Záruční podmínky pro komerční produkty

Omezená záruka pro komerční hardwarové diskové produkty Western Digital® a SanDisk®

PŘED ZAKOUPENÍM, OTEVŘENÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM PRODUKTU VYROBENÉHO SPOLEČNOSTÍ WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC. (DÁLE JEN „VÝROBCEM“) SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. POUŽITÍM PRODUKTU VYJADŘUJETE SOUHLAS SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE (DÁLE JEN „SMLOUVY“). POKUD SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO PRODUKT.

A. Informace o záruce

1. Tuto záruku poskytuje společnost Western Digital Technologies, Inc. a její příslušné přidružené společnosti (společně označované jako „výrobce“), je nepřenosná a vztahuje se pouze na komerční hardwarové diskové produkty uvedené v tabulce v oddílu F níže (každý z nich dále označovaný jako „produkt“). Záruka je poskytována výhradně původnímu koncovému zákazníkovi produktu, nebo původnímu koncovému zákazníkovi počítačového systému třetí strany, jehož je produkt součástí (dále jen „zákazníkovi“).

2. Tato záruka se nevztahuje na nákup produktů prodejce osobou, která nemá v úmyslu být koncovým uživatelem produktu. Záruku a podporu pro tento produkt musí jménem této osoby iniciovat prodejce.

3. Tato záruka se nevztahuje na padělky, napodobeniny nebo produkty pocházející ze šedého trhu. Výrobce nebude poskytovat žádnou podporu produktů, (i) které výrobce nepřepravil (nebo neudělil svolení k jejich přepravě) do země prodeje nebo (ii) které nebyly prodány autorizovanými kanály.

4. Každý produkt je určen pouze ke komerčnímu použití, nikoli k použití běžnými spotřebiteli nebo domácnostmi. Tato záruka se nevztahuje na žádné osobní nekomerční použití produktu. Pokud jste si tento produkt zakoupili v autorizované maloobchodní prodejně k osobnímu nekomerčnímu použití, příslušná ustanovení maloobchodní záruky produktu najdete na stránce https://www.westerndigital.com/warranty.

5. Pokud jsou součástí zákazníkova produktu zvláštní samostatné softwarové programy poskytované výrobcem (např. Ovládací panel SSD, Crypto Erase a FlashSoft), používání těchto programů se řídí licenční smlouvou s koncovým uživatelem těchto programů, nikoli touto smlouvou.

6. Tato verze záruky se vztahuje na produkty zakoupené zákazníkem dne 21. července 2016 či později. Předchozí verze omezené záruky získáte od oddělení zákaznických služeb (dále označovaného jako „zákaznické služby“), jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

B. Informace o technické podpoře v záruční době

1. Jakékoli záležitosti technické podpory nebo uplatnění záruky k produktu, ke kterým dojde během prvních devadesáti (90) dní po doručení zákazníkovi, bude zpracovávat osoba, od které zákazník produkt zakoupil.

2. Pokud je uvedený produkt již vestavěný nebo předinstalovaný v zařízení či počítačovém systému třetí strany, musí zákazník pro primární technickou podporu a uplatnění záruky kontaktovat odpovědného výrobce produktu třetí strany.

3. Pokud zákazník zakoupil tento produkt samostatně jako koncový uživatel, případně pokud výrobce počítačového systému třetí strany, který obsahuje tento produkt, identifikoval tento produkt jako výhradní příčinu technického problému, může zákazník během záruční doby požádat o technickou podporu kontaktováním zákaznických služeb e-mailem na adresu support@SanDisk.com či telefonicky na čísle podle zákazníkovy oblasti, které je uvedeno na stránce https://www.westerndigital.com/support/international-phone-numbers. Tato technická podpora se bude týkat jen chyb, které lze přičíst výhradně výrobě produktu.

C. Záruční podmínky

1. Výrobce zaručuje zákazníkovi, že tento produkt, s výjimkou obsahu či softwaru (je-li to relevantní) dodávaného s produktem nebo v rámci produktu, bude během příslušné záruční doby (podle definice níže) uvedené níže za běžných podmínek používání (a) bez podstatných vad materiálu či zpracování a (b) bude v podstatě odpovídat specifikacím produktu zveřejněným výrobcem. Produkt bude považován za produkt s podstatnou vadou nebo za podstatně vadný pouze v případě, že nebude splňovat uvedenou konstrukční životnost (až do příslušné záruční doby), bude v záruční době vrácen na příslušné pracoviště a budou se na něj vztahovat příslušné údaje o limitních hodnotách výkonu uvedené v datovém listu produktu (připraveném nebo poskytnutém výrobcem).

2. Tato záruka se nevztahuje na poškození tohoto produktu, ke kterému došlo v důsledku nehody, špatného zacházení, nesprávného použití, přírodní či lokální katastrofy, nesprávné instalace, přítomnosti produktu třetí strany v počítačovém systému nebo libovolné neoprávněné demontáže, opravy či úpravy. Může se stát, že produkt bude používán v podmínkách, které způsobí opotřebení média (a ukončení záruky) v záruční době před uplynutím stanovené doby uvedené v příslušné specifikaci odolnosti.

