Zasady obsługi gwarancyjnej produktów komercyjnych

Ograniczona gwarancja na komercyjne dyski twarde Western Digital® i SanDisk®

PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA PRZED ZAKUPEM, OTWORZENIEM LUB ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU WYPRODUKOWANEGO PRZEZ WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. („PRODUCENT”). KORZYSTANIE Z PRODUKTU OZNACZA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OGRANICZONEJ GWARANCJI („UMOWA”). JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE UŻYWAJ PRODUKTU.

A. Informacje o gwarancji

1. Niniejsza gwarancja („Gwarancja”) jest udzielana przez firmę Western Digital Technologies, Inc. i jej odpowiednie podmioty zależne (wspólnie zwane „Producentem”), jest niezbywalna i ma zastosowanie wyłącznie do komercyjnych dysków twardych określonych w tabeli w sekcji F poniżej (każdy z nich zwany „Produktem”). Gwarancja jest udzielana wyłącznie pierwotnemu nabywcy końcowemu tego Produktu lub pierwotnemu użytkownikowi końcowemu systemu komputerowego strony trzeciej, który zawiera ten Produkt („Klient”).

2. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje zakupu Produktów od Sprzedawcy przez stronę, która nie zamierza być użytkownikiem końcowym produktu. Gwarancja i wsparcie dla tego produktu muszą być zainicjowane przez Sprzedawcę w imieniu tej strony.

3. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje produktów podrobionych, fałszywych lub pochodzących z szarej strefy. Producent nie zapewni wsparcia dla jakichkolwiek Produktów, (i) których Producent nie przetransportował (lub nie zezwolił na transport) do kraju sprzedaży i/lub (ii) które nie są sprzedawane przez autoryzowane kanały.

4. Każdy Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku komercyjnego i nie powinien być używany przez konsumentów lub gospodarstwa domowe. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje żadnego osobistego, niekomercyjnego wykorzystania Produktu. Jeśli produkt został zakupiony w autoryzowanym punkcie sprzedaży detalicznej do osobistego, niekomercyjnego użytku, należy zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami gwarancji detalicznej na Produkt, którą można znaleźć pod adresem https://www.westerndigital.com/warranty.

5. Jeśli Produkt Klienta zawiera odrębne niezależne programy komputerowe dostarczone przez Producenta (np. SSD Dashboard, Crypto Erase i FlashSoft), korzystanie z tych programów jest regulowane Umową licencyjną z użytkownikiem dołączoną do danego programu, a nie niniejszą Umową.

6. Niniejsza wersja gwarancji dotyczy Produktów zakupionych przez Klienta w dniu 21 lipca 2016 r. lub później. W przypadku wcześniejszych wersji ograniczonej gwarancji należy skontaktować się z działem obsługi klienta („Dział obsługi klienta”) pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi.

B. Informacje dotyczące pomocy technicznej w Okresie gwarancji

1. Wszelkie kwestie związane z pomocą techniczną lub roszczenia gwarancyjne dotyczące Produktów, które pojawią się w ciągu pierwszych dziewięćdziesięciu (90) dni od dostawy do Klienta, powinny być rozpatrywane za pośrednictwem strony, od której Klient nabył Produkt.

2. Jeśli dany Produkt jest już wbudowany lub wstępnie zainstalowany w urządzeniu lub systemie komputerowym strony trzeciej, Klient powinien skontaktować się z producentem produktu strony trzeciej w celu uzyskania oryginalnego wsparcia technicznego i roszczeń gwarancyjnych.

3. Jeśli Klient nabył ten produkt oddzielnie jako użytkownik końcowy lub jeśli producent systemu komputerowego strony trzeciej zawierającego Produkt zidentyfikował Produkt jako jedyne źródło problemu technicznego, wówczas Klient może uzyskać pomoc techniczną, kontaktując się z Działem obsługi klienta w Okresie gwarancji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@SanDisk.com lub pod numerem telefonu dla regionu Klienta znajdującym się na stronie https://www.westerndigital.com/support/international-phone-numbers. Taka pomoc techniczna dotyczy wyłącznie błędów, które można przypisać wyłącznie produkcji Produktu.

C. Warunki gwarancji

1. Producent gwarantuje Klientowi, że ten Produkt, z wyłączeniem zawartości i/lub oprogramowania (jeśli dotyczy) dostarczonego z lub w ramach Produktu, w odpowiednim Okresie gwarancji (jak zdefiniowano poniżej) określonym poniżej w normalnych warunkach użytkowania, (a) będzie wolny od wad materiałowych lub wykonania i, (b) będzie materialnie zgodny z opublikowanymi przez Producenta specyfikacjami produktu. Produkt zostanie uznany za posiadający wadę materiałową lub materialnie wadliwy tylko wtedy, gdy taki Produkt nie spełnia deklarowanej żywotności projektowej (do odpowiedniego Okresu gwarancji) i zostanie zwrócony do odpowiedniej lokalizacji w Okresie gwarancji oraz z zastrzeżeniem stosownych informacji dotyczących progów wydajności zawartych w zestawieniu danych Produktu (opracowanej lub dostarczonej przez Producenta).

