ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENT VOOR GEGEVENSHERSTEL VAN WESTERN DIGITAL

Datum laatste wijziging: 18 juli 2023

Algemene voorwaarden
De informatie in dit document beschrijft de algemene voorwaarden van het abonnement voor gegevensherstel van Western Digital (het ”abonnement”). Deze informatie is bedoeld als leidraad bij de vaststelling wat wordt gedekt en hoe de dekking werkt voor het abonnement. Als je ooit assistentie nodig hebt met betrekking tot je abonnement, kun je op elk gewenst moment contact opnemen met de beheerder.

ALS JE WOONACHTIG BENT IN (OF ALS JE BELANGRIJKSTE BEDRIJFSLOCATIE ZICH BEVINDT IN) DE V.S., LEES JE DEZE KENNISGEVING DOOR MET BETREKKING TOT GESCHILLENBESLECHTING: Dit document bevat bepalingen die regelen hoe vorderingen die jij of wij kunnen hebben jegens elkaar worden opgelost (zie de bepaling Juridische geschillen en overeenkomst tot arbitrage hieronder), met inbegrip van een overeenkomst en verplichting tot het aangaan van arbitrage bij geschillen die, behoudens beperkte uitzonderingen, vereisen dat je een vordering die je tegen ons hebt onderwerpt aan bindende arbitrage en die de tijdsperiode beperken waarbinnen je een vordering tegen ons kunt indienen, tenzij je hiervan afziet in overeenstemming met de bepaling Juridische geschillen en arbitrageovereenkomst hieronder. Tenzij je afziet van arbitrage: Is het je alleen toegestaan vorderingen tegen ons in te dienen op invididuele basis, niet als onderdeel van een class action of groepsvordering of -procedure en is het je alleen toegestaan op individuele basis genoegdoening te zoeken (inclusief financiële vergoedingen, rechterlijke bevelen en declaratoire uitspraken).

Definities: In dit document geven de woorden “wij”, “ons”, “onze” of “beheerder” de partij of partijen aan die verplicht zijn service te verlenen onder dit abonnement, met inbegrip van Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great Oaks Pkwy, San Jose, CA 95119. “Jij” of “jouw” heeft betrekking op de oorspronkelijke koper van dit abonnement die de ontvanger vormt voor de dekking die in het kader hiervan wordt geboden. “Product” geeft het product aan waarop de gegevens worden opgeslagen waarop dit abonnement betrekking heeft. De dekking is beperkt tot een enkele drive of een enkel opslagapparaat per abonnement zoals aangeduid via de registratie van het serienummer van het product tijdens de registratie van het abonnement. “Termijn” geeft de periode aan waarin de bepalingen van dit abonnement geldig zijn. “Vordering” geeft een verzoek om service van jou aan ons aan in overeenstemming met dit abonnement. “Ontvangstbewijs bij aankoop van abonnement” verwijst naar het ontvangstdocument (op papier of via e-mail) dat aan jou is verstrekt als aankoopbewijs voor je abonnement en dat de aankoopdatum van het abonnement, de te leveren services en de looptijd bevat.

Looptijd: De dekking onder dit abonnement gaat in op de verzenddatum van de order en loopt door gedurende de resterende dekkingsperiode die op je ontvangstbewijs bij aankoop van abonnement wordt vermeld.

Geleverde services: Wij stemmen ermee in de hierin vermelde services te leveren voor je product in het geval dat je product wordt getroffen door een gedekte gebeurtenis tijdens de looptijd van dit abonnement, zolang het product (a) voldoet aan de definitie van een “product”, zoals weergegeven in de sectie Definities hierboven; en (b) NIET onder enige verzekering, garantie en/of andere serviceovereenkomst valt die dezelfde voordelen biedt als hierin vermeld; en (c) NIET (i) bedoeld is voor industrieel gebruik of verhuur (oftewel een product dat is bedoeld voor gebruik in industriële toepassingen of activiteiten of voor verhuur- of uitleendoeleinden), (ii) wordt gebruikt in een RAID-apparaat of (iii) producten die worden gebruikt door een gedekte entiteit die beschermde gezondheidsinformatie bevat volgens de door HIPAA gehanteerde definitie. Voor zover mogelijk maak je een back-up van toegankelijke gegevens op je product voordat je het opstuurt voor service onder dit abonnement. Dit abonnement omvat geen reparaties of vervanging van het product om welke reden dan ook en biedt geen dekking voor verliezen die worden beschreven in de sectie “Wat niet wordt gedekt”.

