SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO PRO OBNOVU DAT SPOLEČNOSTI WESTERN DIGITAL

Datum poslední úpravy: 18. července 2023

Smluvní podmínky
Informace uvedené v tomto dokumentu popisují smluvní podmínky předplatného pro obnovu dat společnosti Western Digital (dále jen „předplatné“). Tyto informace mají sloužit k pochopení toho, na co se předplatné vztahuje a jak toto předplatné funguje. Pokud někdy budete potřebovat se svým předplatným pomoct, obraťte se kdykoli na správce služby.

POKUD SÍDLÍTE V USA (NEBO SE V USA NACHÁZÍ VAŠE SÍDLO FIRMY), PŘEČTĚTE SI PROSÍM TOTO UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ŘEŠENÍ SPORŮ: Tento dokument obsahuje ustanovení určující způsoby řešení našich a vašich vzájemných nároků (viz ustanovení Právní spory a rozhodčí smlouva níže), včetně dohody a závazku řešit spory v rámci rozhodčího řízení, která až na některé výjimky vyžadují, abyste své nároky vůči nám předkládali k závaznému rozhodčímu řízení, a omezují časové období, během kterého proti nám můžete nároky vznášet, pokud se v souladu s ustanovením Právní spory a rozhodčí smlouva níže nevyvážete. Pokud se z rozhodčího řízení nevyvážete: Nároky proti nám můžete podávat pouze individuálně, nikoli v rámci libovolné hromadné nebo reprezentativní žaloby či řízení, a domáhat se nápravy (včetně peněžité, soudní a deklaratorní nápravy) budete moct pouze individuálně.

Definice: V rámci tohoto dokumentu znamenají slova „my“, „nás“, „naše“ atd. nebo „správce“ subjekt či subjekty, které se zavázaly poskytovat služby v rámci tohoto předplatného, včetně společnosti Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great Oaks Pkwy, San Jose, CA 95119, USA. Slova „vy“, „vaše“ atd. znamenají původního kupujícího tohoto předplatného, který je příjemcem rozsahu poskytovaného v souladu s tímto dokumentem. „Produkt“ znamená produkt, na němž jsou uložena data v rozsahu tohoto předplatného. Rozsah je omezen na jeden disk nebo úložiště na jedno předplatné, jak je uvedeno při registraci sériového čísla produktu v okamžiku registrace předplatného. „Doba trvání“ znamená časové období, během kterého platí ustanovení tohoto předplatného. „Požadavek“ znamená vaši žádost o naši službu v souladu s tímto předplatným. „Doklad o zakoupení předplatného“ označuje stvrzenku (papírovou nebo v e-mailu), která vám byla poskytnuta jako doklad o zakoupení předplatného a potvrzuje datum jeho zakoupení, poskytované služby a dobu trvání.

Doba trvání: Rozsah tohoto předplatného začíná platit datem odeslání objednávky a pokračuje po zbytek časového období trvání, jak je uvedeno na vašem dokladu o zakoupení předplatného.

Poskytované služby: Souhlasíme s tím, že poskytneme zde uvedené služby pro váš produkt, když se s vaším produktem stane něco, na co se vztahuje toto předplatné během doby trvání, pokud tento produkt (a) splňuje definici „produktu“ uvedenou v oddílu Definice výše, (b) pokud se na něj NEVZTAHUJE žádné jiné pojištění, záruka, ručení nebo jiná servisní dohoda poskytující stejná plnění jako zde uvedená a (c) pokud NENÍ (i) určen k průmyslovému nebo nájemnímu použití (tzn. není určen ani k použití v průmyslových aplikacích či provozech, ani k půjčování nebo pronájmu), (ii) používán v zařízení RAID, ani (iii) nejde o produkt používaný „krytým subjektem“ a obsahující „chráněné zdravotní údaje“ ve smyslu pojmů definovaných zákonem HIPAA. Před odesláním produktu k poskytnutí služby v rámci tohoto předplatného v maximální možné míře zálohujte data, která na něm máte. Toto předplatné se nevztahuje na opravy ani výměnu produktu z žádných důvodů a neposkytuje krytí žádných ztrát, které jsou uvedeny v oddílu „Na co se předplatné nevztahuje“.

