Πολιτική εγγύησης εμπορικών προϊόντων

Περιορισμένη εγγύηση για τα εμπορικά προϊόντα μονάδων δίσκου Western Digital® και SanDisk®

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ, ΑΝΟΙΞΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. (Ο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ»). Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (Η «ΣΥΜΦΩΝΙΑ»). ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

Α. Πληροφορίες για την εγγύηση

1. Η παρούσα εγγύηση (η «Εγγύηση») παρέχεται από τη Western Digital Technologies, Inc. και τις υφιστάμενες θυγατρικές της (συλλογικά ο «κατασκευαστής»), δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τα εμπορικά προϊόντα μονάδων δίσκων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της Ενότητας ΣΤ παρακάτω (το «προϊόν»). Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά στον αρχικό τελικό χρήστη που αγόρασε αυτό το προϊόν ή τον αρχικό τελικό χρήστη ενός υπολογιστή τρίτου μέρους που περιλαμβάνει το προϊόν (ο «πελάτης»).

2. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αγορές προϊόντων μέσω μεταπωλητή από μέρος που δεν προορίζεται να είναι ο τελικός χρήστης του προϊόντος. Η εγγύηση και η υποστήριξη για τέτοια προϊόντα πρέπει να παρέχεται από τον μεταπωλητή για λογαριασμό του μέρους που πραγματοποιεί την αγορά.

3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει πλαστά προϊόντα ή προϊόντα της γκρίζας αγοράς. Ο κατασκευαστής δεν θα παρέχει καμία υποστήριξη για προϊόντα (α) τα οποία δεν έχουν μεταφερθεί από τον ίδιο (ή για τα οποία δεν έχει εγκριθεί η μεταφορά τους) στη χώρα πώλησης ή/και (β) τα οποία δεν έχουν πωληθεί από εξουσιοδοτημένα κανάλια.

4. Κάθε προϊόν προορίζεται μόνο για εμπορική χρήση και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από καταναλωτές ή νοικοκυριά. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν προσωπική μη εμπορική χρήση του προϊόντος. Εάν έχετε αγοράσει αυτό προϊόν από εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης για προσωπική, μη εμπορική χρήση, ανατρέξτε στις ισχύουσες διατάξεις της εγγύησης λιανικής πώλησης για το προϊόν, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.westerndigital.com/warranty.

5. Εάν το προϊόν του πελάτη περιλαμβάνει ξεχωριστά αυτόνομα προγράμματα λογισμικού που παρέχονται από τον κατασκευαστή (π.χ. Πίνακας εργαλείων SSD, Crypto Erase και FlashSoft), η χρήση των προγραμμάτων αυτών διέπεται από τη συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη που συνοδεύει το εκάστοτε πρόγραμμα και όχι από την παρούσα συμφωνία.

6. Αυτή η έκδοση της εγγύησης ισχύει για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από τον πελάτη από τις 21 Ιουλίου 2016 και έπειτα. Για προηγούμενες εκδόσεις της περιορισμένης εγγύησης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (η «Εξυπηρέτηση Πελατών») στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Β. Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη κατά την περίοδο εγγύησης

1. Τυχόν ζητήματα τεχνικής υποστήριξης ή απαιτήσεις εγγύησης για τα προϊόντα που προκύπτουν εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών μετά την παράδοση στον πελάτη θα πρέπει να διεκπεραιώνονται από το μέρος από το οποίο ο πελάτης αγόρασε το προϊόν.

2. Εάν το εν λόγω προϊόν έχει ήδη ενσωματωθεί ή προεγκατασταθεί σε συσκευή ή υπολογιστή τρίτου μέρους, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον επίσημο κατασκευαστή αναφορικά με το προϊόν του τρίτου μέρους και τη βασική τεχνική υποστήριξη και τις απαιτήσεις εγγύησης.

3. Εάν ο πελάτης αγόρασε αυτό το προϊόν χωριστά ως τελικός χρήστης ή εάν ο κατασκευαστής του υπολογιστή τρίτου μέρους που περιλαμβάνει το προϊόν έχει αναγνωρίσει το προϊόν ως τη μοναδική πηγή του τεχνικού προβλήματος, τότε ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει τεχνική υποστήριξη επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών εντός της περιόδου εγγύησης μέσω email στη διεύθυνση support@SanDisk.com ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό της χώρας του πελάτη, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα https://www.westerndigital.com/support/international-phone-numbers. Αυτού του είδους η τεχνική υποστήριξη μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο σφάλματα που οφείλονται αποκλειστικά στην κατασκευή του προϊόντος.