Het abonnement beschermt je product tegen gegevensverlies. Als je een vordering wilt initiëren, dien je een claim in via het indieningsformulier dat wordt verstrekt door Ontrack: https://resources.ontrack.com/nl-nl/western-digital-job-submission of neem je contact op met de beheerder op 080010121314. BELANGRIJK: Dit voordeel is geen garantie dat verloren gegevens kunnen worden hersteld. Er zullen echter alle redelijke inspanningen worden verricht om je gegevens te herstellen.

Je wordt gevraagd om je product naar het door de beheerder aangewezen laboratorium te sturen waar zal worden geprobeerd je gegevens te herstellen (“Gegevensherstel in het lab”). Je moet gebruikmaken van de oorspronkelijke productverpakking of de verpakking moet een gelijke of grotere mate van bescherming bieden voor je product om verdere schade aan het product tijdens de verzending te voorkomen. Totdat je product is ontvangen in het laboratorium van de beheerder, ligt het risico van verlies bij jou. De kosten die zijn verbonden aan de verzending van je product naar het laboratorium van de beheerder, evenals de kosten van het verzenden van het opslagmedium met de gegevens die zijn hersteld van je oorspronkelijke product, komen voor onze rekening. Jij komt in aanmerking voor maximaal één (1) poging tot gegevensherstel in het laboratorium onder dit abonnement. Na ontvangst van je oorspronkelijke product in het laboratorium van de beheerder, voert de beheerder de volgende actie(s) uit:

 • De beheerder zal pogingen doen je verloren gegevens en bestanden te herstellen.
 • Als je product met een wachtwoord is beveiligd, neemt de beheerder contact met je op om het wachtwoord te vragen aangezien dit is vereist voor het uitvoeren van de poging tot gegevensherstel.
 • Retournering van herstelde gegevens: Je herstelde gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld om te worden gedownload via een veilige verbinding (indien het volume minder dan 2 GB bedraagt) of op een apparaat voor mediaopslag worden geplaatst voor retourzending naar jou. Als de herstelde gegevens worden geladen op een opslagapparaat voor media en worden teruggestuurd naar jou, heb je twee opties:
  • Apparaat voor mediaopslag dat wordt verstrekt door de beheerder: De beheerder is verantwoordelijk voor de verwerving van het juiste apparaat voor mediaopslag zonder dat hier kosten voor jou aan zijn verbonden. De beheerder stuurt, geheel naar eigen goeddunken, de herstelde gegevens naar je terug op het media-apparaat van zijn of haar keuze.
  • Apparaat voor mediaopslag dat door jou wordt verstrekt: In het geval je de beheerder wilt voorzien van een apparaat voor mediaopslag van jouw keuze, is het jouw verantwoordelijkhed om een dergelijk opslagapparaat aan te schaffen en naar de beheerder te verzenden, met inbegrip van eventuele kosten die zijn verbonden aan de verzending. Je geprefereerde apparaat voor mediaopslag moet worden goedgekeurd door de beheerder om er zeker van te zijn dat het type en de capaciteit geschikt zijn voor het te herstellen gegevensvolume.
 • Onherstelbare gegevens:  Als niet alle gegevens herstelbaar zijn, heb je recht op vergoeding van de aankoopprijs van dit abonnement; deze vergoeding kan, geheel naar ons eigen goeddunken, aan je worden verstrekt in de vorm van een geschenkkaart (de “vergoeding voor onherstelbare gegevens”). Wij zijn vervolgens gevrijwaard van alle verdere verplichtingen onder dit abonnement. De vergoeding voor onherstelbare gegevens is NIET van toepassing in gevallen waarin een gedeeltelijk herstel van je verloren gegevens is geslaagd. Je product komt alleen hiervoor in aanmerking als je gegevens in hun geheel verloren zijn gegaan en niet kunnen worden hersteld.
 • Mogelijk moet je je software opnieuw installeren op je product of je vervangende media-apparaat. Installatie of herinstallatie van alle software gebeurt onder jouw eigen verantwoordelijkheid en wordt niet gedekt door dit abonnement.
 • Aangezien pogingen om je gegevens te herstellen met behulp van de service voor gegevensherstel in het lab je product onbruikbaar maken, wordt je oorspronkelijke product op veilige wijze afgevoerd na een poging tot gegevensherstel in het lab. Maak indien mogelijk een back-up van toegankelijke gegevens op het product voordat je dit naar het laboratorium van de beheerder stuurt voor een poging tot gegevensherstel in het lab.

