Nevyžádaná podání

Ve společnosti Western Digital máme neustále probíhající program výzkumu a vývoje, který pokrývá nejrůznější témata. Proto je zásadou společnosti Western Digital nezkoumat ani nezvažovat jiné nápady, návrhy, nabídky, tvůrčí díla nebo materiály, než které si společnost Western Digital výslovně vyžádala. Cílem této zásady je pomoci společnosti Western Digital vyhnout se budoucím nedorozuměním v případech, kdy mohou být nové produkty, služby a funkce vyvíjené interně zaměstnanci společnosti Western Digital podobné, nebo dokonce stejné jako podané nápady či návrhy. Pokud i přesto chcete učinit podání, přečtěte si následující dohodu o nevyžádaných podáních a vyplňte formulář na následující stránce.

Pokud máte nějaké dotazy, připomínky, požadavky nebo zpětnou vazbu k produktům a službám společnosti Western Digital, nepoužívejte tento formulář, ale navštivte naše stránky komunity společnosti WD. Upozorňujeme, že jakékoli informace, které na našich stránkách komunity společnosti WD publikujete, budou nedůvěrné a že společnost Western Digital může tyto informace libovolně a bez omezení využívat.

Dohoda o nevyžádaných podáních

Beru na vědomí a souhlasím s následujícími smluvními podmínkami:

  1. Souhlasím s tím, že žádné informace v mém podání nejsou považované za tajné nebo důvěrné. Souhlasím s tím, že v důsledku mého podání mezi mnou a společností Western Digital neexistuje ani nevznikne žádný vztah důvěrnosti jakéhokoli typu. Zavazuji se, že vůči společnosti Western Digital ani vůči žádnému z jejích ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců nebo zástupců nebudu uplatňovat žádné nároky ani právní kroky, které by vznikly v důsledku mého podání odeslaného společnosti Western Digital.
  2. Zaručuji se, že toto podání nebylo společností Western Digital vyžádáno, že mám neomezené právo je společnosti Western Digital poskytnout nebo s ním nakládat a že jsem osobou, která je plnoletá a jinak způsobilá k uzavření této dohody. Tato dohoda představuje naše úplné ujednání týkající se tohoto podání.
  3. Společnost Western Digital bude moci libovolně a bez omezení využívat jakékoli informace v mém podání, aniž by mi za ně nějak platila nebo mě jakýmkoli jiným způsobem kompenzovala. Souhlasím s tím, že moje podání může být podle vlastního uvážení společnosti Western Digital prozkoumáno zaměstnanci společnosti Western Digital a v potřebné míře i osobami mimo společnost Western Digital.
  4. Souhlasím s tím, že se tato dohoda vztahuje na všechny informace související s mým podáním, bez ohledu na to, kdy takové podání odešlu. Také souhlasím s tím, že se tato dohoda vztahuje obecně na společnost Western Digital i na všechny její přidružené společnosti a že tuto dohodu je možné změnit nebo zrušit pouze písemně, dokumentem podepsaným mnou i společností Western Digital.
  5. Souhlasím s tím, že společnost Western Digital nemá žádnou povinnost na moje podání reagovat.
  6. Souhlasím s tím, že budu společnost Western Digital, její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce bránit, odškodním je a zbavím odpovědnosti za jakékoli nároky, právní kroky, ztráty a náklady (včetně právních nákladů) způsobené libovolným porušením mých prohlášení a záruk týkajících se mého podání.
  7. Souhlasím s tím, že tato dohoda bude považována za uzavřenou a podanou ve státě Kalifornie a že práva a povinnosti stran dle této dohody budou vykládány a vymáhány v souladu se zákony státu Kalifornie a budou se jimi řídit bez ohledu na libovolné zásady kolizních norem, které by mohly vést k použití zákonů jakékoli jiné jurisdikce. V případě, že bude nutné soudní řízení, budou výhradními soudy pro řešení sporů vzniklých na základě této dohody nebo týkajících se této dohody státní a federální soudy v okrese Orange v Kalifornii a všechny související odvolací soudy a strany tímto souhlasí s výhradní příslušností takových soudů a tímto se vzdávají jakýchkoli námitek založených na nepříslušnosti soudu nebo místa konání soudního líčení.
  8. Potvrzuji, že v souvislosti s touto dohodou jsem buď: (i) získal/a nezávislou právní pomoc, nebo (ii) jsem se dobrovolně vzdal/a práva na takovou nezávislou právní pomoc.
  9. Tuto dohodu jsem si přečetl/a v plném rozsahu a za to, že je společnost Western Digital ochotná přijmout moje podání, souhlasím se smluvními podmínkami této dohody.

 

Kliknutím na „Pokračovat“ souhlasím s tím, že jsem si přečetl/a výše uvedenou dohodu o nevyžádaných podáních, souhlasím s tím, že budu vázán/a jejími podmínkami a že tento souhlas bude rovnocenný mému podpisu této dohody.