Γ. Όροι εγγύησης

1. Ο κατασκευαστής εγγυάται στον πελάτη ότι, κατά τη διάρκεια της ισχύουσας περιόδου εγγύησης (όπως ορίζεται παρακάτω) και, όπως διευκρινίζεται παρακάτω, σε συνθήκες κανονικής χρήσης, το παρόν προϊόν, εξαιρουμένου του περιεχομένου ή/και του λογισμικού (κατά περίπτωση) που παρέχεται με το προϊόν ή εντός του προϊόντος, (α) δεν παρουσιάζει ελαττώματα λόγω υλικών ή κακοτεχνίες και (β) θα συμμορφώνεται σε επίπεδο υλικών με τις δημοσιευμένες προδιαγραφές προϊόντος του κατασκευαστή. Ένα προϊόν θα θεωρείται ελαττωματικό ή ότι παρουσιάζει ελαττώματα λόγω υλικών μόνο εάν το εν λόγω προϊόν δεν πληροί τη δηλωμένη διάρκεια ζωής θεωρούμενη κατά τον σχεδιασμό (έως την ισχύουσα περίοδο εγγύησης) και εάν επιστραφεί στην κατάλληλη τοποθεσία εντός της περιόδου εγγύησης και ανάλογα με τις ισχύουσες πληροφορίες χαμηλότερου ορίου απόδοσης που περιέχονται στο φύλλο δεδομένων του προϊόντος (όπως αυτό παράγεται ή παρέχεται από τον κατασκευαστή).

2. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες στο προϊόν που οφείλονται σε ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, φυσική ή προσωπική καταστροφή, ακατάλληλη εγκατάσταση, στην παρουσία προϊόντος τρίτου μέρους εντός υπολογιστή ή σε μη εξουσιοδοτημένη αποσυναρμολόγηση, επισκευή ή τροποποίηση. Είναι πιθανόν ένα προϊόν να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε βλάβη των πολυμέσων (και ακύρωση της εγγύησης) πριν τη λήξη της χρονικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται στην περίοδο εγγύησης, όπως προβλέπεται στην εφαρμοζόμενη προδιαγραφή αντοχής.

3. Στην περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας συμφωνίας και τυχόν υφιστάμενων ισχυόντων όρων εγγύησης μεταξύ του πελάτη και του κατασκευαστή, οι όροι μεταξύ του πελάτη και του κατασκευαστή υπερέχουν της παρούσας συμφωνίας. Ωστόσο, η παρούσα συμφωνία υπερέχει των εκ των προτέρων τυπωθέντων όρων σε όλα τα έντυπα πελατών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δελτίων παραγγελίας που εκδίδει ο πελάτης.

Δ. Απαιτήσεις εγγύησης

1. Για την υποβολή μιας απαίτησης εγγύησης, ο πελάτης μπορεί (α) να επικοινωνήσει με τον διανομέα ή τον μεταπωλητή από όπου πραγματοποίησε την αγορά («μεταπωλητής») εντός της περιόδου εγγύησης και να παράσχει την απόδειξη αγοράς και την κατάσταση αρχικής παραγγελίας του μέρους που πραγματοποιεί την επιστροφή (με την ημερομηνία, τον τόπο αγοράς και το όνομα του μεταπωλητή, κατά περίπτωση), καθώς και το όνομα, τον τύπο και τον κωδικό του προϊόντος ή (β) να λάβει έναν αριθμό RMA από τον κατασκευαστή και να ακολουθήσει τις διαδικασίες επιστροφής της εγγύησης του κατασκευαστή. Μόνο ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εγγύηση. Ο εν λόγω πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του μεταπωλητή ή/και του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένης μιας αναλυτικής δήλωσης του προβλήματος, η οποία να είναι επαρκής για την εύκολη αναπαραγωγή του προβλήματος. Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να παραπέμψει τον πελάτη να επιστρέψει τα προϊόντα μέσω του μεταπωλητή.

2. Μπορεί να απαιτείται επιστροφή σε άλλη χώρα από εκείνη όπου ο πελάτης βρίσκεται ή/και αγόρασε το προϊόν.

3. Εάν ο πελάτης πιστεύει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται με την εγγύηση και επιλέξει να κάνει χρήση των διαδικασιών εγγύησης του κατασκευαστή, τότε ο πελάτης θα ακολουθήσει την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία εξουσιοδοτημένης επιστροφής υλικού («RMA») και θα ζητήσει έναν αριθμό RMA από την Εξυπηρέτηση Πελατών, αφού περιγράψει συνοπτικά το πρόβλημα. Ο κατασκευαστής θα εκδώσει, στη συνέχεια, έναν αριθμό RMA προς τον πελάτη, μαζί με οδηγίες για την αποστολή του προϊόντος το οποίο ο πελάτης θεωρεί ελαττωματικό, στον κατασκευαστή. Ο πελάτης θα επιστρέψει κάθε προϊόν που θεωρεί ελαττωματικό σε κατάλληλη συσκευασία, η οποία θα φέρει σε εμφανές σημείο τον αριθμό RMA ο οποίος θα χορηγηθεί στον πελάτη από τον κατασκευαστή πριν από την επιστροφή. Τα προϊόντα που επιστρέφονται στον κατασκευαστή σύμφωνα με αυτήν την ενότητα και τυχόν επισκευασμένα ή αντικατεστημένα προϊόντα σύμφωνα με το παρόν σημείο θα αποστέλλονται προς και από τον κατασκευαστή με έξοδα και ευθύνη του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής (ή εργολάβος του κατασκευαστή) θα αξιολογεί το προϊόν και, εφόσον βρεθεί ελάττωμα, θα διεκπεραιώνει την επιστροφή με έξοδα αποκλειστικά του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής κρίνει ότι δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν, ο πελάτης θα αποζημιώσει τον κατασκευαστή για όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιστροφή του εν λόγω προϊόντος. Η ακατάλληλη ετικέτα, συσκευασία ή αποστολή των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης για το εκάστοτε προϊόν. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκλήθηκαν κατά την αποστολή στις τοποθεσίες παραλαβής εξουσιοδοτημένης επιστροφής υλικού μας.

4. Ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα. Η εν λόγω αντικατάσταση θα γίνεται με ένα νέο ή ανασκευασμένο προϊόν αντίστοιχης ή καλύτερης λειτουργικότητας με το επιστραφέν προϊόν. Εάν ο κατασκευαστής δεν δύναται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν ή εάν δεν είναι εμπορικά εύλογες οι επιλογές αυτές, τότε ο κατασκευαστής θα παρέχει στον πελάτη πίστωση για το ελαττωματικό προϊόν. Η αξία της πίστωσης θα ισοδυναμεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή, είτε (α) με την αξία αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος είτε (β) με την αξία αγοράς του ελαττωματικού προϊόντος, ανάλογη με τη χρονικό διάστημα της εγγύησης κατά το οποίο ο πελάτης δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το προϊόν. Ένα προϊόν που είναι παρωχημένο ή έχει καταργηθεί μπορεί να αντικατασταθεί με το ίδιο προϊόν ή, εάν δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση, με ένα προϊόν με παρόμοιες λειτουργίες και χωρητικότητα. Η επανόρθωση του ζητήματος του πελάτη, σύμφωνα με την ενότητα αυτή, ενδέχεται να εξαρτάται από την προϋπόθεση επιστροφής του προϊόντος στον κατασκευαστή.

5. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για την απώλεια ή βλάβη των δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας εξουσιοδοτημένης επιστροφής υλικού. Ο πελάτης κατανοεί ότι ο κατασκευαστής μπορεί να αποκτήσει ακούσια πρόσβαση στα δεδομένα του επιστραφέντος προϊόντος κατά τη διαδικασία εξουσιοδοτημένης επιστροφής υλικού. Για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων από την κοινοποίησή τους, ο κατασκευαστής συστήνει τη διαγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων ευαίσθητων δεδομένων από το προϊόν πριν την αποστολή του για τη διαδικασία εξουσιοδοτημένης επιστροφής υλικού. Εάν δεν έχουν αφαιρεθεί ή δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν όλα τα δεδομένα, ο πελάτης θα αποζημιώσει, θα υπερασπιστεί και θα απαλλάξει τον κατασκευαστή και τον μεταπωλητή από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με την πιθανή παρουσία ευαίσθητων ή/και προσωπικών δεδομένων στο επιστραφέν προϊόν, ανεξάρτητα από το εάν τα δεδομένα αυτά αφορούν τον πελάτη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

6. Ο κατασκευαστής δεν φέρει την ευθύνη για (α) συμπτωματικές, έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, ποινικές ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της απώλειας κερδών ή/και της απώλειας δεδομένων, άλλης απώλειας, βλάβης ή δαπάνης που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ελάττωμα ή αδυναμία χρήσης του προϊόντος ή από χαμηλή του απόδοση, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλον εξοπλισμό, ανεξάρτητα από το εάν ο κατασκευαστής ή ο πελάτης έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα των εν λόγω βλαβών, ούτε για (β) τυχόν συνολικά ποσά που υπερβαίνουν την τιμή αγοράς που καταβλήθηκε για τα εκάστοτε προϊόντα. Σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, ο κατασκευαστής δεν φέρει την ευθύνη για και δεν καλύπτει τυχόν δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση ή/και την εγκατάσταση των προϊόντων Western Digital® ή SanDisk®, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση ορίζει το σύνολο των ευθυνών και υποχρεώσεων του κατασκευαστή ως προς τα ελαττώματα, την παραβίαση της εγγύησης ή άλλης αδυναμίας να αποδώσει ή να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές που σχετίζονται με προϊόντα.

7. Τα προϊόντα του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου η αστοχία τους θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού ή απώλειας ζωής, όπως αεροπορικά, αυτοκινούμενα, πυρηνικά, ιατρικά συστήματα ή συστήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών (ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εξαιρετικά επικίνδυνων εφαρμογών) και σε καμία περίπτωση δεν θα προκύπτουν για τον κατασκευαστή υποχρεώσεις ως προς την εγγύηση ή λοιπές υποχρεώσεις για τέτοιου είδους χρήσεις του προϊόντος. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Η ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ («ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»). Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΚΑΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΒΛΑΒΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑ Ή ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ Ή ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΟΤΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.

Ε. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ.