Prestatienormen: Wij zullen commercieel redelijke inspanningen verrichten om je gegevensherstel in het lab uit te voeren.  Het kan tot veertien (14) werkdagen duren na ontvangst van je product voordat je je herstelde gegevens terugkrijgt of, indien van toepassing, voordat je een uitleg krijgt waarom je verloren gegevens onherstelbaar waren.

Beperking van aansprakelijkheid: Onze maximale aansprakelijkheid in verband met alle vorderingen die worden verwerkt conform de algemene voorwaarden van dit abonnement zal niet meer omvatten dan één (1) poging tot gegevensherstel in het lab.

BOVENDIEN ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT: SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VERLOREN TIJD OF VERLOREN GEGEVENS VANWEGE EEN VERSTOORDE WERKING VAN ENIG PRODUCT, VAN SERVICEVERTRAGINGEN TOT ONVERMOGEN OM SERVICE TE LEVEREN, OF VANWEGE HET ONTBREKEN VAN ONDERDELEN/COMPONENTEN VOOR REPARATIE, OF VANWEGE ALLE EERDER BESTAANDE OMSTANDIGHEDEN DIE BIJ JOU BEKEND ZIJN, MET INBEGRIP VAN ENIGE INHERENTE PRODUCTGEBREKEN.

Wat niet wordt gedekt:  VOOR ZOVER GERELATEERD AAN EN VAN TOEPASSING OP HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN, BIEDT DIT ABONNEMENT GEEN DEKKING VOOR ENIGE STORING, SCHADE, REPARATIES OF SERVICES IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT:

 • Een bestaande omstandigheid waarvan jij op de hoogte was (“bestaande omstandigheid” verwijst naar een omstandigheid die, naar alle redelijke waarschijnlijkheid, verband houdt met de functionele geschiktheid van het product voordat dit abonnement werd aangeschaft);
 • Enig probleem met het product anders dan wat onder de dekking in dit abonnement valt;
 • Onderhoud aan het product in verband met een niet-gedekte vordering en verzend- of bezorgkosten die zijn verbonden met de oorspronkelijke aankoop van het product;
 • Toevallige gebeurtenissen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: omgevingsomstandigheden, blootstelling aan weersomstandigheden of gevaren van de natuur; botsingen; instortingen, explosies; brand, neerslag in welke vorm dan ook, blikseminslag, vuil/zand, rook, nucleaire straling, radioactieve vervuiling, rellen, oorlog of vijandige acties of enig extern gevaar dat afkomstig is van buiten het product;
 • Storingen of schadegevallen die niet worden gedekt door enige andere verzekering, garantie, waarborg en/of serviceovereenkomst die dezelfde voordelen biedt als worden beschreven in dit abonnement;
 • Misbruik (oftewel de opzettelijke behandeling van het product op schadelijke, kwaadwillende of aanstootgevende wijze die resulteert in beschadiging van en/of een defect aan het product), verwaarlozing, wangebruik, opzettelijke beschadiging of schadelijk wangedrag met of tegen het product;
 • Roest, corrosie, vervorming, kromtrekken, dieren, bewoning door dieren of aantasting door insecten;
 • Enige items die door de consument kunnen worden vervangen en die zijn ontworpen om na verloop van tijd te worden vervangen gedurende de levensduur van het product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot batterijen;
 • Onjuiste verwijdering of installatie van vervangbare componenten, modules, onderdelen of randapparaten en/of installatie van onjuiste onderdelen;
 • Routinematig, periodiek of preventief onderhoud of een poging tot gegevensherstel door een andere provider;
 • Het niet leveren van het juiste wachtwoord aan de beheerder voor een product dat met een wachtwoord is beveiligd;
 • Het niet uitvoeren van de door fabrikant aanbevolen onderhouds- of bewerkings-/opslagprocedures onder omstandigheden die buiten de specificaties van de fabrikant vallen of het gebruik van het product op dusdanige wijze dat de dekking onder de garantie van de fabrikant ongeldig zou worden of het gebruik van het product op een wijze die niet in overeenstemming is met het ontwerp of de specificaties van de fabrikant;
 • Enig product waarvan is bevestigd dat het is gebruikt in een RAID-apparaat, in zware industriële toepassingen of als huurapparaat;
 • Aanpassing, manipulatie, wijziging, verwijdering of onbevoegde reparaties van enig intern onderdeel of interne component van een product door iemand anders dan een servicecentrum/technicus die hiertoe is aangewezen door de beheerder of fabrikant
 • Enige terugroep- of herbewerkingsorder van de fabrikant voor het product die door de fabrikant moet worden uitgevoerd, ongeacht het vermogen van de fabrikant om voor dergelijke reparaties te betalen.