Toto předplatné poskytuje ochranu vašeho produktu při ztrátě dat. Pokud chcete zahájit uplatnění nároku, odešlete požadavek pomocí podacího formuláře společnosti Ontrack (https://resources.ontrack.com/cs-cz/western-digital-job-submission), případně se obraťte na správce na čísle 080010121314. DŮLEŽITÉ: Tato výhoda vám nedává záruku na to, že se podaří ztracená data obnovit. Na obnovu vašich dat však bude vynaloženo veškeré přiměřené úsilí.

Budete požádáni, abyste svůj produkt odeslali určené laboratoři správce, kde dojde k pokusu o obnovu vašich dat („laboratorní obnova dat“). Musíte použít původní balení produktu nebo takové balení, které poskytuje stejnou či vyšší úroveň ochrany produktu, aby během přepravy nedošlo k dalšímu poškození. Dokud nebude produkt přijat laboratorním zařízením správce, odpovědnost za veškerá rizika ztráty produktu nesete vy. Náklady na dopravu vašeho produktu do laboratorního zařízení správce i náklady na dopravu datového úložného média s obnovenými daty z vašeho původního produktu zpět vám hradíme my. V rámci tohoto předplatného máte nárok na maximálně jeden (1) pokus o laboratorní obnovu dat. Po přijetí vašeho originálního produktu v laboratorním zařízení správce provede správce následující kroky:

 • Pokusí se obnovit vaše ztracená data a soubory.
 • Pokud je váš produkt chráněn heslem, bude vás správce kontaktovat s žádostí o heslo, protože je nutné k provedení pokusu o obnovu dat.
 • Vrácení obnovených dat: Vaše obnovená data mohou být zpřístupněna ke stažení prostřednictvím zabezpečeného odkazu (pokud mají méně než 2 GB), případně nahrána na úložiště médií a odeslána zpět vám. Pokud budou obnovená data nahrána na úložiště médií a odeslána zpět vám, máte dvě možnosti:
  • Úložiště médií poskytne správce: Správce odpovídá za zajištění vhodného úložiště médií, které vám poskytne bezplatně. Správce odešle obnovená data zpět vám podle svého vlastního uvážení na úložišti médií dle svého výběru.
  • Úložiště médií poskytnete vy: V případě, že budete chtít poskytnout správci úložiště médií podle vaší volby, je vaší odpovědností ho zajistit a odeslat ho správci. Nesete také odpovědnost za případné náklady na dopravu. Správce musí vámi zvolené úložiště médií schválit, aby jeho typ a kapacita odpovídaly objemu obnovovaných dat.
 • Neobnovitelná data:  Pokud se nepodaří data plně obnovit, budete mít nárok na vrácení kupní ceny tohoto předplatného. Ta může být dle našeho uvážení vrácena ve formě nákupní dárkové karty („kompenzace za neobnovitelná data“). Poté veškeré naše další závazky v rámci tohoto předplatného zaniknou. Kompenzace za neobnovitelná data se NEVZTAHUJE na případy, kdy se podaří úspěšně obnovit část vašich ztracených dat. K uplatnění nároku musí dojít k úplné ztrátě a nemožnosti obnovy dat z vašeho produktu.
 • Může se stát, že si na svůj produkt nebo náhradní úložiště médií budete muset znovu nainstalovat svůj software. Nová nebo opakovaná instalace jakéhokoli softwaru je vaší odpovědností a toto předplatné se na ni nevztahuje.
 • Protože snaha o obnovu dat pomocí služeb laboratorní obnovy dat způsobí nefunkčnost vašeho produktu, bude váš původní produkt po pokusu o laboratorní obnovu dat bezpečně zničen. Před odesláním vašeho produktu k pokusu o laboratorní obnovu dat do laboratorního zařízení správce v maximální možné míře zálohujte data, která na něm máte.

Normy plnění: Na provedení laboratorní obnovy vašich dat vynaložíme komerčně přiměřené úsilí.  Svá obnovená data, případně vysvětlení, proč se vaše ztracená data nepodařilo obnovit, obdržíte do čtrnácti (14) pracovních dnů poté, co obdržíme váš produkt.