2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia, klęski żywiołowej lub osobistej, nieprawidłowej instalacji, obecności produktu strony trzeciej w systemie komputerowym lub jakiegokolwiek nieautoryzowanego demontażu, naprawy lub modyfikacji. Istnieje możliwość użytkowania produktu w warunkach powodujących zużycie nośnika (i wygaśnięcie Gwarancji) przed zakończeniem Okresu gwarancji, jak określono w specyfikacji dotyczącej trwałości.

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami niniejszej Umowy a jakimkolwiek istniejącym ważnym zestawem warunków gwarancji pomiędzy Klientem a Producentem, warunki pomiędzy Klientem a Producentem będą miały pierwszeństwo przed niniejszą Umową. Jednakże, niniejsza Umowa będzie miała pierwszeństwo przed warunkami wydrukowanymi na wszystkich formularzach Klienta, w tym, między innymi, na zamówieniach zakupu wydanych przez Klienta.

D. Roszczenia gwarancyjne

1. Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, Klient może (a) skontaktować się z dystrybutorem lub stroną sprzedającą, od której dokonano zakupu („Sprzedawca”) w Okresie gwarancji i przedstawić dowód zakupu oraz oryginalny status zakupu strony zwracającej (pokazujący datę, miejsce zakupu i nazwę Sprzedawcy, jeśli dotyczy) oraz nazwę, typ i numer produktu lub (b) otrzymać numer RMA od Producenta i postępować zgodnie z procedurami zwrotu gwarancyjnego Producenta. Do skorzystania z Gwarancji uprawniony jest wyłącznie Klient, który musi zwrócić Produkt zgodnie z wytycznymi wymienionymi przez Sprzedawcę i/lub Producenta, łącznie ze szczegółowym opisem problemu, wystarczającym do jego łatwego odtworzenia. Producent zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do skierowania Klienta do zwrotu produktów za pośrednictwem Sprzedawcy.

2. Zwrot może być wymagany do innego kraju niż kraj, w którym Klient mieszka i/lub zakupił Produkt.

3. Jeśli Klient uważa, że jakikolwiek Produkt nie spełnia warunków gwarancji i zdecyduje się skorzystać z procedur gwarancyjnych Producenta, wówczas Klient zastosuje się do obowiązującego w danym czasie procesu Autoryzacji Zwrotu Materiału („RMA”) Producenta, i Klient zwróci się o numer RMA do Działu obsługi klienta po przedstawieniu podsumowania wady. Producent wystawi Klientowi numer RMA wraz z instrukcją wysyłki do Producenta Produktu uznanego przez Klienta za wadliwy. Klient zwróci każdy taki Produkt uznany za wadliwy w odpowiednim pojemniku, na którym w widoczny sposób zostanie umieszczony numer RMA, który Klient uzyskał od Producenta przed dokonaniem zwrotu. Produkty zwrócone do Producenta zgodnie z niniejszym punktem, oraz wszelkie naprawione lub wymienione Produkty zgodnie z niniejszym Dowodem, zostaną dostarczone do i od Producenta na koszt i ryzyko Producenta. Producent (lub kontrahent Producenta) dokona oceny Produktu i po stwierdzeniu wady rozpatrzy zwrot na wyłączny koszt Producenta. Jeśli Producent stwierdzi, że wada nie występuje w takim Produkcie, Klient zwróci Producentowi wszystkie koszty związane ze zwrotem takiego Produktu. Produkty niewłaściwie oznakowane, zapakowane lub wysłane mogą spowodować utratę gwarancji na dany Produkt. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki do naszych miejsc odbioru RMA.

4. Producent może zdecydować się na naprawę lub wymianę Produktu niezgodnego z wymaganiami. Taka wymiana zostanie dokonana na nowy lub regenerowany Produkt o takiej samej lub większej funkcjonalności jak zwrócony Produkt. Jeśli Producent nie jest w stanie naprawić lub wymienić niezgodnego Produktu lub jeśli takie opcje nie są komercyjnie uzasadnione, wówczas Producent zapewni Klientowi kredyt na niezgodny Produkt. Wartość kredytu będzie, według uznania Producenta, albo (a) wartością wymiany niezgodnego Produktu, albo (b) wartością zakupu niezgodnego Produktu, pomniejszoną o długość okresu gwarancyjnego, podczas którego Klientowi odmówiono korzystania z Produktu. Produkt przestarzały lub wycofany z produkcji może zostać zastąpiony takim samym Produktem lub, jeśli zamiennik nie jest dostępny, Produktem o podobnej funkcji i pojemności. Środek zaradczy przysługujący Klientowi na podstawie niniejszego punktu może być uzależniony od wymogu Producenta dotyczącego fizycznego zwrotu Produktu.