3. V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy a libovolným platným souborem záručních podmínek mezi zákazníkem a výrobcem mají před touto smlouvou přednost podmínky mezi zákazníkem a výrobcem. Tato smlouva má ovšem přednost před předtištěnými podmínkami na všech formulářích zákazníka (např. na nákupních objednávkách vydaných zákazníkem).

D. Uplatnění záruky

1. Pokud chce zákazník uplatnit záruku, může buď (a) kontaktovat v záruční době distributora či prodejce, u kterého byl uskutečněn nákup (dále jen „prodejce“) a předložit doklad o koupi a stav původního nákupu vracející strany (podle okolností s uvedením data, místa nákupu a jména prodejce) a název, typ a číslo produktu, nebo (b) získat od výrobce číslo RMA a postupovat podle jeho postupů pro vracení produktů v záruce. Nárok na využití záruky má pouze zákazník, který musí vrátit produkt v souladu s pokyny uvedenými prodejcem nebo výrobcem a uvést mimo jiné podrobný popis problému postačující k tomu, aby bylo možné problém snadno reprodukovat. Výrobce si vyhrazuje právo odkázat dle svého uvážení zákazníka na vrácení produktu prostřednictvím prodejce.

2. Vrácení může být nutné provést do jiné země, než ve které se zákazník nachází nebo ve které produkt zakoupil.

3. Pokud se zákazník domnívá, že produkt nevyhovuje podmínkám záruky, a rozhodne se využít záručních postupů výrobce, bude zákazník dodržovat aktuálně platný postup autorizace vrácení zboží („RMA“) výrobce a po uvedení shrnutí závady od zákaznických služeb si vyžádá číslo RMA. Výrobce pak číslo RMA vydá zákazníkovi společně s pokyny k přepravě produktu, o kterém se zákazník domnívá, že je vadný, k výrobci. Zákazník vrátí produkt, o kterém se domnívá, že je vadný, ve vhodném přepravním obalu, na němž bude zřetelně uvedeno číslo RMA, které zákazník od výrobce před vrácením obdržel. Produkty podle tohoto oddílu vracené výrobci a jakékoli opravené nebo vyměněné produkty podle tohoto dodatku budou doručovány k výrobci a od výrobce na náklady a riziko výrobce. Výrobce (nebo dodavatel výrobce) posoudí produkt a po nalezení vady zpracuje vrácení výhradně na své náklady. Pokud výrobce rozhodne, že produkt není vadný, uhradí zákazník výrobci veškeré náklady spojené s jeho vrácením. Pokud je produkt nesprávně označen, zabalen nebo odeslán, může být zrušena záruka na tento produkt. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé při přepravě na naše pracoviště pro příjem RMA.

4. Výrobce si může vybrat, zda nevyhovující produkt opraví, nebo vymění. V případě výměny bude produkt vyměněn za nový či repasovaný produkt se stejnou nebo vyšší funkčností než vrácený produkt. Pokud výrobce nemůže nevyhovující produkt vrátit nebo vyměnit, případně pokud tyto možnosti nejsou komerčně vhodné, poskytne výrobce zákazníkovi za nevyhovující produkt finanční náhradu. Tato finanční náhrada bude podle uvážení výrobce buď (a) ve výši náhradní hodnoty nevyhovujícího produktu, nebo (b) ve výši nákupní hodnoty nevyhovujícího produktu poměrně upravené podle délky záruční doby, po kterou zákazník nemohl produkt používat. Zastaralé nebo již neprodávané produkty mohou být nahrazeny stejným produktem, případně pokud není náhrada dostupná, produktem s podobnou funkčností a kapacitou. Nápravné opatření poskytnuté zákazníkovi podle tohoto oddílu může být podmíněno požadavkem výrobce na fyzické vrácení produktu.

5. Výrobce neodpovídá za jakoukoli ztrátu nebo poškození dat během procesu RMA. Zákazník bere na vědomí, že výrobce může během procesu RMA získat neúmyslný přístup k datům na vraceném produktu. Aby byla zajištěna ochrana před vyzrazením citlivých údajů, doporučuje výrobce před odesláním produktu ke zpracování RMA odstranit z produktu co nejvíce citlivých dat, jak je technicky možné. V případě, že nejsou nebo nemohou být odstraněna veškerá data, bude zákazník bránit, odškodní a zbaví výrobce a prodejce odpovědnosti za případné závazky spojené s možnou přítomností citlivých či osobních údajů na vráceném produktu, a to bez ohledu na to, zda se tyto údaje týkají zákazníka nebo libovolné jiné třetí strany.