Omezení odpovědnosti: Naše maximální odpovědnost v souvislosti se všemi požadavky zpracovávanými v souladu se smluvními podmínkami tohoto předplatného nepřesáhne jeden (1) pokus o laboratorní obnovu dat.

KROMĚ TOHO NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY MIMO JINÉ VČETNĚ: POŠKOZENÍ MAJETKU, ZTRACENÝ ČAS NEBO ZTRACENÁ DATA V DŮSLEDKU SELHÁNÍ JAKÉHOKOLI PRODUKTU, V DŮSLEDKU ZPOŽDĚNÍ SLUŽEB NEBO NEMOŽNOSTI POSKYTOVAT SLUŽBY, ANI V DŮSLEDKU NEDOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ A KOMPONENT, ANI ZA JAKÉKOLI VÁM ZNÁMÉ DŘÍVE EXISTUJÍCÍ STAVY, VČETNĚ VEŠKERÝCH VNITŘNÍCH VAD PRODUKTU.

Na co se předplatné nevztahuje:  TOTO PŘEDPLATNÉ SE NEVZTAHUJE VZHLEDEM K PRODUKTŮM A V SOUVISLOSTI S NIMI NA ŽÁDNÉ SELHÁNÍ, POŠKOZENÍ, OPRAVY ANI SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE NEBO PLYNOUCÍ Z:

 • Vám známého dříve existujícího stavu („dříve existující stav“ znamená stav, který se s přiměřenou pravděpodobností týká funkční způsobilosti produktu před zakoupením předplatného).
 • Jakéhokoli jiného problému s produktem, než na který se podle těchto podmínek vztahuje toto předplatné.
 • Servisu produktu v souvislosti s požadavkem, na který se předplatné nevztahuje, a poplatků za dopravu nebo doručení v souvislosti s původním nákupem produktu.
 • Náhodných událostí, mimo jiné včetně okolních podmínek, působení počasí nebo přírodních rizik, kolizí, zřícení, exploze, ohně, všech druhů srážek, blesků, prachu/písku, kouře, jaderného záření, radioaktivní kontaminace, nepokojů, války nebo nepřátelské akce či jakéhokoli jiného vnějšího nebezpečí, jehož původ nijak nesouvisí s produktem.
 • Poruchy nebo poškození, na které se vztahuje libovolné jiné pojištění, záruka, ručením nebo servisní dohoda poskytujícími stejná plnění, jaká jsou uvedena v tomto předplatném.
 • Zneužití (tzn. záměrné zacházení s produktem závadným, škodlivým, zlomyslným nebo hrubým způsobem, které má za následek jeho poškození či poruchu), opomenutí, nedbalosti, nesprávného použití, záměrného poškození nebo zlovolné újmy produktu či v souvislosti s ním.
 • Rzi, koroze, deformace, ohýbání, zvířat, osídlení zvířaty nebo zamoření hmyzem.
 • Libovolných položek, které si může spotřebitel sám vyměnit a které jsou určeny během životnosti produktu k výměně mimo jiné včetně baterií.
 • Nesprávné výměny nebo instalace vyměnitelných komponent, modulů, dílů či periferií nebo instalace nesprávných dílů.
 • Rutinní, pravidelné či preventivní údržby nebo pokusu o obnovu dat jiným poskytovatelem.
 • Neschopnosti poskytnout správci správné heslo k produktu, který je chráněn heslem.
 • Neposkytnutí výrobcem doporučené údržby nebo provozu/skladování v podmínkách mimo výrobcem doporučených specifikací nebo použití produktu způsobem, který by zneplatňoval záruku výrobce, nebo použití produktu způsobem, který je v rozporu s jeho konstrukcí či specifikacemi výrobce.
 • Libovolného produktu, u kterého bylo potvrzeno, že byl použit v zařízení v poli RAID, těžké průmyslové nebo nájemní funkci.
 • Úpravy, manipulace, modifikace, odstranění nebo neautorizované opravy libovolných vnitřních komponent/dílů produktu, které provedl někdo jiný než servisní středisko či technik autorizovaný správcem nebo výrobcem.
 • Libovolného druhu stažení produktu z trhu nebo nařízení k přepracování produktu, za jehož zajištění odpovídá výrobce, bez ohledu na schopnost výrobce uhradit tyto opravy.