ΣΤ. Περίοδος εγγύησης

1. Η διάρκεια της εγγύησης («Περίοδος εγγύησης») που αναφέρεται ανωτέρω μετράται σε ημερολογιακά έτη και ξεκινά από την ημερομηνία αποστολής του προϊόντος από τον κατασκευαστή. Κάθε «Χ» σε μια SKU αντιπροσωπεύει μια μεταβλητή.

Για τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων, η περίοδος εγγύησης λήγει με την παρέλευση όποιου γεγονότος από τα εξής συμβεί νωρίτερα, (α) της αναφερόμενης παρακάτω χρονικής περιόδου που ορίζεται για το προϊόν ή (β) του σημείου όπου η χρήση του προϊόντος από τον πελάτη υπερβαίνει το αναφερόμενο όριο αντοχής, το οποίο ισοδυναμεί με (i) τη στιγμή όπου τα συνολικά συγκεντρωτικά δεδομένα του εν λόγω προϊόντος (όπως αυτά αναφέρονται στη δυνατότητα S.M.A.R.T. «Δείκτης φθοράς πολυμέσων» (E6h/230) του προϊόντος) φθάσουν το 100% της τιμής αντοχής του προϊόντος ή (ii) το 100% του σύνολο των εγγεγραμμένων terabytes (TBW) του προϊόντος, όπως αυτό αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα ή στις προδιαγραφές προϊόντος. Στην περίπτωση σύγκρουσης ανάμεσα στον παρακάτω πίνακα και τις προδιαγραφές, υπερέχουν οι προδιαγραφές.

