Ongevraagde indieningen

Bij Western Digital werken we met een doorlopend programma voor onderzoek en ontwikkeling dat een uiteenlopend bereik van onderwerpen omvat. Daarom heeft Western Digital als beleid geen ideeën, suggesties, voorstellen, creatieve werken of materialen te beoordelen of in overweging te nemen waar Western Digital niet specifiek om heeft gevraagd. Het doel van dit beleid in Western Digital te helpen toekomstige misverstanden te vermijden als nieuwe producten, services en functies die intern door medewerkers van Western Digital zijn ontwikkeld vergelijkbaar zijn met of zelfs identiek zijn aan een idee dat of suggestie die mogelijk is ingediend. Als je toch een indiening wilt doen, neem je de volgende overeenkomst voor ongevraagde indieningen door en vul je het formulier op de volgende pagina in.

Als je vragen, opmerkingen, verzoeken of feedback hebt over producten of diensten van Western Digital, breng je een bezoek aan onze WD Community-site in plaats van dit formulier te gebruiken. Houd er rekening mee dat alle informatie die je plaatst op onze WD Community-site niet-vertrouwelijk is en dat het Western Digital toegestaan is vrijelijk en zonder beperkingen gebruik te maken van dergelijke informatie.

Overeenkomst voor ongevraagde indieningen

Ik bevestig en stem ermee in me aan de volgende voorwaarden te houden.

  1. Ik ga ermee akkoord dat niets in mijn indiening als geheim of vertrouwelijk wordt beschouwd. Ik stem ermee in dat er geen vertrouwelijke relatie van welke aard dan ook zal bestaan of ontstaan tussen Western Digital en mijzelf als resultaat van mijn indiening. Ik verklaar dat ik geen aanspraak of actie zal indienen jegens Western Digital of een van zijn directeuren, functionarissen, medewerkers of vertegenwoordigers die voortvloeit uit mijn indiening aan Western Digital.
  2. Ik garandeer dat Western Digital niet om deze indiening heeft gevraagd, dat ik over het onbeperkte recht beschik om deze openbaar te maken aan Western Digital en/of deze van de hand te doen en dat ik de wettelijk vereiste leeftijd heb en anderszins competent ben om deze overeenkomst aan te gaan. De overeenkomst vormt onze volledige afspraak tussen partijen met betrekking tot deze indiening.
  3. Western Digital zal vrijelijk gebruik mogen maken van alle informatie die ik indien, zonder enige beperking en zonder enige betaling uit te voeren of enige andere vorm van vergoeding aan mij te verstrekken. Ik stem ermee in dat mijn indiening mogelijk wordt beoordeeld door medewerkers van Western Digital en, voor zover dit noodzakelijk is, door personen buiten Western Digital. Zulks geheel naar eigen goeddunken van Western Digital.
  4. Ik stem ermee in dat deze overeenkomst betrekking heeft op alle informatie die verband houdt met mijn indiening, ongeacht wanneer ik een dergelijke indiening doe. Ik stem er tevens me in dat deze overeenkomst betrekking heeft op Western Digital in brede zin en op alle dochterondernemingen, en dat deze overeenkomst alleen schriftelijk kan worden gewijzigd of ongeldig verklaard na ondertekening door zowel Western Digital als mijzelf.
  5. Ik stem ermee in dat Western Digital niet verplicht is te reageren op mijn indiening.
  6. Ik stem ermee in Western Digital, zijn directeuren, functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen eventuele vorderingen, acties, verliezen en onkosten (met inbegrip van juridische honoraria) die ontstaan door enige schending van mijn verklaringen en garanties met betrekking tot mijn indiening.
  7. Ik stem ermee in dat de overeenkomst als uitgevoerd en geleverd wordt beschouwd binnen de staat Californië en dat de rechten en plichten van de partijen in het kader hiervan zullen worden opgevat en afgedwongen in overeenstemming en in lijn met de wetgeving van de staat Californië zonder dat rekening wordt gehouden met enige beginselen inzake strijdige wetgeving die zouden resulteren in de toepassing van de wetten van enig ander rechtsgebied. In het geval dat een juridische procedure noodzakelijk is, zullen de staats- en federale rechtbanken in Orange County, Californië, en alle gerelateerde hoven van beroep de exclusieve forums vormen voor het beslechten van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst en de partijen stemmen hierbij in met de exclusieve bevoegdheid van dergelijke rechtbanken en zien af van enige bezwaren op basis van locatie of forum non conveniens.
  8. Ik bevestig dat ik: (i) onafhankelijk juridisch advies heb ingewonnen in verband met deze overeenkomst of; (ii) dat ik vrijwillig heb afgezien van het recht dergelijk onafhankelijk juridisch advies in te winnen voor deze overeenkomst.
  9. Ik heb deze overeenkomst volledig doorgelezen en stem, met achtneming van de bereidheid van Western Digital om mijn indiening toe te staan, erin toe me aan de voorwaarden van deze overeenkomst te houden.

 

Door op "Doorgaan" te klikken, stem ik ermee in dat ik de bovenstaande overeenkomst voor ongevraagde indieningen heb gelezen, dat ik gebonden ben aan de voorwaarden hiervan en dat deze acceptatie het equivalent vormt van mijn handtekening onder deze overeenkomst.