5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych w ramach procesu RMA. Klient rozumie, że Producent może mieć nieumyślny dostęp do danych na zwracanym Produkcie podczas procesu RMA. W celu ochrony danych wrażliwych przed ujawnieniem, Producent zaleca usunięcie jak największej ilości danych wrażliwych z Produktu w sposób technicznie możliwy przed wysłaniem Produktu do realizacji RMA. Jeśli nie jest tak, że wszystkie dane są lub mogą być usunięte, Klient zabezpieczy, obroni i zwolni Producenta i Sprzedawcę z wszelkiej możliwej odpowiedzialności związanej z potencjalną obecnością w zwróconym Produkcie danych wrażliwych i/lub osobowych, niezależnie od tego, czy dane te odnoszą się do Klienta lub innej strony trzeciej.

6. Producent nie ponosi odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek szkody przypadkowe, pośrednie, specjalne, przykładowe, karne lub wynikowe, w tym między innymi za utratę zysków i/lub utratę danych, inne straty, szkody lub wydatki bezpośrednio lub pośrednio wynikające z jakiejkolwiek wady lub niemożności korzystania z Produktu lub słabej wydajności, zarówno osobno, jak i w połączeniu z innym sprzętem, niezależnie od tego, czy Producent lub Klient zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, ani (b) jakiekolwiek kwoty łącznie przekraczające cenę zakupu zapłaconą za stosowny Produkt (Produkty). Producent nie ponosi odpowiedzialności i nie pokrywa w ramach niniejszej Gwarancji żadnych kosztów związanych z serwisowaniem i/lub instalacją produktów Western Digital® lub SanDisk®, w tym Produktu. Niniejsza Gwarancja określa całą odpowiedzialność i zobowiązania Producenta w odniesieniu do wad, naruszenia gwarancji lub innego braku działania lub spełnienia specyfikacji związanego z jakimikolwiek Produktami.

7. Produkty Producenta, w tym Produkt, nie mogą być używane w zastosowaniach, w których awaria mogłaby zagrażać zdrowiu lub życiu, takich jak lotnictwo, motoryzacja, systemy nuklearne, medyczne lub podtrzymujące życie (lub wszelkie inne formy zastosowań bardzo niebezpiecznych) i w żadnym wypadku Producent nie będzie miał żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub innych wynikających z takich zastosowań Produktu. NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH PRZECIWWSKAZAŃ, PONIEWAŻ PRODUKTY CHARAKTERYZUJĄ SIĘ RÓŻNĄ AWARYJNOŚCIĄ I MAJĄ OGRANICZONY OKRES UŻYTKOWANIA Z LIMITAMI WYTRZYMAŁOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PROJEKTOWANIE, PRODUKCJĘ I ODPOWIEDNIE TESTOWANIE APLIKACJI, SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ KLIENTA WYKORZYSTUJĄCYCH NINIEJSZE PRODUKTY SPOCZYWA NA KLIENCIE, W PRZYPADKU GDY AWARIA PRODUKTU MOGŁABY SPOWODOWAĆ, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA LUB POWAŻNE SZKODY MAJĄTKOWE LUB ŚRODOWISKOWE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ W KRYTYCZNYCH KOMPONENTACH W URZĄDZENIACH MEDYCZNYCH, URZĄDZENIACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE, MOTORYZACYJNYCH I INNYCH KRYTYCZNYCH ZASTOSOWANIACH („ZASTOSOWANIA KRYTYCZNE”). KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WPROWADZENIE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDNICH NADMIAROWYCH, ODPORNYCH NA BŁĘDY I ZAPASOWYCH FUNKCJI WYSTARCZAJĄCYCH DO OCHRONY UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH PRZED RYZYKIEM USZKODZENIA, OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI WYNIKAJĄCYCH Z AWARII LUB INNYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW W/PRZEZ APLIKACJE, SYSTEMY LUB URZĄDZENIA KLIENTA W PRZYPADKU ZASTOSOWAŃ KRYTYCZNYCH I W INNY SPOSÓB DOSTARCZY UŻYTKOWNIKOM KOŃCOWYM OSTRZEŻENIA, INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI W CELU UNIKNIĘCIA TAKIEGO RYZYKA.

E. ZASTRZEŻENIE

GWARANCJA OKREŚLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE JEST JEDYNYM ŹRÓDŁEM PRAW GWARANCYJNYCH KLIENTA ZWIĄZANYCH Z PRODUKTAMI I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE LUB DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I NIENARUSZALNOŚCI, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE SĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE. PRAWA GWARANCYJNE NIE PRZYSŁUGUJĄ ŻADNEJ INNEJ STRONIE NIŻ KLIENTOWI PRODUKTU. PRAWO NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJI MOŻE PRZYZNAWAĆ INNE PRAWA, NA KTÓRE NINIEJSZA GWARANCJA NIE MA WPŁYWU.