English Product Family SKU Warranty Length Endurance System Level SKU InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance
German Produktfamilie SKU-Nr. Garantiezeit Belastbarkeit Artikelposition auf Systemebene Lebensdauer von InfiniFlash-Karten Nutzungslebensdauer
French Gamme de produits UGS Durée de garantie Résistance UGS système Endurance de la carte InfiniFlash Endurance de l’appareil
Chinese
Traditional
产品系列 SKU 质保期 耐久性 系统级 SKU InfiniFlash 存储卡耐久性 设备耐久性
Chines
Simplified
產品系列 SKU 保固長度 耐久度 系統級 SKU InfiniFlash 記憶卡耐久度 裝置耐久度
Korean 제품군 SKU 보증 기간 내구성 시스템 레벨 SKU 인피니플래시 카드 내구성 어플라이언스 내구성
Jananese 製品ファミリー SKU番号 保証の長さ 耐久性 システムレベルSKU InfiniFlashカード耐久性 装置耐久性
Product Family:
Western Digital-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
WD Blue SN580 NVMe™ SSD WDS100T3B1E-00CHF0 Five (5) years 600 TBW
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs SDAPMUW-128G-1022
SDAPMUW-256G-1022
SDAPMUW-512G-1022
SDAPNUW-128G-1022
SDAPNUW-256G-1022
SDAPNUW-512G-1022
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital CL SN720 NVMe™ SSDs SDAQNTW-256G-1022
SDAQNTW-512G-1022
SDAQNTW-1T00-1022
SDAQNTX-2T00-1022
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD SDAPTUW-128G
SDAPTUW-256
SDAPTUW-512G
SDAPMUW-128G
SDAPMUW-256
SDAPMUW-512G
SDAPNUW-128G
SDAPNUW-256
SDAPNUW-512G
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD SDAPNTW-256G
SDAPNTW-512G
SDAPNTW-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN730 NVMe™ SSD SDBPNTY-256G
SDBPNTY-512G
SDBPNTY-1T00
SDBQNTY-256G
SDBQNTY-512G
SDBQNTY-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN735 NVMe™ SDBPNHH-256G
SDBPNHH-512G
SDBPNHH-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN740 NVMe™ SDDPTQD-256G
SDDPTQD-512G
SDDPTQD-1T00
SDDPTQE-2T00
SDDPNQD-256G
SDDPNQD-512G
SDDPNQD-1T00
SDDPNQE-2T00
SDDQTQD-256G
SDDQTQD-512G
SDDQTQD-1T00
SDDQTQE-2T00
SDDQNQD-256G
SDDQNQD-512G
SDDQNQD-1T00
SDDQNQE-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, TLC SDBPTPZ-256G-XI
SDBPTPZ-512G-XI
SDBPTPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-256G-XI
SDBPNPZ-512G-XI
SDBPNPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-2T00-XI
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, SLC SDBPTPZ-085G-XI
SDBPTPZ-170G-XI
SDBPTPZ-340G-XI
SDBPNPZ-085G-XI
SDBPNPZ-170G-XI
SDBPNPZ-340G-XI
Five (5) years 4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
Western Digital PC SN530 NVMe™ SSD SDBPTPZ-256G
SDBPTPZ-512G
SDBPTPZ-1T00
SDBPMPZ-256G
SDBPMPZ-512G
SDBPMPZ-1T00
SDBPNPZ-256G
SDBPNZ-512G
SDBPNZ-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SA530 SATA SSD SDASB8Y-256G-1122
SDASB8Y-512G-1122
SDASB8Y-1T00-1122
SDASN8Y-256G-1122
SDASN8Y-512G-1122
SDASN8Y-1T00-1122
SDATB8Y-256G-1122
SDATB8Y-512G-1122
SDATB8Y-1T00-1122
SDATN8Y-256G-1122
SDATN8Y-512G-1122
SDATN8Y-1T00-1122
SDASB8Y-256G
SDASB8Y-512G
SDASB8Y-1T00
SDASN8Y-256G
SDASN8Y-512G
SDASN8Y-1T00
SDATB8Y-256G
SDATB8Y-512G
SDATB8Y-1T00
SDATN8Y-256G
SDATN8Y-512G
SDATN8Y-1T00
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN810 NVMe™ SSD
SDCPNRY-256G
SDCPNRY-512G
SDCPNRY-1T00
SDCPNRZ-2T00
SDCQNRY-256G
SDCQNRY-512G
SDCQNRY-1T00
SDCQNRZ-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Product Family:
SanDisk-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
U110 mSATA SSDs SDSA6DM-016G
SDSA6DM-024G
SDSA6DM-032G
One (1) year See Specifications
Extreme Pro SATA SSDs SDSSDXPS-960G-G25
SDSSDXPS-480G-G25
SDSSDXPS-240G-G25
Ten (10) years 80 TBW
Solid State Drive SSDs SDSSDP-128G-G25
SDSSDP-064G-G25
Three (3) years See Specifications
U110 2.5" SSDs SDSA6GM-032G
SDSA6GM-064G-1022
SDSA6GM-064G-1122
SDSA6GM-128G-1022
SDSA6GM-128G-1122
Three (3) years See Specifications
U110 mini mSATA SSDs SDSA6FM-016G
SDSA6FM-024G
SDSA6FM-032G
One (1) year See Specifications
U110 m.2 SSDs SDSA6MM-008G
SDSA6MM-016G
SDSA6MM-024G
SDSA6MM-032G
SDSA6PM-064G
SDSA6PM-128G
One (1) year See Specifications
Ultra II SATA SSDs SDSSDHII-960G-G25
SDSSDHII-480G-G25
SDSSDHII-240G-G25
SDSSDHII-120G-G25
Three (3) years 80 TBW
X110 mSATA SSDs SD6SF1M-256G-1022
SD6SF1M-256G-1022I
SD6SF1M-128G-1022
SD6SF1M-128G-1022I
SD6SF1M-064G-1022
SD6SF1M-064G-1022I
SD6SF1M-032G-1022
SD6SF1M-032G-1022I
Five (5) years See Specifications
X110 2.5" SSDs SD6SB1M-064-1022I
SD6SB1M-064G-1022
SD6SB1M-128-1022I
SD6SB1M-128G-1022
SD6SB1M-256-1022I
SD6SB1M-256G-1022
SD6SB1M-064G
SD6SB1M-128G
SD6SB1M-256G
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
One (1) year
One (1) year
See Specifications
X210 2.5" SSDs SD6SB2M-128G-1022I
SD6SB2M-256G-1022I
SD6SB2M-512G-1022
Five (5) years 80 TBW
X210 SATA 2.5" SD6SB2M-128G
SD6SB2M-256G
SD6SB2M-512G
One (1) year 80 TBW
X300s 2.5" SSDs SD7SB3Q-064G-1022I
SD7SB3Q-064G-1022
SD7SN3Q-064G-1122
SD7UB2Q-010T-1022
SD7UB2Q-010T-1122
SD7UB2Q-512G-1022
SD7UB2Q-512G-1122
SD7UB3Q-128G-1022
SD7UB3Q-128G-1122
SD7UB3Q-256G-1022
SD7UB3Q-256G-1122
SD7UN3Q-128G-1022
SD7UN3Q-256G-1022
SD7UN3Q-512G-1122
Five (5) years 80 TBW
X300s SATA 2.5" SSDs SD7SB2Q-010T
SD7SB2Q-512G
SD7SB3Q-064G
SD7SB3Q-128G
SD7SB3Q-256G
SD7UB2Q-512G
SD7UB3Q-128G
SD7UB3Q-256G
Three (3) years 80 TBW
X300s M.2 SSDs SD7SN3Q-064G
SD7SN3Q-128G
SD7SN3Q-256G
SD7SN3Q-512G
SD7UN3Q-128G
SD7UN3Q-256G
SD7UN3Q-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 2.5" SSDs SD7SB6S-128G
SD7SB6S-256G
SD7SB7S-010T
SD7SB7S-512G
SD7UB6S-128G
SD7UB6S-256G
SD7UB7S-512G
SD7SB7S-960G
SD7SB6S-128G-1122
SD7SB6S-256G-1122
SD7SB7S-010T-1122
SD7SB7S-512G-1122
SD7SF6S-128G-1122
SD7SF6S-256G-1122
Three (3) years 80 TBW
X300 M.2 2280 SSDs SD7SN6S-128G
SD7SN6S-256G
SD7SN6S-512G
SD7UN6S-128G
SD7UN6S-256G
SD7UN6S-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 mSATA SSDs SD7SF6S-128G
SD7SF6S-256G
SD7SF6S-512G-1122
Three (3) years
Three (3) years
Five (5) years
80 TBW
80 TBW
80 TBW
X400 2.5" SSDs SD8SB8U-1T00-1122
SD8TB8U-1T00-1122
SD8SB8U-512G-1122
SD8TB8U-512G-1122
SD8SB8U-256G-1122
SD8TB8U-256G-1122
SD8SB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
320 TBW
160 TBW
160 TBW
80 TBW
80 TBW
72 TBW
X400 M.2 2280 SSDs SD8SN8U-1T00-1122
SD8SN8U-512G-1122
SD8SN8U-256G-1122
SD8SN8U-128G-1122
SD8TB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
160 TBW
80 TBW
72 TBW
72 TBW
Z400s 2.5" SSDs SD8SBAT-256G-1122
SD8SBAT-128G
SD8SBAT-128G-1122
SD8SBAT-064G
SD8SBAT-064G-1122
SD8SBAT-032G
SD8SBAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s mSATA SSDs SD8SFAT-128G
SD8SFAT-128G-1122
SD8SFAT-064G
SD8SFAT-064G-1122
SD8SFAT-032G
SD8SFAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s M.2 2280 SSDs SD8SNAT-256G
SD8SNAT-256G-1122
SD8SNAT-128G
SD8SNAT-128G-1122
SD8SNAT-064G
SD8SNAT-064G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
Z400s M.2 2242 SSDs SD8SMAT-128G
SD8SMAT-128G-1122
SD8SMAT-064G
SD8SMAT-064G-1122
SD8SMAT-032G
SD8SMAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z410 2.5" SSDs SD8SBBU-120G-1122
SD8SBBU-240G-1122
SD8SBBU-480G-1122
Three (3) years 40 TBW
80 TBW
120 TBW
X600 2.5”/7mm cased Non-SED SSDs SD9SB8W-128G
SD9SB8W-256G
SD9SB8W-512G
SD9SB8W-1T00
SD9SB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 Non-SED SSDs SD9SN8W-128G
SD9SN8W-256G
SD9SN8W-512G
SD9SN8W-1T00
SD9SN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 2.5”M/7mm cased SED SSDs SD9TB8W-128G
SD9TB8W-256G
SD9TB8W-512G
SD9TB8W-1T00
SD9TB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 SED SSDs SD9TN8W-128G
SD9TN8W-256G
SD9TN8W-512G
SD9TN8W-1T00
SD9TN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
Any Other Non-Customized Commercially Available SanDisk® SSD XXXXXXXXXXXXXX One (1) year See Specifications