6. Výrobce nenese odpovědnost za (a) žádné náhodné, nepřímé, zvláštní, exemplární, represivní či následné škody včetně ušlého zisku nebo ztrátu daty, jiné ztráty, škody či náklady přímo nebo nepřímo vyplývající z jakékoli vady či nemožnosti používat produkt nebo ze špatného výkonu produktu, ať už samostatně či v kombinaci s jiným zařízením, a to bez ohledu na to, zda byl výrobce nebo zákazník na možnost takových škod upozorněn, ani za (b) jakékoli souhrnné částky přesahující kupní cenu zaplacenou za příslušný produkt. Výrobce nenese odpovědnost a nehradí v rámci této záruky žádné náklady spojené se servisem nebo instalací produktů Western Digital® nebo SanDisk® včetně tohoto produktu. Tato záruka stanovuje veškerou odpovědnost a závazky výrobce v souvislosti s vadami, porušením záruky nebo jakoukoli jinou neschopností plnit funkce či specifikace týkající se libovolných produktů.

7. Produkty výrobce včetně tohoto produktu se nesmějí používat tam, kde jejich selhání může způsobit riziko zranění či ohrozit život (např. v leteckých, automobilových, jaderných a lékařských systémech, případně v systémech podporujících životní funkce – ani v žádném jiném vysoce rizikovém nasazení – a výrobce za žádných okolností neposkytuje žádné záruky ani jiné závazky týkající takového použití produktu. BEZ OHLEDU NA JAKÁKOLI PROTICHŮDNÁ TVRZENÍ PLATÍ, ŽE VZHLEDEM K TOMU, ŽE PRODUKTY MAJÍ RŮZNOU MÍRU PORUCHOVOSTI A OMEZENOU DOBU ŽIVOTNOSTI A LIMITY ODOLNOSTI, ODPOVĚDNOST ZA NÁVRH, VÝROBU A ODPOVÍDAJÍCÍ TESTOVÁNÍ ZÁKAZNICKÝCH APLIKACÍ, SYSTÉMŮ A ZAŘÍZENÍ VYUŽÍVAJÍCÍCH PRODUKTY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU NESE ZÁKAZNÍK, TAM, KDE BY SELHÁNÍ TOHOTO PRODUKTU MOHLO PŘÍMO ČI NEPŘÍMO ZPŮSOBIT SMRT, ZRANĚNÍ OSOB ČI VÁŽNÉ ŠKODY NA MAJETKU NEBO ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, COŽ MIMO JINÉ ZAHRNUJE KRITICKÉ SOUČÁSTI VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH, ZAŘÍZENÍCH NA PODPORU ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ, AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU A DALŠÍCH KRITICKÝCH APLIKACÍCH (DÁLE JEN V „KRITICKÝCH APLIKACÍCH“). ZÁKAZNÍK ODPOVÍDÁ ZA PŘIJETÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ A VHODNÝCH REDUNDANCÍ, FUNKCÍ ZAJIŠŤUJÍCÍCH ODOLNOST PROTI PORUCHÁM A ZÁLOHOVÁNÍ, KTERÉ JSOU DOSTATEČNÉ K OCHRANĚ KONCOVÝCH UŽIVATELŮ PŘED JAKÝMKOLI RIZIKEM POŠKOZENÍ, ZRANĚNÍ ČI SMRTI V DŮSLEDKU LIBOVOLNÉHO SELHÁNÍ NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO PROBLÉMU PŘI POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ V APLIKACÍCH, SYSTÉMECH NEBO ZAŘÍZENÍCH ZÁKAZNÍKA, KDYŽ JDE O KRITICKÉ APLIKACE, A DÁLE POSKYTNE KONCOVÝM UŽIVATELŮM UPOZORNĚNÍ A POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU, ABY BYLO MOŽNÉ TAKOVÝM RIZIKŮM PŘEDEJÍT.

E. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZÁRUKA UVEDENÁ V TOMTO DOKUMENTU JE JEDINÝM ZDROJEM ZÁRUČNÍCH PRÁV ZÁKAZNÍKA TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PRODEJNOSTI A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, KTERÉ JSOU TÍMTO VYLOUČENY. ZÁRUČNÍ PRÁVA NEJSOU POSKYTOVÁNA ŽÁDNÉ JINÉ STRANĚ NEŽ ZÁKAZNÍKOVI TOHOTO PRODUKTU. ZÁKONY V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH MOHOU PŘIZNÁVAT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ NEJSOU TOUTO ZÁRUKOU DOTČENA.

F. Záruční doba

1. Doba záruky („záruční doba“) zmiňovaná výše se udává v kalendářních rocích a začíná datem odeslání produktu výrobcem. Jakýkoli znak „X“ v čísle SKU představuje proměnnou.