F. Okres gwarancji

1. Okres gwarancji („Okres gwarancji”), o którym mowa powyżej, mierzony jest w latach kalendarzowych i rozpoczyna się od daty wysyłki Produktu przez Producenta. Każdy „X” wewnątrz SKU reprezentuje zmienną.

W przypadku następującej grupy produktów Okres gwarancji wygasa po upływie wcześniejszego z następujących okresów: (a) podanego okresu dla Produktu określonego poniżej lub (b) momentu, w którym użytkowanie Produktu przez Klienta przekroczy podany limit wytrzymałości, którym jest (i) moment, w którym łączna ilość danych skumulowanych w Produkcie (zarejestrowana w atrybucie S.M.A.R.T. (E6h/230) „Media Wear Out Indicator” Produktu) osiąga 100% wartości wytrzymałości Produktu; lub (ii) całkowita ilość zapisanych terabajtów (TBW) Produktu określona w poniższej tabeli lub w Specyfikacji Produktu. W przypadku konfliktu pomiędzy poniższą tabelą i Specyfikacjami, dane zawarte w Specyfikacjach są obowiązujące.

English Product Family SKU Warranty Length Endurance System Level SKU InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance
German Produktfamilie SKU-Nr. Garantiezeit Belastbarkeit Artikelposition auf Systemebene Lebensdauer von InfiniFlash-Karten Nutzungslebensdauer
French Gamme de produits UGS Durée de garantie Résistance UGS système Endurance de la carte InfiniFlash Endurance de l’appareil
Chinese
Traditional
产品系列 SKU 质保期 耐久性 系统级 SKU InfiniFlash 存储卡耐久性 设备耐久性
Chines
Simplified
產品系列 SKU 保固長度 耐久度 系統級 SKU InfiniFlash 記憶卡耐久度 裝置耐久度
Korean 제품군 SKU 보증 기간 내구성 시스템 레벨 SKU 인피니플래시 카드 내구성 어플라이언스 내구성
Jananese 製品ファミリー SKU番号 保証の長さ 耐久性 システムレベルSKU InfiniFlashカード耐久性 装置耐久性
Product Family:
Western Digital-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs SDAPMUW-128G-1022
SDAPMUW-256G-1022
SDAPMUW-512G-1022
SDAPNUW-128G-1022
SDAPNUW-256G-1022
SDAPNUW-512G-1022
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital CL SN720 NVMe™ SSDs SDAQNTW-256G-1022
SDAQNTW-512G-1022
SDAQNTW-1T00-1022
SDAQNTX-2T00-1022
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD SDAPTUW-128G
SDAPTUW-256
SDAPTUW-512G
SDAPMUW-128G
SDAPMUW-256
SDAPMUW-512G
SDAPNUW-128G
SDAPNUW-256
SDAPNUW-512G
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD SDAPNTW-256G
SDAPNTW-512G
SDAPNTW-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN730 NVMe™ SSD SDBPNTY-256G
SDBPNTY-512G
SDBPNTY-1T00
SDBQNTY-256G
SDBQNTY-512G
SDBQNTY-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN735 NVMe™ SDBPNHH-256G
SDBPNHH-512G
SDBPNHH-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN740 NVMe™ SDDPTQD-256G
SDDPTQD-512G
SDDPTQD-1T00
SDDPTQE-2T00
SDDPNQD-256G
SDDPNQD-512G
SDDPNQD-1T00
SDDPNQE-2T00
SDDQTQD-256G
SDDQTQD-512G
SDDQTQD-1T00
SDDQTQE-2T00
SDDQNQD-256G
SDDQNQD-512G
SDDQNQD-1T00
SDDQNQE-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, TLC SDBPTPZ-256G-XI
SDBPTPZ-512G-XI
SDBPTPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-256G-XI
SDBPNPZ-512G-XI
SDBPNPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-2T00-XI
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, SLC SDBPTPZ-085G-XI
SDBPTPZ-170G-XI
SDBPTPZ-340G-XI
SDBPNPZ-085G-XI
SDBPNPZ-170G-XI
SDBPNPZ-340G-XI
Five (5) years 4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
Western Digital PC SN530 NVMe™ SSD SDBPTPZ-256G
SDBPTPZ-512G
SDBPTPZ-1T00
SDBPMPZ-256G
SDBPMPZ-512G
SDBPMPZ-1T00
SDBPNPZ-256G
SDBPNZ-512G
SDBPNZ-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SA530 SATA SSD SDASB8Y-256G-1122
SDASB8Y-512G-1122
SDASB8Y-1T00-1122
SDASN8Y-256G-1122
SDASN8Y-512G-1122
SDASN8Y-1T00-1122
SDATB8Y-256G-1122
SDATB8Y-512G-1122
SDATB8Y-1T00-1122
SDATN8Y-256G-1122
SDATN8Y-512G-1122
SDATN8Y-1T00-1122
SDASB8Y-256G
SDASB8Y-512G
SDASB8Y-1T00
SDASN8Y-256G
SDASN8Y-512G
SDASN8Y-1T00
SDATB8Y-256G
SDATB8Y-512G
SDATB8Y-1T00
SDATN8Y-256G
SDATN8Y-512G
SDATN8Y-1T00
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN810 NVMe™ SSD
SDCPNRY-256G
SDCPNRY-512G
SDCPNRY-1T00
SDCPNRZ-2T00
SDCQNRY-256G
SDCQNRY-512G
SDCQNRY-1T00
SDCQNRZ-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Product Family:
SanDisk-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
U110 mSATA SSDs SDSA6DM-016G
SDSA6DM-024G
SDSA6DM-032G
One (1) year See Specifications