Για τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων, η περίοδος εγγύησης λήγει με την παρέλευση όποιου γεγονότος από τα εξής συμβεί νωρίτερα, (α) της αναφερόμενης παρακάτω χρονικής περιόδου που ορίζεται για το προϊόν ή (β) του σημείου όπου η χρήση του προϊόντος από τον πελάτη υπερβαίνει το μέγιστο αναφερόμενο όριο αντοχής, το οποίο πρέπει να μετράται υπολογίζοντας τις μέσες εγγραφές στον δίσκο ανά ημέρα (DWPD) του προϊόντος κατά την προβλεπόμενη διάρκεια της εγγύησης του προϊόντος, όπως αυτή αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Product Family SKU Warranty Length Endurance
Optimus Extreme™ SAS SSDs SDLKOE9W-100G-5CA1
SDLKOD9W-200G-5CA1
SDLKOC9W-400G-5CA1
SDLLOC9W-800G-5CA1
Five (5) years 45 DWPD
Optimus Ultra™ SAS SSDs SDLKOEGW-150G-5CA1
SDLKODGW-300G-5CA1
SDLKOCGW-600G-5CA1
SDLLOCGW-012T-5CA1
Five (5) years 30 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs SDLKOEDM-200G-5CA1
SDLKODDM-400G-5CA1
SDLKOCDM-800G-5CA1
SDLLOCDM-016T-5CA1
Five (5) years  10 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs - Recertified Product SDLKOEDM-200G-5CRC
SDLKODDM-400G-5CRC
SDLKOCDM-800G-5CRC
SDLLOCDM-016T-5CRC
SDLKOEDM-200G-5CRZ
SDLKODDM-400G-5CRZ
SDLKOCDM-800G-5CRZ
SDLLOCDM-016T-5CRZ
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
One (1) year
One (1) year
One (1) year
One (1) year