U následující skupiny produktů vyprší záruční doba v okamžiku, který nastane dříve: (a) na konci uvedeného časového období pro níže uvedený produkt, případně (b) v okamžiku, kdy využití produktu zákazníkem přesáhne uvedený limit odolnosti, kterým je (i) čas, kdy celkový kumulativní údaj (zaznamenaný ve S.M.A.R.T. atributu „Indikátor opotřebení média“ (E6h/230) produktu) takového produktu dosáhne 100 % hodnoty odolnosti produktu, nebo (ii) celková hodnota zapsaných terabajtů (TBW) produktu určená v tabulce níže či ve specifikacích produktu. V případě rozporu mezi níže uvedenou tabulkou a specifikacemi mají přednost specifikace.

English Product Family SKU Warranty Length Endurance System Level SKU InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance
German Produktfamilie SKU-Nr. Garantiezeit Belastbarkeit Artikelposition auf Systemebene Lebensdauer von InfiniFlash-Karten Nutzungslebensdauer
French Gamme de produits UGS Durée de garantie Résistance UGS système Endurance de la carte InfiniFlash Endurance de l’appareil
Chinese
Traditional
产品系列 SKU 质保期 耐久性 系统级 SKU InfiniFlash 存储卡耐久性 设备耐久性
Chines
Simplified
產品系列 SKU 保固長度 耐久度 系統級 SKU InfiniFlash 記憶卡耐久度 裝置耐久度
Korean 제품군 SKU 보증 기간 내구성 시스템 레벨 SKU 인피니플래시 카드 내구성 어플라이언스 내구성
Jananese 製品ファミリー SKU番号 保証の長さ 耐久性 システムレベルSKU InfiniFlashカード耐久性 装置耐久性
Product Family:
Western Digital-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
Western Digital CL SN520 NVMe™ SSDs SDAPMUW-128G-1022
SDAPMUW-256G-1022
SDAPMUW-512G-1022
SDAPNUW-128G-1022
SDAPNUW-256G-1022
SDAPNUW-512G-1022
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital CL SN720 NVMe™ SSDs SDAQNTW-256G-1022
SDAQNTW-512G-1022
SDAQNTW-1T00-1022
SDAQNTX-2T00-1022
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital PC SN520 NVMe™ SSD SDAPTUW-128G
SDAPTUW-256
SDAPTUW-512G
SDAPMUW-128G
SDAPMUW-256
SDAPMUW-512G
SDAPNUW-128G
SDAPNUW-256
SDAPNUW-512G
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
100 TBW
200 TBW
300 TBW
Western Digital PC SN720 NVMe™ SSD SDAPNTW-256G
SDAPNTW-512G
SDAPNTW-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN730 NVMe™ SSD SDBPNTY-256G
SDBPNTY-512G
SDBPNTY-1T00
SDBQNTY-256G
SDBQNTY-512G
SDBQNTY-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN735 NVMe™ SDBPNHH-256G
SDBPNHH-512G
SDBPNHH-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN740 NVMe™ SDDPTQD-256G
SDDPTQD-512G
SDDPTQD-1T00
SDDPTQE-2T00
SDDPNQD-256G
SDDPNQD-512G
SDDPNQD-1T00
SDDPNQE-2T00
SDDQTQD-256G
SDDQTQD-512G
SDDQTQD-1T00
SDDQTQE-2T00
SDDQNQD-256G
SDDQNQD-512G
SDDQNQD-1T00
SDDQNQE-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, TLC SDBPTPZ-256G-XI
SDBPTPZ-512G-XI
SDBPTPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-256G-XI
SDBPNPZ-512G-XI
SDBPNPZ-1T00-XI
SDBPNPZ-2T00-XI
Five (5) years 200 TBW
400 TBW
800 TBW
200 TBW
400 TBW
800 TBW
1600 TBW
Western Digital IX SN530 NVMe™ SSD, SLC SDBPTPZ-085G-XI
SDBPTPZ-170G-XI
SDBPTPZ-340G-XI
SDBPNPZ-085G-XI
SDBPNPZ-170G-XI
SDBPNPZ-340G-XI
Five (5) years 4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
4000 TBW
8000 TBW
16000 TBW
Western Digital PC SN530 NVMe™ SSD SDBPTPZ-256G
SDBPTPZ-512G
SDBPTPZ-1T00
SDBPMPZ-256G
SDBPMPZ-512G
SDBPMPZ-1T00
SDBPNPZ-256G
SDBPNZ-512G
SDBPNZ-1T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
Western Digital PC SA530 SATA SSD SDASB8Y-256G-1122
SDASB8Y-512G-1122
SDASB8Y-1T00-1122
SDASN8Y-256G-1122
SDASN8Y-512G-1122
SDASN8Y-1T00-1122
SDATB8Y-256G-1122
SDATB8Y-512G-1122
SDATB8Y-1T00-1122
SDATN8Y-256G-1122
SDATN8Y-512G-1122
SDATN8Y-1T00-1122
SDASB8Y-256G
SDASB8Y-512G
SDASB8Y-1T00
SDASN8Y-256G
SDASN8Y-512G
SDASN8Y-1T00
SDATB8Y-256G
SDATB8Y-512G
SDATB8Y-1T00
SDATN8Y-256G
SDATN8Y-512G
SDATN8Y-1T00
Five (5) years 100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
Western Digital PC SN810 NVMe™ SSD
SDCPNRY-256G
SDCPNRY-512G
SDCPNRY-1T00
SDCPNRZ-2T00
SDCQNRY-256G
SDCQNRY-512G
SDCQNRY-1T00
SDCQNRZ-2T00
Five (5) years 200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
200 TBW
300 TBW
400 TBW
500 TBW
Product Family:
SanDisk-Branded SSDs
SKU Warranty Length Endurance
U110 mSATA SSDs SDSA6DM-016G
SDSA6DM-024G
SDSA6DM-032G
One (1) year See Specifications
Extreme Pro SATA SSDs SDSSDXPS-960G-G25
