala Vaše údaje a chcete využít svého práva je vymazat, kontaktujte nás na adrese compliance@wdc.com nebo DPO@wdc.com. Poté, co společnost Western Digital obdrží od Vás požadavek na vymazání, vymaže Vaše údaje v souladu s platnými příslušnými zákony. Kromě toho, pokud potřebujete aktualizovat nebo opravit některé údaje, kontaktujte nás na adrese compliance@wdc.com nebo DPO@wdc.com.

Společnost Western Digital se zavazuje podniknout vhodná technická, fyzická a organizační opatření k ochraně Vašich údajů před neoprávněným či náhodným zničením, změnami nebo zveřejněním, náhodnou ztrátou, neoprávněným přístupem, zneužitím, nezákonným zpracováním a poškozením.