Extreme Pro SATA SSDs SDSSDXPS-960G-G25
SDSSDXPS-480G-G25
SDSSDXPS-240G-G25
Ten (10) years 80 TBW
Solid State Drive SSDs SDSSDP-128G-G25
SDSSDP-064G-G25
Three (3) years See Specifications
U110 2.5" SSDs SDSA6GM-032G
SDSA6GM-064G-1022
SDSA6GM-064G-1122
SDSA6GM-128G-1022
SDSA6GM-128G-1122
Three (3) years See Specifications
U110 mini mSATA SSDs SDSA6FM-016G
SDSA6FM-024G
SDSA6FM-032G
One (1) year See Specifications
U110 m.2 SSDs SDSA6MM-008G
SDSA6MM-016G
SDSA6MM-024G
SDSA6MM-032G
SDSA6PM-064G
SDSA6PM-128G
One (1) year See Specifications
Ultra II SATA SSDs SDSSDHII-960G-G25
SDSSDHII-480G-G25
SDSSDHII-240G-G25
SDSSDHII-120G-G25
Three (3) years 80 TBW
X110 mSATA SSDs SD6SF1M-256G-1022
SD6SF1M-256G-1022I
SD6SF1M-128G-1022
SD6SF1M-128G-1022I
SD6SF1M-064G-1022
SD6SF1M-064G-1022I
SD6SF1M-032G-1022
SD6SF1M-032G-1022I
Five (5) years See Specifications
X110 2.5" SSDs SD6SB1M-064-1022I
SD6SB1M-064G-1022
SD6SB1M-128-1022I
SD6SB1M-128G-1022
SD6SB1M-256-1022I
SD6SB1M-256G-1022
SD6SB1M-064G
SD6SB1M-128G
SD6SB1M-256G
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
One (1) year
One (1) year
See Specifications
X210 2.5" SSDs SD6SB2M-128G-1022I
SD6SB2M-256G-1022I
SD6SB2M-512G-1022
Five (5) years 80 TBW
X210 SATA 2.5" SD6SB2M-128G
SD6SB2M-256G
SD6SB2M-512G
One (1) year 80 TBW
X300s 2.5" SSDs SD7SB3Q-064G-1022I
SD7SB3Q-064G-1022
SD7SN3Q-064G-1122
SD7UB2Q-010T-1022
SD7UB2Q-010T-1122
SD7UB2Q-512G-1022
SD7UB2Q-512G-1122
SD7UB3Q-128G-1022
SD7UB3Q-128G-1122
SD7UB3Q-256G-1022
SD7UB3Q-256G-1122
SD7UN3Q-128G-1022
SD7UN3Q-256G-1022
SD7UN3Q-512G-1122
Five (5) years 80 TBW
X300s SATA 2.5" SSDs SD7SB2Q-010T
SD7SB2Q-512G
SD7SB3Q-064G
SD7SB3Q-128G
SD7SB3Q-256G
SD7UB2Q-512G
SD7UB3Q-128G
SD7UB3Q-256G
Three (3) years 80 TBW
X300s M.2 SSDs SD7SN3Q-064G
SD7SN3Q-128G
SD7SN3Q-256G
SD7SN3Q-512G
SD7UN3Q-128G
SD7UN3Q-256G
SD7UN3Q-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 2.5" SSDs SD7SB6S-128G
SD7SB6S-256G
SD7SB7S-010T
SD7SB7S-512G
SD7UB6S-128G
SD7UB6S-256G
SD7UB7S-512G
SD7SB7S-960G
SD7SB6S-128G-1122
SD7SB6S-256G-1122
SD7SB7S-010T-1122
SD7SB7S-512G-1122
SD7SF6S-128G-1122
SD7SF6S-256G-1122
Three (3) years 80 TBW
X300 M.2 2280 SSDs SD7SN6S-128G
SD7SN6S-256G
SD7SN6S-512G
SD7UN6S-128G
SD7UN6S-256G
SD7UN6S-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 mSATA SSDs SD7SF6S-128G
SD7SF6S-256G
SD7SF6S-512G-1122
Three (3) years
Three (3) years
Five (5) years
80 TBW
80 TBW
80 TBW
X400 2.5" SSDs SD8SB8U-1T00-1122
SD8TB8U-1T00-1122
SD8SB8U-512G-1122
SD8TB8U-512G-1122
SD8SB8U-256G-1122
SD8TB8U-256G-1122
SD8SB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
320 TBW
160 TBW
160 TBW
80 TBW
80 TBW
72 TBW
X400 M.2 2280 SSDs SD8SN8U-1T00-1122
SD8SN8U-512G-1122
SD8SN8U-256G-1122
SD8SN8U-128G-1122
SD8TB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
160 TBW
80 TBW
72 TBW
72 TBW
Z400s 2.5" SSDs SD8SBAT-256G-1122
SD8SBAT-128G
SD8SBAT-128G-1122
SD8SBAT-064G
SD8SBAT-064G-1122
SD8SBAT-032G
SD8SBAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s mSATA SSDs SD8SFAT-128G
SD8SFAT-128G-1122
SD8SFAT-064G
SD8SFAT-064G-1122
SD8SFAT-032G
SD8SFAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s M.2 2280 SSDs SD8SNAT-256G
SD8SNAT-256G-1122
SD8SNAT-128G
SD8SNAT-128G-1122
SD8SNAT-064G
SD8SNAT-064G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
Z400s M.2 2242 SSDs SD8SMAT-128G
SD8SMAT-128G-1122
SD8SMAT-064G
SD8SMAT-064G-1122
SD8SMAT-032G
SD8SMAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z410 2.5" SSDs SD8SBBU-120G-1122
SD8SBBU-240G-1122
SD8SBBU-480G-1122
Three (3) years 40 TBW
80 TBW
120 TBW
X600 2.5”/7mm cased Non-SED SSDs SD9SB8W-128G
SD9SB8W-256G
SD9SB8W-512G
SD9SB8W-1T00
SD9SB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 Non-SED SSDs SD9SN8W-128G
SD9SN8W-256G
SD9SN8W-512G
SD9SN8W-1T00
SD9SN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 2.5”M/7mm cased SED SSDs SD9TB8W-128G
SD9TB8W-256G
SD9TB8W-512G
SD9TB8W-1T00
SD9TB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 SED SSDs SD9TN8W-128G
SD9TN8W-256G
SD9TN8W-512G
SD9TN8W-1T00
SD9TN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
Any Other Non-Customized Commercially Available SanDisk® SSD XXXXXXXXXXXXXX One (1) year See Specifications

