Soulad produktů s předpisy


Společnost Western Digital usiluje o eliminaci používání těžkých kovů a jedovatých látek. Naše produkty vyhovují níže uvedeným příslušných celosvětovým ekologickým nařízením a požadavkům.

RoHS
Směrnice Evropské unie (EU) o omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS, 2002/95/EU) byla vydána v roce 2006. Smyslem této ekologické směrnice je omezit používání některých těžkých kovů a halogenovaných zpomalovačů hoření (PBB a PBDE) v elektronických produktech. Všechny produkty společnosti Western Digital prodávané v EU po 1. červenci 2006 vyhovují požadavkům směrnice RoHS Evropské unie.

V roce 2011 byla vydána přepracovaná směrnice EU RoHS2 (2011/65/EU). Všechny produkty společnosti Western Digital vyhovují směrnici RoHS2 včetně jejích pozdějších změn.

Stáhněte si dokument CoC EU RoHS
Směrnice EU RoHS (2011/65/EU)
RoHS pro EU
RoHS BSMI pro TCHAJ-WAN
RoHS pro Čínu
RoHS pro Vietnam
Osvědčení o shodě společnosti Western Digital s RoHS

REACH EU
Nařízení Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) reguluje nakládání s citlivými chemickými látkami a postupné zavádění alternativ nejnebezpečnějších chemických látek používaných v obchodním styku EU. Evropská agentura pro chemické látky (agentura EU odpovědná za implementaci nařízení REACH) publikuje názvy látek, které jsou kandidáty na její seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Společnost Western Digital podle nařízení REACH kontroluje své produkty, aby určila, zda nějaké produkty Western Digital neobsahují více než 0,1 % hmotnosti libovolné látky, která je kandidátem pro zařazení na seznam SVHC.
Dokument SVHC REACH EU

Databáze SCIP
Jako součást rámcové směrnice Evropské unie (EU) o odpadech 2008/98/EC (WFD) vytvořila Evropská agentura pro chemická látky (ECHA) databázi k ukládání informací o bezpečném používání látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) obsažených v předmětech dodávaných na trh EU. Označuje se jako databáze látek vzbuzujících obavy v předmětech jako takových nebo ve složených objektech (výrobcích), zkráceně databáze SCIP.

Směrnice WFD EU a databáze SCIP doplňují stávající požadavky na podávání zpráv spravované nařízením o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Od 5. ledna 2021 musejí podle rámcové směrnice o odpadech dodavatelé na trh EU, kteří dodávají předměty obsahující látky SVHC ze seznamu kandidátů v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostního podílu, předkládat agentuře ECHA tyto informace prostřednictvím uvedené nové databáze.

Provedli jsme kontrolu všech komponent našich produktů, abychom vyhodnotili, do jaké míry obsahují příslušné koncentrace látek SVHC. Naše pobočky založené v EU podaly zprávy SCIP pro dotčené produkty, které na trhu EU prodávají, abychom plně vyhověli této naší oznamovací povinnosti. Za účelem poskytnutí potřebných informací našim zákazníkům v EU k předložení hlášení SCIP nebo poskytnutí informací našim zákazníkům v EU, aby mohli učinit totéž, jsou příslušné informace o látkách SVHC pro naše produkty dostupné na vyžádání.
scipcommunications@wdc.com
Dokument o umístění v databázi SCIP

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ)
Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) byla vytvořena Evropskou unií s cílem minimalizovat ukládání elektrických a elektronických zařízení na skládky. Směrnice OEEZ vyžaduje, aby na určitých produktech pro koncové uživatele bylo uvedeno konkrétní označení, které udává, že se na ně vztahuje tato legislativa. Společnost Western Digital doporučuje uživatelům svých produktů, aby je nerozebírali na díly a aby zajistili likvidaci produktů v souladu s místními zákony. Na produktech Western Digital se nachází symbol OEEZ, který tuto směrnici podporuje.

INFORMACE O JAPONSKÉM ZÁKONU O ÚSPORÁCH ENERGIE

Bezpečnost produktů
Společnost Western Digital považuje bezpečnost produktů za hlavní prioritu. Naše produkty jsou navržené a vyrobené tak, aby splňovaly příslušné směrnice, harmonizované normy, zákony a předpisy. Jsme aktivní v oborových pracovních skupinách a komisích věnujících se vývoji nových řešení a zásad, ze kterých budou mít prospěch obchodníci i spotřebitelé. Také jsme investovali prostředky a vytvořili robustní programy, abychom zajistili, že produkty nabízené k prodeji jsou bezpečné a splňují předpisy.

Soulad s certifikátem CE pro Evropu
Společnost Western Digital tímto deklaruje, že toto zařízení vyhovuje platným směrnicím Rady Evropské unie, včetně směrnice EMC (2014/30/EU) a směrnice RoHS (2011/65/EU) doplněné směrnicí (EU) 2015/863. Úplný text prohlášení o shodě EU je dostupný níže v části PoS EU WD.

CEcompliance

WD PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Irsko

UKCA

Western Digital (UK) Limited: PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, Spojené království

FCC TŘÍDA B – INFORMACE
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC. Limity jsou stanoveny tak, aby byla dodržena dostatečná ochrana proti nebezpečným interferencím při domácí instalaci. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat rádiové vlny, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může působit škodlivé rušení rádiových komunikací. Není ale zaručeno, že se rušení při konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení vyvolává škodlivé rušení rádiového či televizního signálu, což lze ověřit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům, aby se pokusili odstranit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

  • Přemístěte nebo jinak natočte přijímací anténu.
  • Zařízení a přijímač umístěte dále od sebe.
  • Připojte zařízení do zásuvky jiného obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
  • Požádejte o pomoc prodejce nebo kvalifikovaného rozhlasového či televizního technika.


Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schválené výrobcem, mohou způsobit ztrátu vašeho práva zařízení používat.

Prohlášení CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada. Toto zařízení splňuje kanadskou normu ICES-003 (B).

Specifikace shody produktů s ekologickými předpisy


Společnost Western Digital musí zajistit, aby všechny materiály, díly, produkty a ochranné obaly produktů i materiály používané při výrobě jejích produktů splňovaly ekologické normy. Tento dokument popisuje specifikace společnosti Western Digital týkající se zákazů, omezení a ohlašování určitých chemických sloučenin, materiálů nebo látek v produktech nebo výrobních procesech společnosti Western Digital. Tento dokument popisuje požadavky společnosti Western Digital na dodavatele ohledně souladu s technickými specifikacemi společnosti Western Digital na shodu s ekologickými předpisy.

Všichni dodavatelé jsou povinni společnosti Western Digital poskytnout pro každý dodaný díl následující dokumenty (včetně všech nepřímých materiálů):

  1. Datový list s prohlášením o materiálu (MDDS) ve formátu společnosti Western Digital
  2. Prohlášení o shodě s ekologickými předpisy (EDoC) vložené v šabloně MDDS
  3. Pro všechny homogenní materiály uvedené v šabloně MDDS jsou nutné protokoly o laboratorních zkouškách úrovně homogenních materiálů (ICP).