SDSSDXPS-480G-G25
SDSSDXPS-240G-G25
Ten (10) years 80 TBW
Solid State Drive SSDs SDSSDP-128G-G25
SDSSDP-064G-G25
Three (3) years See Specifications
U110 2.5" SSDs SDSA6GM-032G
SDSA6GM-064G-1022
SDSA6GM-064G-1122
SDSA6GM-128G-1022
SDSA6GM-128G-1122
Three (3) years See Specifications
U110 mini mSATA SSDs SDSA6FM-016G
SDSA6FM-024G
SDSA6FM-032G
One (1) year See Specifications
U110 m.2 SSDs SDSA6MM-008G
SDSA6MM-016G
SDSA6MM-024G
SDSA6MM-032G
SDSA6PM-064G
SDSA6PM-128G
One (1) year See Specifications
Ultra II SATA SSDs SDSSDHII-960G-G25
SDSSDHII-480G-G25
SDSSDHII-240G-G25
SDSSDHII-120G-G25
Three (3) years 80 TBW
X110 mSATA SSDs SD6SF1M-256G-1022
SD6SF1M-256G-1022I
SD6SF1M-128G-1022
SD6SF1M-128G-1022I
SD6SF1M-064G-1022
SD6SF1M-064G-1022I
SD6SF1M-032G-1022
SD6SF1M-032G-1022I
Five (5) years See Specifications
X110 2.5" SSDs SD6SB1M-064-1022I
SD6SB1M-064G-1022
SD6SB1M-128-1022I
SD6SB1M-128G-1022
SD6SB1M-256-1022I
SD6SB1M-256G-1022
SD6SB1M-064G
SD6SB1M-128G
SD6SB1M-256G
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
Five (5) years
One (1) year
One (1) year
See Specifications
X210 2.5" SSDs SD6SB2M-128G-1022I
SD6SB2M-256G-1022I
SD6SB2M-512G-1022
Five (5) years 80 TBW
X210 SATA 2.5" SD6SB2M-128G
SD6SB2M-256G
SD6SB2M-512G
One (1) year 80 TBW
X300s 2.5" SSDs SD7SB3Q-064G-1022I
SD7SB3Q-064G-1022
SD7SN3Q-064G-1122
SD7UB2Q-010T-1022
SD7UB2Q-010T-1122
SD7UB2Q-512G-1022
SD7UB2Q-512G-1122
SD7UB3Q-128G-1022
SD7UB3Q-128G-1122
SD7UB3Q-256G-1022
SD7UB3Q-256G-1122
SD7UN3Q-128G-1022
SD7UN3Q-256G-1022
SD7UN3Q-512G-1122
Five (5) years 80 TBW
X300s SATA 2.5" SSDs SD7SB2Q-010T
SD7SB2Q-512G
SD7SB3Q-064G
SD7SB3Q-128G
SD7SB3Q-256G
SD7UB2Q-512G
SD7UB3Q-128G
SD7UB3Q-256G
Three (3) years 80 TBW
X300s M.2 SSDs SD7SN3Q-064G
SD7SN3Q-128G
SD7SN3Q-256G
SD7SN3Q-512G
SD7UN3Q-128G
SD7UN3Q-256G
SD7UN3Q-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 2.5" SSDs SD7SB6S-128G
SD7SB6S-256G
SD7SB7S-010T
SD7SB7S-512G
SD7UB6S-128G
SD7UB6S-256G
SD7UB7S-512G
SD7SB7S-960G
SD7SB6S-128G-1122
SD7SB6S-256G-1122
SD7SB7S-010T-1122
SD7SB7S-512G-1122
SD7SF6S-128G-1122
SD7SF6S-256G-1122
Three (3) years 80 TBW
X300 M.2 2280 SSDs SD7SN6S-128G
SD7SN6S-256G
SD7SN6S-512G
SD7UN6S-128G
SD7UN6S-256G
SD7UN6S-512G
Three (3) years 80 TBW
X300 mSATA SSDs SD7SF6S-128G
SD7SF6S-256G
SD7SF6S-512G-1122
Three (3) years
Three (3) years
Five (5) years
80 TBW
80 TBW
80 TBW
X400 2.5" SSDs SD8SB8U-1T00-1122
SD8TB8U-1T00-1122
SD8SB8U-512G-1122
SD8TB8U-512G-1122
SD8SB8U-256G-1122
SD8TB8U-256G-1122
SD8SB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
320 TBW
160 TBW
160 TBW
80 TBW
80 TBW
72 TBW
X400 M.2 2280 SSDs SD8SN8U-1T00-1122
SD8SN8U-512G-1122
SD8SN8U-256G-1122
SD8SN8U-128G-1122
SD8TB8U-128G-1122
Five (5) years 320 TBW
160 TBW
80 TBW
72 TBW
72 TBW
Z400s 2.5" SSDs SD8SBAT-256G-1122
SD8SBAT-128G
SD8SBAT-128G-1122
SD8SBAT-064G
SD8SBAT-064G-1122
SD8SBAT-032G
SD8SBAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s mSATA SSDs SD8SFAT-128G
SD8SFAT-128G-1122
SD8SFAT-064G
SD8SFAT-064G-1122
SD8SFAT-032G
SD8SFAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z400s M.2 2280 SSDs SD8SNAT-256G
SD8SNAT-256G-1122
SD8SNAT-128G
SD8SNAT-128G-1122
SD8SNAT-064G
SD8SNAT-064G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
Z400s M.2 2242 SSDs SD8SMAT-128G
SD8SMAT-128G-1122
SD8SMAT-064G
SD8SMAT-064G-1122
SD8SMAT-032G
SD8SMAT-032G-1122
Five (5) years 72 TBW
72 TBW
40 TBW
40 TBW
20 TBW
20 TBW
Z410 2.5" SSDs SD8SBBU-120G-1122
SD8SBBU-240G-1122
SD8SBBU-480G-1122
Three (3) years 40 TBW
80 TBW
120 TBW
X600 2.5”/7mm cased Non-SED SSDs SD9SB8W-128G
SD9SB8W-256G
SD9SB8W-512G
SD9SB8W-1T00
SD9SB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 Non-SED SSDs SD9SN8W-128G
SD9SN8W-256G
SD9SN8W-512G
SD9SN8W-1T00
SD9SN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 2.5”M/7mm cased SED SSDs SD9TB8W-128G
SD9TB8W-256G
SD9TB8W-512G
SD9TB8W-1T00
SD9TB8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
X600 M.2 2280 SED SSDs SD9TN8W-128G
SD9TN8W-256G
SD9TN8W-512G
SD9TN8W-1T00
SD9TN8W-2T00
Five (5) years 72 TBW
100 TBW
200 TBW
400 TBW
500 TBW
Any Other Non-Customized Commercially Available SanDisk® SSD XXXXXXXXXXXXXX One (1) year See Specifications