 

BELANGRIJK: HERSTEL OF OVERDRACHT VAN SOFTWARE IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN ONDER DIT ABONNEMENT. WE MOEDIGEN JE DRINGEND AAN OM, INDIEN MOGELIJK, REGELMATIG BACK-UPS TE MAKEN VAN ALLE SOFTWARE EN GEGEVENS, EN MET NAME VOORDAT JE JE PRODUCT INLEVERT VOOR ONDERHOUD CONFORM DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIT ABONNEMENT.

Annulering: Jij kunt dit abonnement op elk gewenst moment opzeggen door de beheerder op de hoogte te stellen van je annuleringsverzoek. KENNISGEVING: De volgende annuleringsbepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke aanschaffer van het abonnement.

Als je dit abonnement annuleert:

 1. Binnen 30 dagen na de aankoop van het abonnement en er geen vordering is ingediend, ontvang je een restitutie van 100% voor het volledige aankoopbedrag dat je hebt betaald voor het abonnement.

 

Wij kunnen dit abonnement alleen annuleren bij:

 1. Niet-betaling van de aankoopprijs van het abonnement door jou;
 2. Een materieel onjuiste voorstelling van zaken door jou; of
 3. Een ingrijpende inbreuk op de verplichtingen onder dit abonnement door jou in verband met het product of het gebruik hiervan.

Indien wij dit abonnement abonneren, zullen wij je daarvan minimaal dertig (30) dagen vóór de ingangsdatum van de annulering op de hoogte stellen. Een dergelijke kennisgeving wordt naar je huidige adres in onze administratie gestuurd (e-mail of fysiek adres, indien van toepassing), met de reden voor annulering plus de ingangsdatum. Indien wij dit abonnement annuleren, ontvang je de volgende restitutie:  (i) binnen 30 dagen na de aankoopdatum van het abonnement en indien geen vordering is ingediend, ontvang je een restitutie van 100% van de volledige aankoopprijs voor het abonnement die jij hebt betaald; of (ii) als meer dan 30 dagen zijn verstreken na de aankoopdatum van het abonnement of indien een vordering is ingediend, ontvang je een pro rata restitutie op basis van 100% van de aankoopprijs voor het abonnement, met aftrek van enige vorderingen die door ons zijn betaald. Bijgewerkt vanwege wijzigingen in de voorafgaande paragraaf met betrekking tot annulering door klanten.

Gegevensbescherming en privacy: Je stemt ermee in dat enige gegevens of data die aan ons openbaar worden gemaakt onder dit abonnement niet vertrouwelijk zijn. Bovendien stem je ermee in dat wij mogelijk namens jou gegevens verzamelen en verwerken bij het leveren van de diensten onder dit abonnement. Dit omvat mogelijk het overdragen van je gegevens naar geaffilieerde bedrijven of externe serviceproviders in overeenstemming met ons privacybeleid voor klanten (https://www.westerndigital.com/nl-nl/legal/privacy-statement). Behalve voor het leveren van diensten in dit abonnement zullen wij je informatie niet zonder jouw toestemming delen met derden en zullen we ons houden aan de geldende wetten voor privacy- en gegevensbescherming in jouw specifieke rechtsgebied.  Tenzij de wetten voor privacy- en gegevensbescherming in je rechtsgebied dit specifiek verbieden, brengen we je informatie mogelijk over naar andere landen en rechtsgebieden op voorwaarde dat iedereen aan wie wij je informatie overdragen een adequaat beschermingsniveau biedt. Bovendien kunnen wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten toegang krijgen tot je informatie om misdrijven te voorkomen en detecteren en aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

JURIDISCHE GESCHILLEN EN ARBITRAGEOVEREENKOMST.

