Productconformiteit


Western Digital streeft ernaar geen zware metalen en giftige stoffen meer te gebruiken. Onze producten voldoen aan de geldende wereldwijde milieuvoorschriften en -vereisten hieronder.

RoHS
De richtlijn van de Europese Unie (EU) inzake beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS, 2002/95/EU) werd in 2006 gepubliceerd. De milieurichtlijn is ontworpen om het gebruik van bepaalde zware metalen en halogeenhoudende vlamvertragers (PBB’s en PBDE’s) in elektronische producten te beperken. Alle producten van Western Digital die na 1 juli 2006 in de EU zijn verkocht, voldoen aan de EU RoHS-voorschriften.

De herschikte RoHS2-richtlijn van de EU (2011/65/EU) werd in 2011 gepubliceerd. Alle producten van Western Digital voldoen aan de RoHS2-richtlijn en de daaropvolgende amendementen.

Download EU RoHS CoC-brief
EU RoHS-richtlijn (2011/65/EU)
EU RoHS
TAIWAN BSMI RoHS
China RoHS
Vietnam RoHS
RoHS-conformiteitscertificaten van Western Digital

EU REACH
De wetgeving betreffende de registratie, beoordeling, toelating en beperking van chemische stoffen van de Europese Unie (REACH) regelt de verwerking van gevoelige chemische stoffen en de geleidelijk invoer van alternatieven voor de meest gevaarlijke chemische stoffen die worden gebruikt in de handel binnen de EU. Het Europees agentschap voor chemische stoffen (de EU-instantie die verantwoordelijk is voor de implementatie van REACH) heeft de namen gepubliceerd van stoffen die kandidaat zijn om op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-lijst) te worden geplaatst. Volgens de bepalingen van REACH, beoordeelt Western Digital zijn producten om vast te stellen of een van de producten van Western Digital per artikel meer dan 0,1% (gewicht) van enige stof op de SVHC-kandidatenlijst bevat.
SVHC-brief van EU REACH

SCIP-database
Als onderdeel van de kaderrichtlijn voor afvalstoffen 2008/98/EC (Waste Framework Directive - WFD) van de Europese Unie (EU), heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) een database gebouwd voor het opslaan van informatie over het veilig gebruik van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) die aanwezig zijn in artikelen die op de markt worden gebracht in de EU. Deze zogenaamde SCIP-database bevat zeer zorgwekkende stoffen in artikelen, als zodanig of in complexe objecten (producten).

De EU WFD en SCIP-database vormen uitbreidingen van bestaande rapportagevereisten die worden beheerd onder de REACH-voorschriften, die voorzien in de registratie, beoordeling, toelating en beperking van chemische stoffen. Sinds 5 januari 2021 moeten leveranciers van artikelen die een SVHC op de kandidatenlijst in een concentratie van meer dan 0,1% (gewicht) op de Europese markt bevatten die informatie via de nieuwe database aan ECHA melden volgens de kaderrichtlijn voor afvalstoffen (Waste Framework Directive).

We hebben een beoordeling uitgevoerd van al onze productonderdelen om vast te stellen in hoeverre zij de relevante concentratie van SVHC’s bevatten. Onze in de EU gevestigde dochterondernemingen hebben SCIP-rapporten ingevoerd voor betroffen producten, die zij op de EU-markt verkopen, zodat wij onze rapportageverplichting volledig nakomen. Om onze klanten in de EU te voorzien van de vereiste informatie voor indiening van SCIP-rapporten of om informatie te verstrekken aan de eigen EU-klanten van onze klanten zodat zij hetzelfde kunnen doen, is de SVHC-informatie over onze producten op aanvraag beschikbaar.
- scipcommunications@wdc.com
Positiebrief voor SCIP-database

De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment)
De WEEE-richtlijn (Waste Electrical and Electronic Equipment) is opgesteld door de EU en is ontworpen om de afvoer van elektrische en elektronische apparaten naar de vuilstort tot een minimum te beperken. De WEEE-richtlijn vereist dat een specifieke markering wordt opgenomen op bepaalde eindgebruikersproducten om deze te identificeren als artikelen die onder deze wetgeving vallen. Western Digital moedigt gebruikers van zijn producten aan producten niet te demonteren en producten volgens de lokale wetgeving af te voeren. Producten van Western Digital bevatten het WEEE-symbool ter ondersteuning van deze richtlijn.

INFORMATIE OVER DE JAPANSE WET VOOR ENERGIEBESPARING

Productveiligheid
Western Digital beschouwt productveiligheid als een topprioriteit. Onze producten zijn ontworpen en worden geproduceerd om aan relevante richtlijnen, geharmoniseerde normen, wetten en voorschriften te voldoen. We zijn actief in werkgroepen en commissies binnen de industrie die zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en richtlijnen ten faveure van detaillisten en consumenten. Bovendien hebben we middelen geïnvesteerd en robuuste programma’s samengesteld om ervoor te zorgen dat te koop aangeboden producten veilig zijn en aan de voorschriften voldoen.

CE-conformiteit voor Europa
Hiermee verklaart Western Digital dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen van de raad van de Europese Unie, inclusief de EMC-richtlijn (2014/30/EU) en de RoHS-richtlijn (2011/65/EU) zoals gewijzigd bij richtlijn (EU) 2015/863. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor de EU is hieronder beschikbaar onder de WD EU DoC-sectie.

CEcompliance

WD PO Box 13379, Swords, Co Dublin, Ierland

UKCA

Western Digital (UK) Limited: PO Box 471, Leatherhead, KT22 2LU, UK

FCC KLASSE B-INFORMATIE
Opmerking: Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de eisen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen bieden redelijke garantie tegen schadelijke storingen bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt, en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet conform de instructies geïnstalleerd en gebruikt, ernstige storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storingen aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat bepaald kan worden door het apparaat uit en aan te zetten, kan de gebruiker de storing door één van de volgende maatregelen proberen te verhelpen:

  • Richt de ontvangstantenne in een andere richting of verplaats de antenne.
  • Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  • Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.


Indien veranderingen of wijzigingen zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de fabrikant worden uitgevoerd, kan het recht op het gebruik van het apparaat komen te vervallen.

Verklaring CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 (B) du Canada. Dit apparaat voldoet aan de Canadese norm ICES-003 (B).

Specificatie voor naleving van milieuvoorschriften voor producten


Western Digital moet ervoor zorgen dat alle materialen, onderdelen, producten en productverpakkingen en materialen aan de milieuvoorschriften voldoen tijdens de vervaardiging van zijn producten. In dit document worden de specificaties van Western Digital beschreven voor het verbieden, beperken en rapporteren van bepaalde chemische samenstellingen, materialen of stoffen in de producten of productieprocessen van Western Digital. In dit document worden de vereisten voor leveranciers van Western Digital beschreven voor naleving van de technische specificatie van Western Digital voor naleving van milieuvoorschriften van producten.

Alle leveranciers zijn verplicht alle volgende documenten te leveren voor elk onderdeel dat aan Western Digital wordt geleverd (met inbegrip van alle indirecte materialen):

  1. Materialenblad (Material Declaration Data Sheet - MDDS) in Western Digital-indeling
  2. Conformiteitsverklaring voor het milieu (EDoC) ingesloten in MDDS-sjablonen
  3. Verslagen van laboratoriumtests op het niveau van homogene materialen (ICP) zijn vereist voor alle homogene materialen waarvan melding wordt gemaakt in de MDDS-sjabloon