U následující skupiny produktů vyprší záruční doba v okamžiku, který nastane dříve: (a) na konci uvedeného časového období pro níže určený produkt, nebo (b) v okamžiku, kdy využití produktu zákazníkem přesáhne uvedený maximální limit odolnosti, který se měří výpočtem průměrné hodnoty denního přepsání disku (DWPD) během předpokládané délky záruky produktu uvedené v tabulce níže.

Product Family SKU Warranty Length Endurance
Optimus Extreme™ SAS SSDs SDLKOE9W-100G-5CA1
SDLKOD9W-200G-5CA1
SDLKOC9W-400G-5CA1
SDLLOC9W-800G-5CA1
Five (5) years 45 DWPD
Optimus Ultra™ SAS SSDs SDLKOEGW-150G-5CA1
SDLKODGW-300G-5CA1
SDLKOCGW-600G-5CA1
SDLLOCGW-012T-5CA1
Five (5) years 30 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs SDLKOEDM-200G-5CA1
SDLKODDM-400G-5CA1
SDLKOCDM-800G-5CA1
SDLLOCDM-016T-5CA1
Five (5) years  10 DWPD
Optimus Ascend™ SAS SSDs - Recertified Product SDLKOEDM-200G-5CRC
SDLKODDM-400G-5CRC
SDLKOCDM-800G-5CRC
SDLLOCDM-016T-5CRC
SDLKOEDM-200G-5CRZ
SDLKODDM-400G-5CRZ
SDLKOCDM-800G-5CRZ
SDLLOCDM-016T-5CRZ
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
Three (3) years
One (1) year
One (1) year
One (1) year
One (1) year