ALS JE WOONACHTIG BENT IN DE V.S.: LEES DEZE PARAGRAAF ZORGVULDIG DOOR. DEZE KAN AANZIENLIJKE INVLOED HEBBEN OP JE WETTELIJKE RECHTEN, MET INBEGRIP VAN JE RECHT OP HET AANSPANNEN VAN EEN RECHTSZAAK.

 • INFORMELE GESCHILBESLECHTING. Je kunt contact met ons opnemen via Western Digital Technologies, Inc., ATTN: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, U.S.A. om eventuele punten van zorg aan te kaarten die je hebt met betrekking tot je abonnement. De meeste punten van zorg kunnen zo gemakkelijk worden opgelost. Jij en wij stemmen er beide mee in om naar beste vermogen te proberen eventuele geschillen, vorderingen, vragen of onenigheden rechtstreeks via consultatie en onderhandelingen te goeder trouw op te lossen voordat een van beide partijen overgaat tot het aanspannen van een rechtszaak of arbitrage.
 • OVEREENKOMST TOT BINDENDE ARBITRAGE. Als jij en wij niet binnen een periode van zestig (60) dagen vanaf het moment dat de informele geschilbeslechting is gestart tot overeenstemming kunnen komen, kunnen beide partijen bindende arbitrage aangaan conform de hier vastgestelde voorwaarden. Alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden die hierin zijn vastgelegd onder enige wettelijke theorie, met inbegrip van contract, garantie, onjuiste voorstelling van zaken, fraude, onrechtmatige daad, opzettelijke onrechtmatige daad, verordening, voorschrift, decreet of enig andere rechtsgrondslag, dienen definitief te worden beslecht via bindende abitrage door JAMS, in overeenstemming met de JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures, met uitsluiting van eventuele regels of procedures die class actions regelen of toestaan. Elke partij heeft het recht op eigen kosten gebruik te maken van juridisch advies in verband met arbitrage. De partijen dienen een enkele neutrale bemiddelaar te kiezen volgens de JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures. De bemiddelaar, en niet enige federale, staats- of lokale rechtbank of instelling, heeft de uitdrukkelijke bevoegdheid om alle geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met interpretatie, toepasbaarheid, omvang, afdwingbaarheid of vorming van deze overeenkomst, met inbegrip van enige vordering dat deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig is of moet worden, behoudens het hieronder gestelde. Je kunt kiezen voor een telefonische arbitragezitting. Abritragezittingen die niet plaatsvinden per telefoon dienen te worden gehouden op een locatie die in redelijke mate bereikbaar is vanaf jouw primaire woonadres in de V.S. of in Santa Clara County, Californië, V.S., naar jouw keuze. De bemiddelaar heeft de bevoegdheid om alle genoegdoening te bieden die beschikbaar zou zijn in een rechtbank onder de wet of via aanvullende rechtsbeginselen, met inbegrip van, indien van toepassing, openbare rechterlijke bevelen. De toekenning van de bemiddelaar vindt schriftelijk plaats met een verklaring van de essentiële bevindingen en conclusies, is bindend voor de partijen en kan worden geregistreerd als oordeel in enige bevoegde rechtbank. Jij en wij stemmen ermee in dat deze bepalingen van deze paragraaf blijven voortbestaan na beëindiging van deze overeenkomst. Deze overeenkomst beschrijft een handelstransactie tussen staten en de interpretatie en uitvoering van deze paragraaf valt onder de Amerikaanse Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et seq.).