 

DŮLEŽITÉ: OBNOVA NEBO PŘENOS SOFTWARU JSOU Z TOHOTO PŘEDPLATNÉHO VÝSLOVNĚ VYLOUČENY. KDYKOLI JE TO MOŽNÉ, DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME PRAVIDELNĚ ZÁLOHOVAT VEŠKERÝ SOFTWARE A DATA, ZEJMÉNA PŘED ODESLÁNÍM PRODUKTU K POSKYTNUTÍ SLUŽEB V SOULADU SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI TOHOTO PŘEDPLATNÉHO.

Zrušení: Tento předplatné můžete kdykoli zrušit tím, že správce informujete o vaší žádosti o zrušení. UPOZORNĚNÍ: Následující ustanovení týkající se zrušení se vztahují pouze na původního kupujícího tohoto předplatného.

Pokud toto předplatné zrušíte:

 1. Do 30 dnů od data zakoupení předplatného za předpokladu, že jste zatím nevznesli žádný požadavek, bude vám vráceno 100 % plné kupní ceny předplatného kterou jste zaplatili.

 

My toto předplatné můžeme zrušit pouze v případě, že:

 1. Nezaplatíte kupní cenu předplatného.
 2. Nás zásadním způsobem uvedete v omyl.
 3. Podstatně porušíte povinnosti v rámci tohoto předplatného vzhledem k produktu nebo jeho použití.

Pokud toto předplatné zrušíme, budeme vás o tom písemně informovat nejméně třicet (30) dní před datem účinnosti zrušení. Toto upozornění pošleme na vaši aktuální adresu (podle okolností buď e-mailovou, nebo fyzickou), kterou máme v našich záznamech, společně s důvodem a datem účinnosti zrušení. Pokud toto předplatné zrušíme, vrátíme vám následující částku: (i) do 30 dnů od zakoupení předplatného, pokud zatím nebyl vznesen žádný požadavek, vám vrátíme 100 % vámi zaplacené kupní ceny předplatného, nebo (ii) po 30 dnech od zakoupení předplatného, nebo pokud již byl vznesen nějaký požadavek, vám vrátíme poměrnou část vycházející ze 100 % vámi zaplacené kupní ceny předplatného, která bude snížena o případné námi uhrazené požadavky. Aktualizováno kvůli změnám v předchozím oddílu týkající se zrušení ze strany zákazníka.

Ochrana osobních údajů: Souhlasíte s tím, že veškeré údaje, které nám v rámci tohoto předplatného sdělíte, nejsou důvěrná. Dále souhlasíte s tím, že můžeme při poskytování služeb v rámci tohoto předplatného vaším jménem shromažďovat a zpracovávat údaje. Může to zahrnovat předávání vašich údajů přidruženým společnostem nebo jiným subjektům poskytujícím služby, a to v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů zákazníků (https://www.westerndigital.com/cs-cz/legal/privacy-statement). S výjimkou účelů poskytování služeb v rámci tohoto předplatného nebudeme bez vašeho souhlasu sdílet vaše údaje s jinými subjekty a budeme dodržovat příslušné zákony o ochraně osobních údajů ve vaší konkrétní jurisdikci.  Pokud to zákony na ochranu dat a osobních údajů ve vaší jurisdikci výslovně nezakazují, můžeme přenášet vaše údaje do jiných zemí a jurisdikcí, pokud jim příjemce těchto vašich údajů poskytne odpovídající úroveň ochrany. K vašim údajům mohou mít navíc za účelem prevence a odhalování trestných činů a v souladu se zákonnými povinnostmi přístup orgány činné v trestním řízení a další úřady.

PRÁVNÍ SPORY A ROZHODČÍ SMLOUVA.