10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
Optimus Eco™ SAS SSDs SDLKOD6R-400G-5CA1
SDLKOC6R-800G-5CA1
SDLLOC6R-016T-5CA1
SDLLOC6R-020T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
3 DWPD
3 DWPD
1 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD SDLLOCDR-038T-5CA3
SDLLOCDR-038T-5CA1
Five (5) years 0.5 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD - Recertified Product SDLLOCDR-038T-5CRC
SDLLOCDR-038T-5CRZ
Three (3) years
One (1) Year
0.5 DWPD
Lightning Ultra™ Gen. II SAS SSDs SDLTMDKW-200G-5CA1
SDLTMDKW-400G-5CA1
SDLTMCKW-800G-5CA1
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKM-200G-5CA1
SDLTODKM-400G-5CA1
SDLTODKM-800G-5CA1
SDLTOCKM-016T-5CA1
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKR-800G-5CA1
SDLTOCKR-016T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
Lightning® Write-Intensive SAS SSDs SDLB6HS-200GC-00
SDLB6HS-400GC-00
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Mixed-Use SAS SSDs SDLB6HM-200GC-00
SDLB6HM-400GC-00
SDLB6HM-800GC-00
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Read-Intensive SAS SSDs SDLB6JC-400GC-00
SDLB6JC-800GC-00
SDLB6JC-016TC-00
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Ultra™ SATA SSDs SDLFOEAM-100G-1HA1
SDLFODAM-200G-1HA1
SDLFODAM-400G-1HA1
SDLFOCAM-800G-1HA1
Five (5) years 3 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Five (5) years 1 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs - Recertified Product SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco™ SATA SSDs SDLFNDAR-240G-1HA2
SDLFNDAR-480G-1HA2
SDLFNCAR-960G-1HA2
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSDs SDLF1DAR-480GC-1Hxx
SDLF1DAR-960GC-1Hxx
SDLF1CRR-019TC-1Hxx
Five (5) years 0.6 DWPD
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSDs SDLF1DAM-400GC-1Hxx
SDLF1DAM-800GC-1Hxx
SDLF1CRM-016TC-1Hxx
Five (5) years 1.8 DWPD
ULLtraDIMM™ DDR3 SSDs SDLOODFM-200G-6KB1
SDLOOCFM-400G-6KB1
Five (5) years 10 DWPD

Για τις ακόλουθες ομάδες PCIe προϊόντων, η περίοδος εγγύησης λήγει με την παρέλευση όποιου γεγονότος από τα εξής συμβεί νωρίτερα, (α) της αναφερόμενης παρακάτω χρονικής περιόδου που ορίζεται για το προϊόν ή (β) του σημείου όπου η χρήση του προϊόντος από τον πελάτη υπερβαίνει το μέγιστο αναφερόμενο όριο αντοχής, το οποίο πρέπει να μετράται υπολογίζοντας το σύνολο των εγγεγραμμένων petabytes (PBW) του προϊόντος σε συνθήκες κανονικής χρήσης, κατά την προβλεπόμενη διάρκεια της εγγύησης του προϊόντος, όπως αυτή αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Για τους χρήστες που εφαρμόζουν λύσεις αποτελούμενες από πολλαπλά προϊόντα, οι αξιολογήσεις ανθεκτικότητας λαμβάνουν υπόψη μια ενιαία κατανομή των εγγραφών σε όλα τα προϊόντα.

Product Family SKU Warranty Length Endurance
ioFX 420GB SDFABAMOF-420G-SF1 Five (5) years 2 PBW
ioFX2 1.6TB SDFABAMOF-1T65-SF1 Five (5) years 8 PBW
ioFX2 410 GB SDFABAMOF-410G-SF1 Five (5) years 2 PBW
Fusion ioMemory SX300-1300 SDFACAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX300-1600 SDFACAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX300-3200 SDFACAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX300-6400 SDFACCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory SX350-1300 SDFADAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX350-1600 SDFADAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX350-3200 SDFADAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX350-6400 SDFADCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory PX600-1000 SDFACAMOP-1T00-SF1 Five (5) years 12 PBW
Fusion ioMemory PX600-1300 SDFACAMOP-1T30-SF1 Five (5) years 16 PBW
Fusion ioMemory PX600-2600 SDFACAMOP-2T60-SF1 Five (5) years 32 PBW
Fusion ioMemory PX600-5200 SDFACCMOP-5T20-SF1 Five (5) years 64 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 1.92TB SDLC2CLR-019T-3NA1 Five (5) years 2.1 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 3.84TB SDLC2LLR-038T-3NA1 Five (5) years 3.5 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 1.6TB SDLC2CLR-016T-3NA1 Five (5) years 4.96 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 3.2TB SDLC2LLR-032T-3NA1 Five (5) years 7 PBW

Πληροφορίες εγγύησης της συσκευής

Για τα παρακάτω προϊόντα InfiniFlash, η περίοδος εγγύησης για το πλαίσιο λήγει στο τέλος της αναφερόμενης παρακάτω χρονικής περιόδου για το προϊόν. Για την κάρτα InfiniFlash, η περίοδος εγγύησης λήγει με την παρέλευση όποιου γεγονότος από τα εξής συμβεί νωρίτερα, (α) της αναφερόμενης παρακάτω χρονικής περιόδου που ορίζεται για το προϊόν ή (β) του σημείου όπου η χρήση του προϊόντος από τον πελάτη υπερβαίνει το μέγιστο αναφερόμενο όριο αντοχής, το οποίο πρέπει να μετράται υπολογίζοντας το σύνολο των εγγεγραμμένων petabytes (PBW) του προϊόντος σε συνθήκες κανονικής χρήσης, κατά την προβλεπόμενη διάρκεια της εγγύησης του προϊόντος, όπως αυτή αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Οι αξιολογήσεις ανθεκτικότητας λαμβάνουν υπόψη μια ενιαία κατανομή των εγγραφών σε όλες τις κάρτες InfiniFlash.