  De JAMS-regels die betrekking hebben op de arbitrage zijn te vinden op https://www.jamsadr.com/adr-rules-procedures of kunnen worden opgevraagd door 1-800-352-5267 te bellen. Als jij arbitrage start en het indieningstarief voor de arbitrage hoger is dan tweehonderdvijftig Euro (€ 250,00), nemen wij de extra kosten voor onze rekening. Als wij de extra kosten voor het indieningstarief moeten betalen, moet jij een aanvraag voor betaling indienen bij JAMS samen met je aanvraagformulier voor de arbitrage, zodat wij regelingen kunnen treffen om alle noodzakelijke kosten rechtstreeks aan JAMS te betalen. Wij nemen tevens de verantwoordelijkheid voor het betalen van alle andere arbitragekosten die voortvloeien uit de arbitrage, anders dan door jouw gemaakte kosten voor juridisch advies, reiskosten en andere (on)kosten die geen bedragen omvatten die moeten worden betaald aan JAMS. Jij bent niet verplicht (on)kosten te betalen die door ons zijn gemaakt, zelfs niet als je in het ongelijk wordt gesteld bij de arbitrage. Wij zullen tevens JAMS betalen en enig gedeelte van het indieningstarief van € 250,00 aan jou vergoeden dat boven het bedrag ligt dat je anders zou moeten betalen voor het indienen van een rechtszaak. Tenzij anders schriftelijk door jou en WD overeengekomen, bepaalt de bemiddelaar het (on)kostenbedrag dat door ons moet worden betaald in overeenstemming met deze paragraaf.

  DE PARTIJEN BEGRIJPEN DAT, BEHOUDENS DEZE VERPLICHTE BEPALING, ZIJ HET RECHT HADDEN EEN AANKLACHT IN TE DIENEN BIJ DE RECHTBANK EN EEN JURYPROCES AAN TE SPANNEN. ZIJ BEGRIJPEN VERDER DAT HET RECHT OP INFORMATIEVINDING BEPERKTER KAN ZIJN BIJ ARBITRAGE DAN BIJ GERECHTELIJKE PROCEDURES.
 • AFSTANDSVERKLARING VOOR CLASS ACTIONS EN GROEPSVORDERINGEN. JIJ EN WIJ STEMMEN ERMEE IN DAT EVENTUELE ARBITRAGE UITSLUITEND ZAL PLAATSVINDEN IN ONZE RESPECTIEVELIJKE INDIVIDUELE HOEDANIGHEDEN EN NIET ALS CLASS ACTION OF ANDERE GROEPSVORDERING. JIJ EN WIJ DOEN UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ONS RESPECTIEVELIJKE RECHT OM EEN CLASS ACTION IN TE DIENEN OF GENOEGDOENING TE ZOEKEN VIA EEN GROEPSVORDERING, MET INBEGRIP VAN AMERIKAANSE CLASS ACTIONS OF GROEPSARBITRAGES OP FEDERAAL EN STAATNIVEAU. Als enige rechtbank of bemiddelaar bepaalt dat de afstandsverklaring voor class actions die in deze paragraaf wordt beschreven om welke reden dan ook ongeldig of onafdwingbaar is of dat arbitrage op groepsbasis kan plaatsvinden, wordt de hierboven in paragraaf (b) beschreven arbitragebepaling in zijn geheel als ongeldig beschouwd en wordt ervan uitgegaan dat de partijen niet zijn overeengekomen om geschillen te beslechten via arbitrage.
 • UITZONDERING – VORDERINGEN BIJ AMERIKAANS KANTONGERECHT (SMALL CLAIMS COURT). Niettegenstaande de overeenkomst tussen de partijen om alle geschillen te beslechten via arbitrage, kunnen beide partijen een individuele zaak aanspannen bij het Amerikaanse kantongerecht (small claims court) als die zaak binnen de rechtsbevoegdheid van die rechtbank valt en alleen dient bij die rechtbank.
 • UITZONDERING – PAGA-ACTIE (PRIVATE ATTORNEYS GENERAL ACT) IN CALIFORNIË. Niettegenstaande de overeenkomst tussen de partijen om alle geschillen te beslechten via arbitrage, kunnen beide partijen genoegdoening zoeken bij een rechtbank voor een vordering die voortvloeit uit de Private Attorneys General Act in Californië.
 • UITZONDERINGEN – VORDERINGEN MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Niettegenstaande de overeenkomst tussen de partijen om alle geschillen te beslechten via arbitrage, kunnen beide partijen genoegdoening zoeken bij een rechtbank voor een vordering die verband houdt met afdwinging, inbreuk of geldigheid van (i) handelsgeheimen, (ii) octrooien, (iii) auteursrechten of (iv) handelsmerken. Niettegenstaande de brede delegeringsclausule die in de bovenstaande paragraaf (b) wordt beschreven, stemmen de partijen ermee in dat een rechtbank, en niet de bemiddelaar, de beslissing kan nemen of een vordering binnen een van deze vier uitzonderingen valt.
 • RECHT OP AFMELDING (OPT-OUT) BINNEN 30 DAGEN Je kunt afzien van deze overeenkomst tot arbitrage door een brief te sturen naar Western Digital Technologies, Inc., ATTN: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, CA 95119, U.S.A. binnen dertig (30) dagen na aankoop van het abonnement of binnen dertig (30) na enige daaropvolgende aanpassing van de overeenkomst tot arbitrage. Je brief waarin je afziet van arbitrage moet je (i) naam, (ii) postadres, (iii) e-mailadres en (iv) een uitdrukkelijk verzoek bevatten om af te zien van de arbitrageovereenkomst die in deze paragraaf wordt beschreven. Als je afziet van deze overeenkomst tot arbitrage volgens de hierboven beschreven procedure, blijven alle overige voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst onverminderd van toepassing op je Abonnement.
 • TIJDSBEPERKING. OM ENIGE PROBLEMEN TUSSEN DE PARTIJEN ONVERWIJLD EN RECHTSTREEKS OP TE LOSSEN, STEMMEN JIJ EN WIJ ERMEE IN DAT ENIGE ARBITRAGE OF PROCEDURE BIJ HET KANTONGERECHT MET BETREKKING TOT EEN VORDERING IN HET KADER VAN DEZE OVEREENKOMST MOET WORDEN GEÏNITIEERD BINNEN ÉÉN JAAR NADAT DE VORDERING VOOR HET EERSTE IS ONTSTAAN; ANDERS IS DE VORDERING PERMANENT VERLOPEN.