POKUD SÍDLÍTE V USA: DŮKLADNĚ SI PROSTUDUJTE TENTO ODDÍL – MŮŽE PODSTATNĚ OVLIVNIT VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, VČETNĚ PRÁVA NA PODÁNÍ ŽALOBY U SOUDU.

 • NEFORMÁLNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ. Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně vašeho předplatného, můžete nás kontaktovat na adrese Western Digital Technologies, Inc., ATTN: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, USA. Lze tak rychle vyřešit většinu problémů. Obě strany souhlasí s tím, že se budou maximálně snažit řešit všechny spory, požadavky, otázky nebo neshody přímo prostřednictvím konzultací a vyjednávání v dobré víře, což bude nezbytnou podmínkou k tomu, aby libovolná ze stran mohla iniciovat soudní spor nebo rozhodčí řízení.
 • SMLOUVA O ZÁVAZNÉM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ. Pokud společně nedohodneme na řešení do šedesáti (60) dnů od zahájení neformálního řešení sporu, může libovolná ze stran v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu zahájit závazné rozhodčí řízení. Veškeré nároky, které vyplývají z podmínek nebo souvisejí s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, na základě jakékoli právní teorie, včetně smlouvy, záruky, uvedení v omyl, podvodu, deliktu, úmyslného deliktu, zákona, nařízení, vyhlášky nebo libovolného jiného zákonného či ekvitního právního základu, budou s konečnou platností vyřešeny závazným rozhodčím řízením vedeným organizací JAMS v souladu se zjednodušenými pravidly a postupy rozhodčího řízení organizace JAMS, s výjimkou jakýchkoli pravidel nebo postupů upravujících či povolujících hromadné žaloby. Každá strana bude mít právo v souvislosti s rozhodčím řízením využít na své vlastní náklady právní zastoupení. Strany si vyberou jednoho nezávislého rozhodce v souladu se zjednodušenými pravidly a postupy rozhodčího řízení organizace JAMS. Tento rozhodce, a nikoli jakýkoli federální, státní nebo místní soud či úřad, bude mít výlučnou pravomoc řešit všechny spory, které plynou z této smlouvy nebo se týkají jejího výkladu, použitelnosti, rozsahu, vymahatelnosti či vzniku, včetně všech tvrzení, že celá smlouva nebo některá její část je neplatná či anulovatelná, s výjimkou případů uvedených níže. Můžete se rozhodnout, že se rozhodčího řízení budete účastnit telefonicky. Rozhodčí řízení, které nebude probíhat telefonicky, se bude konat na místě, které bude přijatelným způsobem dostupné z vašeho hlavního bydliště v USA, nebo v okrese Santa Clara ve státě Kalifornie v USA, podle vašeho rozhodnutí. Rozhodce má oprávnění poskytnout jakýkoli opravný prostředek, který by byl dostupný u soudu na základě zákona či práva ekvity, včetně případných veřejných zákazů. Rozhodnutí rozhodce bude mít písemnou podobu a bude obsahovat prohlášení o základních zjištěních a závěrech, bude pro obě strany závazné a může být zapsáno jako rozsudek u příslušného soudu. Obě strany souhlasí s tím, že tato ustanovení tohoto oddílu zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy. Tato smlouva představuje právní ujednání týkající se mezistátního obchodu a výklad a prosazování tohoto oddílu se řídí federálním zákonem USA o rozhodčím řízení (9 U.S.C. § 1 a násl.).

  Pravidla organizace JAMS týkající se rozhodčích řízení najdete na stránce https://www.jamsadr.com/adr-rules-procedures nebo na čísle 1-800-352-5267. Pokud zahájíte rozhodčí řízení a poplatek za podání žádosti o rozhodčí řízení přesáhne dvě stě padesát amerických dolarů (250,00 USD), uhradíme dodatečné náklady. Pokud budeme muset uhradit dodatečné náklady na poplatky za podání žádosti, musíte odeslat žádost o uhrazení poplatků organizaci JAMS společně s formulářem pro zahájení rozhodčího řízení a my zařídíme uhrazení všech nezbytných poplatků přímo organizaci JAMS. Budeme také odpovědní za uhrazení všech dalších nákladů na rozhodčí řízení, které v souvislosti s rozhodčím řízením vzniknou, s výjimkou nákladů, které vám vzniknou na právní zastoupení, cestovné a další náklady a výdaje hrazené vámi, které nepředstavují poplatky nebo částky splatné organizaci JAMS. Nebudete muset hradit poplatky a náklady, které vzniknou nám, a to ani v případě, že v rozhodčím řízení neuspějete. Jako kompenzaci vám také organizaci JAMS uhradíme příslušnou část poplatku 250,00 USD za podání žádosti, o kterou tento poplatek překračuje částku, kterou byste jinak museli uhradit za podání žaloby u soudu. Pokud se písemně nedohodneme jinak, výši poplatků, nákladů a výdajů, které máme v souladu s tímto oddílem uhradit, určí rozhodce.