Product Family System Level SKU Warranty Length InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance1
InfiniFlash 100/500/700 Series SDIF100-2YXXXXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (8 TB BSSD) SDIF150-2Y8XXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (4 TB BSSD) SDIF150-2Y4XXXX Three (3) years 17.5 PBW 1.2 EBW

1 Οι αξιολογήσεις ανθεκτικότητας της συσκευής υπολογίζονται προεκβάλλοντας τα εγγεγραμμένα exabytes (EBW) σε εξήντα τέσσερις κάρτες InfiniFlash σε συνθήκες κανονικής χρήσης με μια ενιαία κατανομή των εγγραφών σε όλη τη διάρκεια της εγγύησης. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτελούν μετρικό σύστημα με το οποίο υπολογίζεται η περίοδος εγγύησης.

Πληροφορίες εγγύησης για τις ενσωματωμένες ολοκληρωμένες λύσεις («EIS»)

Για τα παρακάτω προϊόντα EIS, η περίοδος εγγύησης λήγει με την παρέλευση όποιου γεγονότος από τα εξής συμβεί νωρίτερα, (α) της αναφερόμενης παρακάτω χρονικής περιόδου που ορίζεται για το προϊόν ή (β) του σημείου όπου η χρήση του προϊόντος από τον πελάτη υπερβαίνει τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας (συμπεριλαμβανομένου του ορίου αντοχής), όπως αυτά ορίζονται στις προδιαγραφές.

Οι «προδιαγραφές» αναφέρονται στα λειτουργικά στοιχεία, τις λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά αξιοπιστίας και τις λειτουργικές προδιαγραφές σχεδιασμού ενός προϊόντος, τα οποία περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές προϊόντος (δηλαδή στα αρχεία με την επισήμανση «προδιαγραφή» ή «φύλλο δεδομένων» και στην έκθεση πιστοποίησης του προϊόντος).

Product Family:
Western Digital-iNAND
SKU Warranty Length
iNAND
EM111/EM122/EM131/EM132/EU311/EU511/EU521/EU551, 7232/7250/7350/7550/8521/8630/8631 MC and CL Series
SDINADF4, SDINBDG4, SDINBDA2, SDINDDH4, SDINEDK4, SDINFDK4, SDINFDO2 One (1) year
iNAND EM123/EM133, 7250/7550 CH Series SDINBDG4-H2, SDINBDA6-H Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312, 7250/7550/8251 IX Series SDINBDG4-I2, SDINBDG4-XI2, SDINBDA6-I2, SDINBDA6-XI2, SDINDDH6-I, SDINDDH6-XI Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312, 7250/7550/8251 AT Series SDINBDG4-A2, SDINBDG4-XA2, SDINBDG4-ZA2, SDINBDA6-XA2, SDINBDA6-ZA2, SDINDDH6-XA2, SDINDDH6-ZA2 Two (2) years

2. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν πληρούνται τα μέγιστα εγγεγραμμένα terabytes (TBW), όπως αυτά καθορίζονται στο φύλλο δεδομένων του προϊόντος, πριν από το τέλος της διάρκειας της εγγύησης, όπως ορίζεται παραπάνω.

Product Family:
Western Digital-SD and microSD
SKU Warranty Length
SD and microSD Cardsz LD101/LD301/LD501/QD101/QD301/QD501 CL Series SDSDAA, SDSDAD, SDSDAE, SDSDQAB, SDSDQAD, SDSDQAE One (1) year
SD and microSD Cards EB/EC/ED Series SDSDEB, SDSDEC, SDSDQEB, SDSDQEC, SDSDQED Two (2) years
SD and microSD Cards AF3, LD332/QD332/QD334 IX Series SDSDAF3, SDSDQAF3 Two (2) years
SD and microSD Cards LD342/QD342 IX Series SDSDAF4, SDSDQAF4 Two (2) years
SD Cards AG3, LD332 AT Series SDSDAG3 Two (2) years
Product Family:
Western Digital USB
SKU Warranty Length
USB SDUFD33, SDUFD50, SDUFD51 One (1) year
USB H Series SDUFDEC, SDUFDEA Two (2) years

Αν το προϊόν σας έχει αγοραστεί από έναν κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού και η SKU του προϊόντος σας δεν περιλαμβάνεται σε κανέναν πίνακα της παρούσας εγγύησης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή αρχικού εξοπλισμού για να προσδιορίσετε τη διάρκεια εγγύησης του προϊόντος σας.

Ζ. Φύλλα δεδομένων και προδιαγραφές προϊόντων

Τα φύλλα δεδομένων και οι προδιαγραφές των προϊόντων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών της Western Digital. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το φύλλο δεδομένων και τις προδιαγραφές προϊόντων στην ιστοσελίδα support.westerndigital.com, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για να λάβετε αντίγραφο των εγγράφων.

Απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν την παρούσα εγγύηση στη διεύθυνση: Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, Υπόψη: Εμπορικό Νομικό Τμήμα.

Έκδοση 11.2021