 

Algemene bepalingen: Mogelijk zullen we de uitvoering van onze verplichtingen uitbesteden of toewijzen aan derden, maar dit zal niet vrijwaren van onze verplichtingen jegens jou. Indien enige partij ervan afziet de uitvoering door de andere partij af te dwingen van enige bepaling in deze overeenkomst, is dit niet van invloed op het volledige recht om een dergelijke uitvoering op enig later tijdstip af te dwingen. Ook geldt de afstandsverklaring door enige partij voor een inbreuk op enige bepaling in deze overeenkomst niet als afstandsverklaring voor de bepaling zelf en kan deze ook niet als zodanig worden opgevat. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden als onuitvoerbaar of ongeldig is onder de geldende wetgeving of als zodanig wordt aangemerkt in een toepasselijk rechtbankvonnis, worden deze algemene voorwaarden niet in hun geheel als onuitvoerbaar of ongeldig verklaard. In een dergelijk geval worden dergelijke bepalingen zodanig gewijzigd en geïnterpreteerd dat de bedoelingen van een dergelijke onuitvoerbare of ongeldige bepaling zo goed mogelijk worden gerealiseerd binnen de grenzen van de geldende wetgeving of toepasselijke rechtbankvonnissen. Je stemt er uitdrukkelijk in toe dat we contact met je opnemen, om welke reden dan ook, via enig telefoonnummer of fysiek of elektronisch adres dat jij aan ons verstrekt. Alle kennisgevingen of verzoeken met betrekking tot dit abonnement zullen schriftelijk en via elk redelijk middel plaatsvinden, zoals per post, e-mail, fax, tekstbericht of erkende commerciële koerier. Kennisgevingen aan jou worden als afgeleverd beschouwd na toezending op het e-mailadres of faxnummer dat jij aan ons hebt verstrekt of drie (3) dagen na verzending naar het door jou opgegeven adres. Dit abonnement kan niet worden overgedragen op enige andere partij. Dit abonnement kan niet worden verlengd. 

DEZE OVEREENKOMST IS GEEN VERZEKERINGSPOLIS, CERTIFICAAT OF SERVICECONTRACT. DEZE OVEREENKOMST VOORZIET NIET IN REPARATIES OF VERVANGINGEN VAN ENIGE TASTBARE APPARATUUR OF EIGENDOMMEN, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN PRODUCTIEFOUT OF HET GEVOLG IS VAN NORMALE SLIJTAGE, OF SCHADELOOSSTELLING OF BETALING VORMT VOOR SCHADE AAN ENIG EIGENDOM DIE IS VEROORZAAKT DOOR OF DIE VOORTVLOEIT UIT TOEVALLIGE GEBEURTENISSEN.