  STRANY BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE BEZ TOHOTO ZÁVAZNÉHO USTANOVENÍ BY MĚLY PRÁVO PODAT ŽALOBU U SOUDU A ŽÁDAT O ŘÍZENÍ PŘED POROTOU. DÁLE BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE PRÁVO NA PŘEDKLÁDÁNÍ DŮKAZŮ MŮŽE BÝT V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ OMEZENĚJŠÍ NEŽ U SOUDU.
 • ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA HROMADNOU ŽALOBU A HROMADNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ. OBĚ STRANY DÁLE SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JAKÉKOLI ROZHODČÍ ŘÍZENÍ BUDE VEDENO POUZE Z JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH INDIVIDUÁLNÍCH POSTAVENÍ A NIKOLI JAKO HROMADNÁ ŽALOBA NEBO JINÁ REPREZENTATIVNÍ ŽALOBA. OBĚ STRANY SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ SVÉHO PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVA NA PODÁNÍ HROMADNÉ ŽALOBY NEBO PRÁVA DOMÁHAT SE NÁPRAVY NA HROMADNÉM ZÁKLADĚ, VČETNĚ FEDERÁLNÍCH ČI STÁTNÍCH HROMADNÝCH ŽALOB NEBO HROMADNÝCH ROZHODČÍCH ŘÍZENÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH. Pokud nějaký soud nebo rozhodce rozhodne, že zřeknutí se hromadné žaloby uvedené v tomto odstavci je z jakéhokoli důvodu neplatné či nevymahatelné, nebo že rozhodčí řízení může probíhat na hromadném základě, pak bude ustanovení o rozhodčím řízení uvedené výše v oddíle (b) považováno v celém rozsahu za neplatné a bude se mít za to, že se strany nedohodly na řešení sporů v rozhodčím řízení.
 • VÝJIMKA – SOUD PRO DROBNÉ NÁROKY VE SPOJENÝCH STÁTECH. Bez ohledu na dohodu stran o řešení všech sporů prostřednictvím rozhodčího řízení může každá strana podat individuální žalobu u soudu pro drobné nároky ve Spojených státech, pokud tato žaloba spadá do jurisdikce tohoto soudu a je projednávána pouze u tohoto soudu.
 • VÝJIMKA – ZÁKON STÁTU KALIFORNIE O VEŘEJNÝCH ŽALOBCÍCH (PAGA). Bez ohledu na dohodu stran o řešení všech sporů prostřednictvím rozhodčího řízení se může každá ze stran domáhat nápravy u soudu v případě nároku vyplývajícího ze zákona státu Kalifornie o veřejných žalobcích.
 • VÝJIMKA – NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Bez ohledu na dohodu stran o řešení všech sporů prostřednictvím rozhodčího řízení se může každá ze stran domáhat nápravy u soudu v případě nároku týkajícího se vymáhání, porušování nebo platnosti (i) obchodních tajemství, (ii) patentů, (iii) autorských práv či (iv) ochranných známek. Bez ohledu na širokou delegační doložku uvedenou výše v oddíle (b) souhlasí strany s tím, že rozhodovat o tom, zda nárok spadá do jedné z těchto čtyř výjimek, může soud, nikoli rozhodce.
 • 30DENNÍ PRÁVO NA VYVÁZÁNÍ. Tuto smlouvu o rozhodčím řízení můžete odmítnout odesláním písemného dopisu na adresu Western Digital Technologies, Inc., ATTN: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, USA, a to do třiceti (30) dnů od zakoupení předplatného, nebo do třiceti (30) dnů od jakékoli následné úpravy smlouvy o rozhodčím řízení. V dopise o vyvázání se z rozhodčího řízení musíte uvést své (i) jméno, (ii) poštovní adresu, (iii) e-mailovou adresa a (iv) výslovný požadavek na vyvázání se ze smlouvy o rozhodčím řízení uvedený v tomto oddíle. Pokud se v souladu s výše uvedeným postupem vyvážete z této smlouvy o rozhodčím řízení, všechny další smluvní podmínky uvedené v této smlouvě zůstávají s ohledem na vaše předplatné v platnosti.
 • ČASOVÉ OMEZENÍ. ABY NAPOMOHLY RYCHLÉMU A HLADKÉMU ŘEŠENÍ VEŠKERÝCH PROBLÉMŮ MEZI STRANAMI, SOUHLASÍ OBĚ STRANY S TÍM, ŽE JAKÉKOLI ROZHODČÍ ČI SOUDNÍ ŘÍZENÍ PRO DROBNÉ NÁROKY OHLEDNĚ NÁROKŮ V RÁMCI TÉTO SMLOUVY MUSÍ BÝT INICIOVÁNO DO JEDNOHO ROKU PO PRVNÍM VZNIKU NÁROKU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ JE NÁROK TRVALE PROMLČENÝ.