W przypadku następującej grupy produktów Okres gwarancji wygasa po upływie wcześniejszego z następujących okresów: (a) podanego okresu dla Produktu określonego poniżej lub (b) momentu, w którym użytkowanie Produktu przez Klienta przekroczy podany maksymalny limit wytrzymałości, który zostanie zmierzony poprzez obliczenie średniej liczby zapisów dysku dziennie (DWPD) w ciągu przewidywanej długości gwarancji Produktu, zgodnie z poniższą tabelą.

Product Family SKU Warranty Length Endurance
Optimus Extreme™ SAS SSDs SDLKOE9W-100G-5CA1
SDLKOD9W-200G-5CA1
SDLKOC9W-400G-5CA1
SDLLOC9W-800G-5CA1
Five (5) years 45 DWPD
Optimus Ultra™ SAS SSDs SDLKOEGW-150G-5CA1
SDLKODGW-300G-5CA1
SDLKOCGW-600G-5CA1
SDLLOCGW-012T-5CA1
Five (5) years 30 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs SDLKOEDM-200G-5CA1
SDLKODDM-400G-5CA1
SDLKOCDM-800G-5CA1
SDLLOCDM-016T-5CA1
Five (5) years  10 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs - Recertified Product SDLKOEDM-200G-5CRC
SDLKODDM-400G-5CRC
SDLKOCDM-800G-5CRC
SDLLOCDM-016T-5CRC
SDLKOEDM-200G-5CRZ
SDLKODDM-400G-5CRZ
SDLKOCDM-800G-5CRZ
SDLLOCDM-016T-5CRZ
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
One (1) year
One (1) year
One (1) year
One (1) year