10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
10 DWPD
Optimus Eco™ SAS SSDs SDLKOD6R-400G-5CA1
SDLKOC6R-800G-5CA1
SDLLOC6R-016T-5CA1
SDLLOC6R-020T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
3 DWPD
3 DWPD
1 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD SDLLOCDR-038T-5CA3
SDLLOCDR-038T-5CA1
Five (5) years 0.5 DWPD
Optimus MAX™ SAS SSD - Recertified Product SDLLOCDR-038T-5CRC
SDLLOCDR-038T-5CRZ
Three (3) years
One (1) Year
0.5 DWPD
Lightning Ultra™ Gen. II SAS SSDs SDLTMDKW-200G-5CA1
SDLTMDKW-400G-5CA1
SDLTMCKW-800G-5CA1
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Ascend™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKM-200G-5CA1
SDLTODKM-400G-5CA1
SDLTODKM-800G-5CA1
SDLTOCKM-016T-5CA1
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Eco™ Gen. II SAS SSDs SDLTODKR-800G-5CA1
SDLTOCKR-016T-5CA1
Five (5) years 3 DWPD
Lightning® Write-Intensive SAS SSDs SDLB6HS-200GC-00
SDLB6HS-400GC-00
Five (5) years 25 DWPD
Lightning Mixed-Use SAS SSDs SDLB6HM-200GC-00
SDLB6HM-400GC-00
SDLB6HM-800GC-00
Five (5) years 10 DWPD
Lightning Read-Intensive SAS SSDs SDLB6JC-400GC-00
SDLB6JC-800GC-00
SDLB6JC-016TC-00
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Ultra™ SATA SSDs SDLFOEAM-100G-1HA1
SDLFODAM-200G-1HA1
SDLFODAM-400G-1HA1
SDLFOCAM-800G-1HA1
Five (5) years 3 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Five (5) years 1 DWPD
CloudSpeed Ascend™ SATA SSDs - Recertified Product SDLFOEAR-120G-1HA1
SDLFODAR-240G-1HA1
SDLFODAR-480G-1HA1
SDLFOCAR-960G-1HA1
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco™ SATA SSDs SDLFNDAR-240G-1HA2
SDLFNDAR-480G-1HA2
SDLFNCAR-960G-1HA2
Three (3) years 1 DWPD
CloudSpeed Eco Gen. II™ SSDs SDLF1DAR-480GC-1Hxx
SDLF1DAR-960GC-1Hxx
SDLF1CRR-019TC-1Hxx
Five (5) years 0.6 DWPD
CloudSpeed Ultra Gen. II™ SSDs SDLF1DAM-400GC-1Hxx
SDLF1DAM-800GC-1Hxx
SDLF1CRM-016TC-1Hxx
Five (5) years 1.8 DWPD
ULLtraDIMM™ DDR3 SSDs SDLOODFM-200G-6KB1
SDLOOCFM-400G-6KB1
Five (5) years 10 DWPD

U následující skupiny produktů PCIe vyprší záruční doba v okamžiku, který nastane dříve: (a) na konci uvedeného časového období pro níže uvedený produkt, nebo (b) v okamžiku, kdy využití produktu zákazníkem přesáhne uvedený maximální limit odolnosti, který se měří výpočtem hodnoty celkových zapsaných petabajtů (PBW) produktu při normálním používání během předpokládané délky záruky produktu uvedené v tabulce níže. Pro uživatele, kteří implementují řešení s více produkty, hodnocení odolnosti předpokládá rovnoměrné rozložení zápisů mezi všemi produkty.

Product Family SKU Warranty Length Endurance
ioFX 420GB SDFABAMOF-420G-SF1 Five (5) years 2 PBW
ioFX2 1.6TB SDFABAMOF-1T65-SF1 Five (5) years 8 PBW
ioFX2 410 GB SDFABAMOF-410G-SF1 Five (5) years 2 PBW
Fusion ioMemory SX300-1300 SDFACAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX300-1600 SDFACAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX300-3200 SDFACAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX300-6400 SDFACCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory SX350-1300 SDFADAMOS-1T30-SF1 Five (5) years 4 PBW
Fusion ioMemory SX350-1600 SDFADAMOS-1T60-SF1 Five (5) years 5.5 PBW
Fusion ioMemory SX350-3200 SDFADAMOS-3T20-SF1 Five (5) years 11 PBW
Fusion ioMemory SX350-6400 SDFADCMOS-6T40-SF1 Five (5) years 22 PBW
Fusion ioMemory PX600-1000 SDFACAMOP-1T00-SF1 Five (5) years 12 PBW
Fusion ioMemory PX600-1300 SDFACAMOP-1T30-SF1 Five (5) years 16 PBW
Fusion ioMemory PX600-2600 SDFACAMOP-2T60-SF1 Five (5) years 32 PBW
Fusion ioMemory PX600-5200 SDFACCMOP-5T20-SF1 Five (5) years 64 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 1.92TB SDLC2CLR-019T-3NA1 Five (5) years 2.1 PBW
Skyhawk NVMe PCIe SSD 3.84TB SDLC2LLR-038T-3NA1 Five (5) years 3.5 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 1.6TB SDLC2CLR-016T-3NA1 Five (5) years 4.96 PBW
Skyhawk Ultra NVMe PCIe SSD 3.2TB SDLC2LLR-032T-3NA1 Five (5) years 7 PBW

Informace o záruce zařízení

Pro následující skupinu produktů InfiniFlash vyprší záruční doba šasi pro níže uvedený produkt na konci uvedeného časového období. U karty InfiniFlash vyprší záruční doba v okamžiku, který nastane dříve: (a) na konci uvedeného časového období pro níže uvedený produkt, nebo (b) v okamžiku, kdy využití produktu zákazníkem přesáhne uvedený maximální limit odolnosti, který se měří výpočtem hodnoty celkových zapsaných petabajtů (PBW) produktu při normálním používání během předpokládané délky záruky produktu uvedené v tabulce níže. Hodnocení odolnosti předpokládá rovnoměrné rozložení zápisů mezi všemi kartami InfiniFlash.