 

Obecná ustanovení: Plnění našich závazků můžeme zadat či postoupit subdodavateli nebo jinému subjektu, nebudeme tím však zproštěni našich závazků vůči vám. Když některá ze stran nebude od druhé strany vyžadovat plnění libovolného zde uvedeného ustanovení, nebude to mít vliv na plné právo toto plnění požadovat kdykoli později. Ani rezignace některé ze stran na porušení jakéhokoli zde uvedeného ustanovení nebude brána ani považována za rezignaci na samotné ustanovení. V případě, že jakékoli ustanovení těchto smluvních podmínek bude podle platných zákonů nevymahatelné či neplatné, nebo bude za nevymahatelné či neplatné považováno příslušným rozhodnutím soudu, nebude mít tato skutečnost za následek nevymahatelnost či neplatnost těchto smluvních podmínek jako celku a v takovém případě budou tato ustanovení upravena a vykládána tak, aby bylo co nejlépe dosaženo cílů tohoto nevymahatelného nebo neplatného ustanovení v rámci mezí daných platnými zákony nebo soudními rozhodnutími. Výslovně souhlasíte s tím, že můžete být z jakýchkoli důvodů kontaktováni na telefonním čísle, fyzické či elektronické adrese, kterou nám poskytnete. Veškerá upozornění nebo žádosti týkající se tohoto předplatného budou mít písemnou podobu a mohou být odesílány libovolným přiměřeným způsobem, včetně pošty, e-mailu, faxu, textové zprávy nebo oficiálně uznávané komerční zásilkové služby. Upozornění se považuje za doručené, když je vám odesláno na e-mailovou adresu či faxové číslo, které jste nám poskytli, nebo tři (3) dny po jejich odeslání na fyzickou poštovní adresu, kterou jste nám poskytli. Toto předplatné nelze převést na žádný jiný subjekt. Toto předplatné se neobnovuje. 

TATO SMLOUVA NENÍ POJISTNOU SMLOUVOU, CERTIFIKÁTEM ANI SERVISNÍ SMLOUVOU. TATO SMLOUVA NEUPRAVUJE OPRAVY ANI VÝMĚNY JAKÉHOKOLI HMOTNÉHO VYBAVENÍ ČI MAJETKU BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKLY V DŮSLEDKU VÝROBNÍ VADY NEBO BĚŽNÉHO OPOTŘEBENÍ, ANI NÁHRADY ČI ÚHRADY ŠKOD NA JAKÉMKOLI MAJETKU ZPŮSOBENÉ NÁHODNÝMI UDÁLOSTMI NEBO V JEJICH DŮSLEDKU.