10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
Optimus Eco™ SAS SSDs SDLKOD6R-400G-5CA1
SDLKOC6R-800G-5CA1
SDLLOC6R-016T-5CA1
SDLLOC6R-020T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
3 DWPD
3 DWPD
1 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD SDLLOCDR-038T-5CA3
SDLLOCDR-038T-5CA1
Five (5) years 0.5 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD - Recertified Product SDLLOCDR-038T-5CRC
SDLLOCDR-038T-5CRZ
Three (3) years
One (1) Year
0.5 DWPD
Lightning Ultra™ Gen. II SAS SSDs SDLTMDKW-200G-5CA1
SDLTMDKW-400G-5CA1
SDLTMCKW-800G-5CA1
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKM-200G-5CA1
SDLTODKM-400G-5CA1
SDLTODKM-800G-5CA1
SDLTOCKM-016T-5CA1
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKR-800G-5CA1
SDLTOCKR-016T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
Lightning® Write-Intensive SAS SSDs SDLB6HS-200GC-00
SDLB6HS-400GC-00
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Mixed-Use SAS SSDs SDLB6HM-200GC-00
SDLB6HM-400GC-00
SDLB6HM-800GC-00
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Read-Intensive SAS SSDs SDLB6JC-400GC-00
SDLB6JC-800GC-00
SDLB6JC-016TC-00
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Ultra™ SATA SSDs SDLFOEAM-100G-1HA1
SDLFODAM-200G-1HA1
SDLFODAM-400G-1HA1
SDLFOCAM-800G-1HA1
Five (5) years 3 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Five (5) years 1 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs - Recertified Product SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco™ SATA SSDs SDLFNDAR-240G-1HA2
SDLFNDAR-480G-1HA2
SDLFNCAR-960G-1HA2
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSDs SDLF1DAR-480GC-1Hxx
SDLF1DAR-960GC-1Hxx
SDLF1CRR-019TC-1Hxx
Five (5) years 0.6 DWPD
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSDs SDLF1DAM-400GC-1Hxx
SDLF1DAM-800GC-1Hxx
SDLF1CRM-016TC-1Hxx
Five (5) years 1.8 DWPD
ULLtraDIMM™ DDR3 SSDs SDLOODFM-200G-6KB1
SDLOOCFM-400G-6KB1
Five (5) years 10 DWPD

W przypadku następującej grupy produktów PCIe Okres gwarancji wygasa po upływie wcześniejszego z następujących okresów: (a) podanego okresu dla Produktu określonego poniżej lub (b) momentu, w którym użytkowanie Produktu przez Klienta przekroczy podany maksymalny limit wytrzymałości, który zostanie zmierzony poprzez obliczenie całkowitej liczby zapisanych petabajtów (PBW) Produktu przy normalnym użytkowaniu w ciągu przewidywanej długości gwarancji Produktu, zgodnie z poniższą tabelą. W przypadku użytkowników wdrażających rozwiązania obejmujące wiele produktów, oceny wytrzymałości zakładają równomierny rozkład zapisów na wszystkie produkty.

Product Family SKU Warranty Length Endurance
ioFX 420GB SDFABAMOF-420G-SF1 Five (5) years 2 PBW
ioFX2 1.6TB SDFABAMOF-1T65-SF1 Five (5) years 8 PBW
ioFX2 410 GB SDFABAMOF-410G-SF1 Five (5) years 2 PBW
Fusion ioMemory SX300-1300 SDFACAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX300-1600 SDFACAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX300-3200 SDFACAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX300-6400 SDFACCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory SX350-1300 SDFADAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX350-1600 SDFADAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX350-3200 SDFADAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX350-6400 SDFADCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory PX600-1000 SDFACAMOP-1T00-SF1 Five (5) years 12 PBW
Fusion ioMemory PX600-1300 SDFACAMOP-1T30-SF1 Five (5) years 16 PBW
Fusion ioMemory PX600-2600 SDFACAMOP-2T60-SF1 Five (5) years 32 PBW
Fusion ioMemory PX600-5200 SDFACCMOP-5T20-SF1 Five (5) years 64 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 1.92TB SDLC2CLR-019T-3NA1 Five (5) years 2.1 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 3.84TB SDLC2LLR-038T-3NA1 Five (5) years 3.5 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 1.6TB SDLC2CLR-016T-3NA1 Five (5) years 4.96 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 3.2TB SDLC2LLR-032T-3NA1 Five (5) years 7 PBW

Informacje o gwarancji na urządzenia

W przypadku następującej grupy produktów InfiniFlash, Okres gwarancji na obudowę wygasa z końcem podanego okresu dla Produktu określonego poniżej. W przypadku karty InfiniFlash Okres gwarancji wygasa po upływie wcześniejszego z następujących okresów: (a) podanego okresu dla Produktu określonego poniżej lub (b) momentu, w którym użytkowanie Produktu przez Klienta przekroczy podany maksymalny limit wytrzymałości, który zostanie zmierzony poprzez obliczenie całkowitej liczby zapisanych petabajtów (PBW) Produktu przy normalnym użytkowaniu w ciągu przewidywanej długości gwarancji Produktu, zgodnie z poniższą tabelą. Oceny wytrzymałości zakładają równomierny rozkład zapisów na wszystkich kartach InfiniFlash.