Product Family System Level SKU Warranty Length InfiniFlash Card Endurance Appliance Endurance1
InfiniFlash 100/500/700 Series SDIF100-2YXXXXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (8 TB BSSD) SDIF150-2Y8XXXX Three (3) years 35 PBW 2.3 EBW
InfiniFlash 150/550/750 Series (4 TB BSSD) SDIF150-2Y4XXXX Three (3) years 17.5 PBW 1.2 EBW

1 Hodnocení odolnosti zařízení se vypočítává extrapolací zapsaných exabajtů (EBW) na šedesát čtyři karet InfiniFlash při normálním používání s rovnoměrným rozložením zápisů během doby záruky. Tento údaj se poskytuje pouze pro orientaci a nepředstavuje ukazatel, kterým se měří záruční doba.

Informace o záruce vestavěných integrovaných řešení („EIS“)

U následující skupiny produktů EIS vyprší záruční doba v okamžiku, který nastane dříve: (a) na konci uvedeného časového období určeného níže pro příslušný produkt, nebo (b) v okamžiku, kdy využití produktu zákazníkem přesáhne uvedené charakteristiky spolehlivosti (včetně limitu odolnosti) uvedené ve specifikacích.

„Specifikacemi“ se rozumí provozní prvky, vlastnosti, charakteristiky spolehlivosti a funkční konstrukční specifikace produktu uvedené ve specifikacích produktu (tj. v dokumentech označených jako „specifikace“ nebo „datový list“ a ve zprávě o způsobilosti produktu).

Product Family:
Western Digital-iNAND
SKU Warranty Length
iNAND
EM111/EM122/EM131/EM132/EU311/EU511/EU521/EU551, 7232/7250/7350/7550/8521/8630/8631 MC and CL Series
SDINADF4, SDINBDG4, SDINBDA2, SDINDDH4, SDINEDK4, SDINFDK4, SDINFDO2 One (1) year
iNAND EM123/EM133, 7250/7550 CH Series SDINBDG4-H2, SDINBDA6-H Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312, 7250/7550/8251 IX Series SDINBDG4-I2, SDINBDG4-XI2, SDINBDA6-I2, SDINBDA6-XI2, SDINDDH6-I, SDINDDH6-XI Two (2) years
iNAND EM122/EM132/EU312, 7250/7550/8251 AT Series SDINBDG4-A2, SDINBDG4-XA2, SDINBDG4-ZA2, SDINBDA6-XA2, SDINBDA6-ZA2, SDINDDH6-XA2, SDINDDH6-ZA2 Two (2) years

2. Za předpokladu, že před koncem záruční doby definované výše nebude dosaženo maxima hodnoty TBW (zapsaných terabajtů), která je uvedená v datovém listu příslušného produktu.

Product Family:
Western Digital-SD and microSD
SKU Warranty Length
SD and microSD Cardsz LD101/LD301/LD501/QD101/QD301/QD501 CL Series SDSDAA, SDSDAD, SDSDAE, SDSDQAB, SDSDQAD, SDSDQAE One (1) year
SD and microSD Cards EB/EC/ED Series SDSDEB, SDSDEC, SDSDQEB, SDSDQEC, SDSDQED Two (2) years
SD and microSD Cards AF3, LD332/QD332/QD334 IX Series SDSDAF3, SDSDQAF3 Two (2) years
SD and microSD Cards LD342/QD342 IX Series SDSDAF4, SDSDQAF4 Two (2) years
SD Cards AG3, LD332 AT Series SDSDAG3 Two (2) years
Product Family:
Western Digital USB
SKU Warranty Length
USB SDUFD33, SDUFD50, SDUFD51 One (1) year
USB H Series SDUFDEC, SDUFDEA Two (2) years

Pokud jste produkt zakoupili od výrobce OEM a číslo SKU vašeho produktu není uvedeno v žádné tabulce těchto záručních podmínek, obraťte se za účelem zjištění délky záruky produktu na příslušného výrobce OEM.

G. Datové listy a specifikace produktů

Datové listy a specifikace produktů najdete na stránkách zákaznické podpory společnosti Western Digital. Pokud datový list a specifikace produktu nenajdete na stránce support.westerndigital.com, obraťte se s žádostí o kopii dokumentů na zákaznické služby.

Veškeré dotazy týkající se využití této záruky směřujte na adresu: Western Digital Technologies, Inc., 951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035; Attention: Commercial Legal Department.

Verze 11.2021