Product Family System Level SKU Warranty Length InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance1
InfiniFlash 100/500/700 Series SDIF100-2YXXXXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (8 TB BSSD) SDIF150-2Y8XXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (4 TB BSSD) SDIF150-2Y4XXXX Three (3) years 17.5 PBW 1.2 EBW

1 Oceny wytrzymałości urządzenia są obliczane poprzez ekstrapolację liczby zapisanych eksabajtów (EBW) na sześćdziesięciu czterech kartach InfiniFlash w warunkach normalnego użytkowania przy równomiernym rozkładzie zapisów w okresie trwania gwarancji. Informacje te podawane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią metryki, według której mierzony jest Okres gwarancji.

Informacje o gwarancji Zintegrowanych rozwiązań wbudowanych („EIS”)

W przypadku następującej grupy produktów EIS Okres gwarancji wygasa z chwilą upływu wcześniejszego z następujących okresów: (a) podanego okresu czasu określonego poniżej dla danego Produktu, lub (b) momentu, w którym użycie Produktu przez Klienta przekroczy podaną charakterystykę niezawodności (w tym limit wytrzymałości), określoną w Specyfikacji.

„Specyfikacje” oznaczają elementy operacyjne, cechy, charakterystyki niezawodności i specyfikacje projektu funkcjonalnego Produktu podane w specyfikacjach Produktu (tj. dokumentach oznaczonych jako „specyfikacja” lub „zestawienie danych” oraz w raporcie kwalifikacyjnym takiego Produktu).

Product Family:
Western Digital-iNAND
SKU Warranty Length
iNAND
EM111/EM122/EM131/EM132/EU311/EU511/EU521/EU551, 7232/7250/7350/7550/8521/8630/8631 MC and CL Series
SDINADF4, SDINBDG4, SDINBDA2, SDINDDH4, SDINEDK4, SDINFDK4, SDINFDO2 One (1) year
iNAND EM123/EM133, 7250/7550 CH Series SDINBDG4-H2, SDINBDA6-H Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312, 7250/7550/8251 IX Series SDINBDG4-I2, SDINBDG4-XI2, SDINBDA6-I2, SDINBDA6-XI2, SDINDDH6-I, SDINDDH6-XI Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312, 7250/7550/8251 AT Series SDINBDG4-A2, SDINBDG4-XA2, SDINBDG4-ZA2, SDINBDA6-XA2, SDINBDA6-ZA2, SDINDDH6-XA2, SDINDDH6-ZA2 Two (2) years

2. Pod warunkiem, że maksymalna wartość TBW (zapisanych terabajtów), określona w odpowiednim zestawieniu danych produktu, nie zostanie osiągnięta przed upływem Okresu gwarancji, jak określono powyżej

Product Family:
Western Digital-SD and microSD
SKU Warranty Length
SD and microSD Cardsz LD101/LD301/LD501/QD101/QD301/QD501 CL Series SDSDAA, SDSDAD, SDSDAE, SDSDQAB, SDSDQAD, SDSDQAE One (1) year
SD and microSD Cards EB/EC/ED Series SDSDEB, SDSDEC, SDSDQEB, SDSDQEC, SDSDQED Two (2) years
SD and microSD Cards AF3, LD332/QD332/QD334 IX Series SDSDAF3, SDSDQAF3 Two (2) years
SD and microSD Cards LD342/QD342 IX Series SDSDAF4, SDSDQAF4 Two (2) years
SD Cards AG3, LD332 AT Series SDSDAG3 Two (2) years
Product Family:
Western Digital USB
SKU Warranty Length
USB SDUFD33, SDUFD50, SDUFD51 One (1) year
USB H Series SDUFDEC, SDUFDEA Two (2) years

Jeśli Produkt został zakupiony od producenta OEM, a numer SKU Produktu nie znajduje się w żadnej tabeli niniejszej Gwarancji, należy skontaktować się z producentem OEM w celu ustalenia długości gwarancji na Produkt.

G. Zestawienia danych i specyfikacja produktów

Zestawienia danych i specyfikacje Produktów można znaleźć na stronie internetowej pomocy technicznej firmy Western Digital. Jeśli zestawienia danych i specyfikacji Produktu nie można znaleźć na stronie support.westerndigital.com, należy skontaktować się z Działem obsługi klienta w celu uzyskania kopii tych dokumentów.

Wszelkie pytania dotyczące korzystania z niniejszej gwarancji prosimy kierować do: Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035; Attention: Commercial Legal Department.

Wersja 11.2021